Патентно ведомство на Република България
брой: 99, от дата 26.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Правилник за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Правилник за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2 и 9 от 2019 г.; изм., бр. 85 и 87 от 2019 г., бр. 80 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4 думите „заместник-председател/и“ се заменят със „заместник-председател“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „правилата на“ се заличават.
2. В т. 6 думите „извършва експертиза и издава решения по заявки за патенти, регистрация на марки и географски означения, регистрация на полезни модели, промишлени дизайни и регистрация на топологии за интегрална схема“ се заменят с „извършва експертиза и издава решения по заявки за патенти, полезни модели, промишлени дизайни, марки и географски означения, топологии за интегрална схема“.
3. В т. 11 думите „нарушение на права върху“ се заменят с „нарушения срещу“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Текстът „(2) „Председателят“ се заличава.
2. В т. 7 на досегашната ал. 2 след думата „собственост“ се добавя „и защита при нарушения срещу тях“.
3. В т. 10 на досегашната ал. 2 думите „защитата на“ се заличават.
4. В т. 11 на досегашната ал. 2 думите „предлага ръководителя на“ се заменят с „председателства“.
5. Досегашната ал. 3 става съответно алинея 2.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Думите „заместник-председателят/ите“ се заменят със „заместник-председателят“.
2. След думата „тайна,“ се добавя „включително конфиденциална информация“.
3. Думата „функции“ се заменя със „служебни задължения“.
§ 5. В чл. 11, ал. 3 думите „заместник-председател/и“ се заменят със „заместник-председател“.
§ 6. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се заличава.
2. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 7, 8 и 9.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „дейностите, свързани със“ се заменят с „дейности по“.
2. В т. 2:
а) думите „,като съхранява“ се заменят с „и отговаря за съхранението на“;
б) след думите „изходяща кореспонденция,“ се добавя „като“.
3. Точка 3 се заличава.
4. В т. 4 след думите „Патентното ведомство“ се добавя „съвместно с дирекция „Международно сътрудничество и проекти“.
5. В т. 5:
а) думите „необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията – хардуера и софтуера, както и правилното функциониране на“ се заличават;
б) след думата „включително“ се заличава съюзът „и“;
в) след думата „данни,“ се заличава думата „като“.
6. В т. 10 след думите „Кодекс на труда“ се добавя „Закона за обществените поръчки“.
7. Досегашната т. 11 става т. 10, като думите „изготвя становища, консултации и съвети по правни проблеми от компетентността на дирекцията“ се заменят с „организира подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки и отговаря за съхранение на досиетата по тях;“.
8. В т. 12 думите „(работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията“ за заличават.
9. В т. 13 след думите „съгласуване на“ се добавя „договори“.
10. В т. 15 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
11. Досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
12. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават съответно т. 11, 12, 13 и 14.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „вътрешнофинансовия“ се заменя с „вътрешния финансов“.
2. В т. 12 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
§ 9. В чл. 19а се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „свързани с обектите на индустриална собственост,“ се заличават.
2. В т. 3 думите „и индустриална“ се заличават, а думите Интелектуална собственост се поставят в кавички.
3. В т. 4 думите „(СЕСИС или EUIPO)“ се заличават.
4. В т. 5 абревиатурата „СОИС“ се заменя със „Световната организация за интелектуална собственост“.
5. В т. 6 думите „(СЕСИС или EUIPO)“ се заменят с „и Европейското патентно ведомство“.
6. В т. 8 думата „служители“ се заменя с „ръководството и служителите“.
7. В т. 9 думите „(работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.)“ се заличават.
8. В т. 10 думите „със СОИС, ЕПВ, СЕСИС, вкл.“ се заменят със „с международните организации по установено международно сътрудничество, вкл.“.
9. Точки 11 и 16 се заличават.
10. Досегашната т. 12 става т. 11 и думите „осигурява провеждането на информационната политика на Патентното ведомство, като информира обществеността за политиката на ведомството и за осъществяваните от него програми и дейности, поддържа и осъвременява информацията на интернет страницата на български и на английски език;“ се заменят с „осигурява провеждането на информационната политика на Патентното ведомство, поддържа и осъвременява информацията на официалната интернет страница на ведомството на български и на английски език, както и в социалните мрежи;“.
11. Досегашната т. 13 става т. 12, като думите „осъществява връзките на ведомството със средствата за масово осведомяване по повод дейността му, включително чрез подготовка и изготвяне на“ се заменят с „изготвя информационни“, а думите „и справки“ се заличават.
12. Досегашната т. 14 става т. 13.
13. Създава се нова т. 14:
„14. осигурява участие на експерти и участва със свои представители при осъществяване на международното сътрудничество, както и в национални и международни мероприятия, пряко свързани с дейността на ведомството и поетите от него ангажименти;“.
14. В т. 15 думите „организира подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки и отговаря за съхранение на досиетата по тях;“ се заменят с „организира извършването на преводи на материали/документи от български език на чужд език и от чужд език на български език;“.
15. Досегашната т. 17 става т. 16, като думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думите „предоставя услуги в областта на изобретенията, полезните модели, промишлените дизайни, новите сортове растения и породи животни, топологиите на интегралните схеми, сертификатите за допълнителна закрила и извършва проучвания за тях;“ се заменят с „участва с експерти в разработката, съгласуването и поддържането на стандарти и класификации в областта на индустриалната собственост във връзка с дейностите, осъществявани от дирекцията;“.
2. Точка 11 се заличава.
3. В т. 13 думите „(работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията“ за заличават.
4. В т. 14 абревиатурата „ЕПВ“ се заменя с „Европейското патентно ведомство“.
5. В т. 15 абревиатурата „ЕПВ“ се заменя с „Европейското патентно ведомство“.
6. В т. 16 думите „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 13“ се заменят с „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12“.
7. Досегашната т. 18 става т. 17, като думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
8. Досегашните т. 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите „чл. 81 ЗМГО“ се заменят с „чл. 127 от ЗМГО“.
2. В т. 9 думите „(работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията;“ за заличават.
3. В т. 11 думите „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 13“ се заменят с „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12“.
4. В т. 12:
а) думите „и други методически дейности“ се заличават;
б) думите „за закрила на обектите“ се заменят с „в областта“;
в) думите „в рамките на дейността“ се заличават.
5. В т. 13 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 2:
а) думите „чл. 81 ЗМГО“ се заменят с „чл. 127 от ЗМГО“;
б) думите „чл. 65 ЗПД“ се заменят с „чл. 65 от ЗПД“.
2. В т. 4 думите „за нарушени права върху“ се заменят с „при нарушения на“.
3. В т. 5 думите „за изобретения, по заявки за“ се заличават.
4. В т. 6:
а) думите „за изобретения“ се заличават;
б) думите „срок на“ се заменят със „срокове за“.
5. В т. 10:
а) думите „по чл. 19а, т. 1, 3, 4, 5 и 6“ се заменят с „по чл. 19а, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6“;
б) думите „по чл. 18, т. 10“ се заменят с „по чл. 18, т. 9“.
6. В т. 11:
а) думите „и други методически дейности“ се заличават;
б) думите „за закрила на обектите“ се заменят с „в областта“;
в) думите „в рамките на дейността си“ се заличават.
7. В т. 12 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
8. В т. 13 думите „(работни групи на СОИС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.), свързани с дейността на дирекцията;“ се заличават.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 след думата „производства“ се добавя „ , без това да включва участие на директора в съставите по опозиции и спорове“.
2. В ал. 2 думите „ръководството на ведомството, в рамките на дейността си“ се заменят с „председателя на ведомството, заместник-председателя и главния секретар“.
3. В ал. 3 след думата „определен“ се добавя „със заповед“.
§ 14. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „писмена“ се добавя „или устна“.
2. В ал. 2 след думите „сигналът да“ се добавят думите „се подаде писмено или да“.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „основава“ се добавя „сигнала, дори и в случаите, в които липсва информация по т. 1“;
б) в т. 4 думите „доказателства, когато е необходимо“ се заменят с „доказателства във връзка с твърдените факти и обстоятелства в сигнала, дори и в случаите, в които липсва информацията по т. 1“.
4. В ал. 4 след думата „сигнали“ се добавя „както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.
§ 15. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Решение по предложението или сигнала се взема от комисия с постоянни и ад хок членове, назначена със заповед на председателя на Патентното ведомство.
(2) Комисията приема вътрешни правила за разглеждане на сигнала и изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.
(3) Когато са изяснени всички факти и обстоятелства по случая, комисията подготвя становище до председателя с предложение за решение по сигнала.“
§ 16. Създава се нов чл. 34:
„Чл. 34. Решението се постановява от председателя на Патентното ведомство в сроковете по чл. 121 от АПК и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни интереси се засягат, в сроковете по чл. 123 от АПК.“
§ 17. Досегашният чл. 34 става чл. 35.
§ 18. Досегашните чл. 35 и 36 се отменят.
§ 19. В приложението към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „Ръководство“ числото „3“ се заменя с „2“.
2. В т. 1 „Обща администрация, организирана във:“ числото „34“ се заменя с „35“.
3. В т. 1.1 „дирекция „Административно-правни дейности“ числото „16“ се заменя със „17“.
§ 20. Този Правилник за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Владя Борисова
7087