Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 99, от дата 26.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 40 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 6 и 30 от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби в § 5 след думите „(ОВ, L 184, 20.07.2018 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след (ОВ, L 41, 13.2.2020 г.) се добавя „и Директива за изпълнение (ЕС) 2021/415 на Комисията от 8 март 2021 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета с оглед адаптирането на таксономичните групи и наименования на някои видове семена и плевели към развитието на научно-техническите познания (ОВ, L 81, 9.3.2021 г.)“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. Списък на зърнените култури съгласно Директива 66/402

Avena nuda L.
голозърнест овес
Avena sativa L. (включително A. byzantina K. Koch)
обикновен овес и византийски овес
Avena strigosa Schreb.
пясъчен овес
Hordeum vulgare L.
ечемик
Oryza sativa L.
ориз
Phalaris canariensis L.
канарско просо
Secale cereale L.
ръж
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
сорго
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
суданска трева
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Triticum с вид от рода Secale
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
обикновена пшеница
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
твърда пшеница
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
пшеница спелта
Zea mays L. (partim)
царевица
(с изключение на пуклива и захарна царевица)
Забележка. Тази наредба се прилага и за Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse – хибриди, които са резултат от кръстосване на Sorghum bicolor (L.)Moench subsp. bicolor и Sorghum bicolor (L.)Moench subsp. drummondii (Steud.)de Wet ex Davidse. Семената на хибридите трябва да съответстват на изискванията, прилагани към семената на всеки от видовете, от които са получени, по условията на тази наредба.

§ 3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3 в раздел „I. Изисквания, на които трябва да отговарят зърнените култури от съответните категории по чл. 3 при полска инспекция“ се правят следните изменения:
1. Точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Пространствена изолация при производство на семена от канарско просо, ръж (различни от хибриди), сорго, тритикале (самоопрашващи се сортове), царевица:

Култура
Минимални разстояния, m
Phalaris canariensis (канарско просо), Secale cereale (ръж), различни от хибриди
 
– за производството на базови семена
300
– за производството на сертифицирани семена
250
Sorghum spp.
 
– за производството на базови семена (*)
400
– за производството на сертифицирани семена (*)
200
xTriticosecale (тритикале), самоопрашващи се сортове
 
– за производството на базови семена
50
– за производството на сертифицирани семена
20
Zea mays (царевица)
200

(*) В зони, в които присъствието на S. halepense или S. bicolor subsp. Drummondii създава особен проблем заради кръстосаното опрашване, се прилага следното:
– културите за производство на базови семена от Sorghum bicolor subsp. bicolor или неговите хибриди трябва да бъдат изолирани на не по-малко от 800 m от всеки източник на такъв замърсяващ цветен прашец;
– културите за производство на сертифицирани семена от Sorghum bicolor subsp. bicolor или неговите хибриди трябва да бъдат изолирани на не по-малко от 400 m от евентуален източник на такъв замърсяващ цветен прашец.
Забележка. Нормите за пространствена изолация могат да бъдат намалени или игнорирани, ако посевът е достатъчно защитен (естествена изолация) и са предприети мерки за предпазване от нежелано чуждо опрашване.
2. Точка 2.3 се изменя така:
„2.3. Пространствена изолация в участъците за производство на сертифицирани семена от хибриди на Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, самоопрашващи се xTriticosecale и от хибриди на Hordeum vulgare, получени чрез метод, различен от цитоплазмена мъжка стерилност (ЦМС):
– минимално разстояние на майчиния компонент от който и да е друг сорт от същия вид (с изключение на бащиния компонент) – 25 m.
Забележка. Нормите за пространствена изолация могат да бъдат намалени или игнорирани, ако посевът е достатъчно защитен (естествена изолация) и са предприети мерки за предпазване от нежелано чуждо опрашване.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. Голозърнест овес (Avena nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum subsp. aestivum), твърда пшеница (Triticum turgidum subsp. durum), пшеница спелта (Triticum aestivum subsp. spelta), самоопрашващо се тритикале (xTriticosecale) – хибриди:
а) посевите на хибридите от посочените видове трябва да имат необходимата автентичност и чистота по отношение на характеристиките на компонентите.
Когато семената са произведени чрез използване на химически хибридизиращ агент, трябва да се спазват следните изисквания:
аа) сортовата чистота за всеки компонент на хибрида не трябва да е по-малко от:
– за голозърнест овес, обикновен овес, пясъчен овес, ечемик, ориз, обикновена пшеница, твърда пшеница и пшеница спелта – 99,7 %;
– за самоопрашващо се тритикале – 99 %;
аб) хибридността (сортовата чистота) на сертифицираните семена – хибриди, не трябва да е по-малка от 95 %.
Забележка. Хибридността се определя по международни методи, когато има установени такива. Ако за целите на сертификация на семената хибридността се определя чрез лабораторни методи, не е необходимо определяне процента на хибридност по време на полската инспекция.
4. В т. 8 буква „б“ в таблицата в колона „Култура“ думите „Triticum aestivum“, „Triticum durum“, „Triticum spelta“ се заменят с „Triticum aestivum subsp. aestivum“, „Triticum turgidum subsp. durum“, „Triticum aestivum subsp. spelta“.
§ 4. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3 в раздел „I. Изисквания, на които трябва да отговарят семената на зърнени култури от категориите по чл. 3“ се правят следните изменения:
1. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. Семената от голозърнест овес (Avena nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum subsp. aestivum), твърда пшеница (Triticum turgidum subsp. durum), пшеница спелта (Triticum aestivum subsp. spelta), различни от хибриди, трябва да отговарят на следните изисквания:

Категория
Сортова чистота, в %,
не по-малко от:
Базови семена (Б)
99,9
Сертифицирани семена първо размножение (С1)
99,7
Сертифицирани семена второ размножение (С2)
99,0

Забележка. Сортовата чистота трябва да се определя основно при извършване на полските инспекции в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 2.
2. Точка 1.3 се изменя така:
„1.3. Семената (категория „сертифицирани“) от хибриди на голозърнест овес (Avena nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum subsp. aestivum), твърда пшеница (Triticum turgidum subsp. durum), пшеница спелта (Triticum aestivum subsp. spelta) и самоопрашващо се тритикале (xTriticosecale) трябва да отговарят на следните изисквания:

Хибриди на:
Сортова чистота в %,
не по-малко от:
голозърнест овес, обикновен овес, пясъчен овес, ечемик, ориз, обикновена пшеница, твърда пшеница, пшеница спелта и самоопрашващо се тритикале
90 %
Hordeum vulgare, получен чрез ЦМС
85 %

Забележка. Отклоненията от мъжката фертилна линия R (възстановител на фертилността) не трябва да надвишават 2 %. Минималната сортова чистота се установява при официален последващ контрол на взетите проби.
3. В т. 2 в таблицата в колона „Видове и категории“ думите „Triticum aestivum“, „Triticum durum“, „Triticum spelta“ се заменят с „Triticum aestivum subsp. aestivum“, „Triticum turgidum subsp. durum“, „Triticum aestivum subsp. spelta“.
§ 5. В приложение № 4 към чл. 25, ал. 2 таблица „I. Големина на партидите и пробите семена на зърнените култури от категориите по чл. 3“ се изменя така:
„I. Големина на партидите и пробите семена на зърнените култури от категориите по чл. 3

Култури
Максимална маса на партидата (в тонове)
Минимална маса на една проба, взета от партидата, g
Минимална маса на пробата за определяне на предвидения брой семена в колони 4 до 10 от таблица № 1 на приложение № 3, g
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale
30
1000
500
Phalaris canariensis
10
400
200
Oryza sativa
30
500
500
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
30
900
900
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
10
250
250
Хибриди на Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
30
300
300
Zea mays, базови семена от самоопрашени линии
40
250
250
Zea mays, базови семена, различни от самоопрашените линии; сертифицирани семена
40
1000
1000

Забележка. Максималното тегло на партидата не може да бъде превишавано с повече от 5 %.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 85 от 2011 г., бр. 75 от 2013 г., бр. 25 и 101 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби в § 6 след думите „(ОВ, L 60 от 5 март 2016 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след (ОВ, L 41, 13 февруари 2020 г.) се добавя „и чл. 1 от Директива за изпълнение (ЕС) 2021/415 на Комисията от 8 март 2021 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета с оглед адаптирането на таксономичните групи и наименования на някои видове семена и плевели към развитието на научно-техническите познания (ОВ, L 81, 9 март 2021 г.)“.
2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, буква „а“ думите „Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina“ се заменят с „Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.“.
3. В приложение № 3 към чл. 3, т. 1, букви „в“ и „г“, т. 2, букви „в“ и „г“, чл. 4, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 13, ал. 5, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 28, ал. 4:
а) в раздел I „Сертифицирани семена“, т. 2, таблица А, колона 7 думите „Elytrigia repens“ се заменят с „Elymus repens“;
б) в раздел II „Базови семена“, т. 2, таблица А, колона 5 думите „Elytrigia repens“ се заменят с „Elymus repens“.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, 3, 4, 5 и § 6, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 февруари 2022 г.
Министър: Христо Бозуков
7078