Министерство на здравеопазването
брой: 43, от дата 7.6.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.100


Наредба № 4 от 27 май 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 4 от 27 май 2011 г.
за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват медицинска професия в Република България.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за граждани на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария.
(2) Наредбата не се прилага и за граждани на трети държави, придобили професионална квалификация в държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария.
(3) Наредбата не се прилага и за граждани на трети държави, притежаващи документ за признаване на професионална квалификация и/или на специалност в системата на здравеопазването, издаден от компетентен орган, който им дава право да упражняват медицинска професия и/или специалност на територията на Република България.
Чл. 3. В Министерството на здравеопазването се води регистър на издадените удостоверения за успешно положен изпит по чл. 1, който съдържа:
1. пореден номер на вписването;
2. номер и дата на удостоверението за успешно полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето и висшето училище, което го е издало;
3. данни за лицето, получило удостоверение за успешно полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето – имена по документ за самоличност, дата и място на раждане, гражданство, номер на документ за самоличност;
4. придобита професионална квалификация, номер и дата на документа, с който се удостоверява това; държавата и обучаващата институция, в която е придобита;
5. номер и дата на документа, с който се признава професионална квалификация на територията на Република България, и органът, който го е издал;
6. придобитата специалност, номер и дата на документа, с който се удостоверява; държавата и обучаващата институция, в която е придобита.
Раздел II
Процедура по допускане до изпит
Чл. 4. (1) Гражданите на трети държави, придобили професионална квалификация по регулирана медицинска професия в трета държава, желаещи да бъдат допуснати до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето, подават заявление по образец съгласно приложение № 1 до министъра на здравеопазването.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея;
3. академична справка и/или учебен план (програма) на проведеното обучение по медицинска професия, от която са видни продължителността на обучението, изучаваните дисциплини и техният хорариум и проведеното практическо обучение/стаж;
4. удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
5. актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, или нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента;
6. актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за чисто съдебно минало;
7. актуален (до три месеца от момента на издаване) документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве;
8. документ за идентичност на имената (на лице с различни имена).
(3) Документите по ал. 2, т. 2 и 3 и т. 5 – 7 следва да са заверени с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи и придружени с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
Чл. 5. (1) Гражданите на трети държави, придобили специалност в областта на здравеопазването в трета държава, желаещи да бъдат допуснати до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето, подават заявление по образец съгласно приложение № 2 до министъра на здравеопазването.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия;
3. документ за признаване на професионалната квалификация по т. 2 на територията на Република България, издаден от компетентен орган, или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето, когато квалификацията не е придобита в Република България;
4. копие на документ за придобита специалност в системата на здравеопазването;
5. учебна програма, по която е проведено обучението за придобиване на специалност;
6. удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
7. актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, или нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента;
8. актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за чисто съдебно минало;
9. актуален (до три месеца от момента на издаване) документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве;
10. документ за идентичност на имената (на лице с различни имена).
(3) Документите по ал. 2, т. 2, 4 и 5 и т. 7 – 9 следва да са заверени с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България или от Министерството на външните работи и придружени с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
Чл. 6. (1) Заявленията по чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 заедно с приложените към тях документи се разглеждат от комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Когато се установи липса на документи или непълнота на представените документи, председателят на комисията по ал. 1 или определено от министъра на здравеопазването длъжностно лице уведомява писмено заявителя да представи в срок до два месеца съответните документи.
(3) Ако заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 2, процедурата по допускане до изпита се прекратява.
Чл. 7. (1) Комисията по чл. 6, ал. 1 представя пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за допускане или за отказ от допускане до изпит в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Комисията по ал. 1 предлага на министъра на здравеопазването допускане до изпит при наличие на следните условия:
1. представените документи удостоверяват придобита от заявителя професионална квалификация по регулирана в Република България медицинска професия или специалност в системата на здравеопазването;
2. придобитата от заявителя специалност е съответна или може да бъде приравнена на специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването, определена с наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
3. на заявителя не са наложени административни, съдебни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия.
(3) Комисията по ал. 1 предлага на министъра на здравеопазването отказ от допускане до изпит при наличие на едно от следните условия:
1. представените документи не удостоверяват придобита професионална квалификация по регулирана в Република България медицинска професия или специалност в системата на здравеопазването;
2. придобитата от заявителя специалност няма съответна или не може да бъде приравнена на специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването, определена с наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
3. установи се, че на заявителя са наложени административни, съдебни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия;
4. продължителността на проведеното от заявителя обучение за професионална квалификация или специалност е по-малко от 2/3 от изискваното в Република България.
Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението по чл. 7, ал. 1 издава заповед за допускане или отказва допускане до изпит в срок до два месеца от подаване на документите по чл. 4, съответно чл. 5, или от отстраняване на непълнотите по чл. 6, ал. 2.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 4, съответно чл. 5, които са допуснати до изпит, могат да се явяват на изпит в рамките на една година от датата на издаване на заповедта по чл. 8, ал. 1.
(2) След изтичане на срока по ал. 1, за да се явят на изпит, лицата следва да подадат ново заявление по реда на чл. 4, съответно чл. 5.
Раздел III
Провеждане на изпита
Чл. 10. (1) Изпитът по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето се организира и провежда от висшите училища два пъти годишно.
(2) Съставът на комисиите за провеждане на изпита по ал. 1 и датите, на които ще се проведе, се определят със заповед на ректора на съответното висше училище.
Чл. 11. (1) Изпитът по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето се провежда в двете изпитни сесии по чл. 31, ал. 1 на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.).
(2) Изпитът по ал. 1 се провежда от изпитните комисии за държавен изпит за специалност, утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването по реда на чл. 29 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Чл. 12. (1) Резултатът от изпита се вписва като „издържал“ или „неиздържал“ в индивидуален изпитен протокол.
(2) В 10-дневен срок от провеждането на изпита съответното висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие от протокола по ал. 1.
(3) За успешното полагане на изпита ректорът на съответното висше училище издава удостоверение по образец съгласно приложение № 3, съответно приложение № 4.
(4) Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище в 14-дневен срок поредния номер в регистъра по чл. 3 за вписване в удостоверението по ал. 3.
(5) Висшето училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие на удостоверението по ал. 3 в 14-дневен срок от издаването му.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „трета държава“ е държава, която не е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
Приложение № 1  към чл. 4, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето,
включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за упражняване на регулираната професия …………………..
(посочва се една от регулираните медицински професии съгласно Решение № 619 на Министерския съвет от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в Република България (ДВ, бр. 61 от 2009 г.)
от
 

Данни за самоличността на заявителя
(попълва се от заявителя)
Имена
(по документ за самоличност)
...............................
...............................
Гражданство
................................
................................
Адрес за контакт в България
 
 
 
Телефон
 
Е-mail
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Лице за контакт в България
.............................

 

Информация за професионалната квалификация (попълва се от заявителя)
Професионална квалификация
.............................
Придобита на
.............................
(ден, месец,
година)
В държава
.............................
Продължителност
на курса на обучение
от .......................
(месец/година)
до .......................
(месец/година)

 
Приложени документи
(отбелязва се от администрацията при подаване на документите)
1.
Копие на документ за самоличност, от което са видни имената и гражданството на заявителя;
2.
 
Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях;
3.
Академична справка и/или учебен план (програма) на проведеното обучение по медицинска професия, от която са видни продължителност­та на обучението, изучаваните дисциплини и техният хорариум и проведеното практическо обучение/стаж;
4.
 
Актуално (до три месеца от момента на издаването) медицинско свидетелство или еквивалентен документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве;
5.
Актуален (до три месеца от момента на издаването) документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, или нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента;
6.
Актуален (до три месеца от момента на издаването) документ за чисто съдебно минало;
7.
Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
8.
Документ за идентичност на имената (при разлика в имената на заявителя върху представените документи).
 

ВАЖНО!
Когато документите по т. 2 – 6 не са издадени в Република България, се представят заверени с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България или от Министерството на външните работи заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулс­кото представителство на Република България в съответната държава.

 
София, ................. г.
......................................
(подпис на заявителя)
Приел документите: .....................
Подпис: .....................
Приложение № 2  към чл. 5, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето
по специалност ………………………………………………..
(посочва се придобитата специалност в областта на здравеопазването)
от

Данни за самоличността на заявителя
(попълва се от заявителя)
Имена
(по документ за самоличност)
......................................................
Гражданство
.............................
Адрес за контакт в България
 
Телефон
 
Е-mail
..........................................................
.......................................................................................
Лице за контакт в България
.............................

 

Информация за придобита специалност в областта на здравеопазването
(попълва се от заявителя)
Специалност в областта на здравеопазването
.......................................................
Придобита на
............................
(ден, месец,
година)
В държава
.............................
Продължителност
на курса на обучение
от ......................
(месец/година)
до ......................
 (месец/ година)
Приложени документи
(отбелязва се от администрацията при подаване на документите)
1.
Копие на документ за самоличност, от което са видни имената и гражданството на заявителя;
2.
Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия;
3.
Документ за признаване на професионалната квалификация по т. 2 на територията на Република България, издаден от компетентен орган, или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето;
4.
Копие на документ за придобита специалност в системата на здравеопазването;
5.
Учебна програма, по която е проведено обучението за придобиване на специалност;
6.
 
Актуално (до три месеца от момента на издаването) медицинско свидетелство или еквивалентен документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве;
7.
Актуален (до три месеца от момента на издаването) документ за наличие или липса на наложени административни дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, или нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента;
8.
Актуален (до три месеца от момента на издаването) документ за чисто съдебно минало;
9.
Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
10.
Документ за идентичност на имената (при разлика в имената на заявителя върху представените документи).

ВАЖНО!
Когато документите по т. 2 – 8 не са издадени в Република България, се представят заверени с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България или от Министерството на външните работи заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулс­кото представителство на Република България в съответната държава.
София, ................. г.
......................................
(подпис на заявителя)
Приел документите: .....................
Подпис: .....................
 
Приложение № 3  към чл. 12, ал. 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЧЛ. 186, АЛ. 3, Т. 3, БУКВА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
№ ......................... /…...........
рег. № …………
На __________________________ комисия, назначена със Заповед
            (ден, месец, година)
№ ___________________
на _______________________________________
                 (имена на ректора/декана)
 ____________________________________________
                           (длъжност)
в състав: ________________
Председател:________________________
Членове:_______________________________________________________________
(посочват се научното звание и трите имена на председателя и членовете)
проведе изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето, включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за упражняване на регулираната професия
______________________________________________________________
(посочва се регулираната медицинска професия)
на _________________________________________________________________
(имена по документ за самоличност)
В резултат на показаните знания комисията
РЕШИ:
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(имена по документ за самоличност)
_______________________________________________________________________________________________________________________ ,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен номер на чужденеца)
Е ИЗДЪРЖАЛ
изпита по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето, включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за упражняване на регулираната професия
______________________________________________________________
(посочва се регулираната медицинска професия)
Ректор на висшето училище
......................................................
(име, подпис и печат)
 
Приложение № 4  към чл. 12, ал. 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЧЛ. 186, АЛ. 3, Т. 3, БУКВА „Б“ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
№ ........................./…...........
рег. № …………
На _________________________ комисия, назначена със Заповед
           (ден, месец, година)
№___________________
на министъра на здравеопазването
в състав: ________________
Председател:________________________
Членове:_________________________________________________________
(посочват се научното звание и трите имена на председателя и членовете)
проведе изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето по специалност
__________________________________________________________________________
(посочва се специалността в областта на здравеопазването)
на ________________________________________________________________________
(имена по документ за самоличност)
В резултат на показаните знания комисията
РЕШИ:
___________________________________,
(имена по документ за самоличност)
________________________ ,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен номер на чужденеца)
 
Е ИЗДЪРЖАЛ
изпита по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето по специалност
_______________________
(посочва се специалността в областта на здравеопазването)
Ректор на висшето училище
......................................................
(име, подпис и печат)
6457