Министерски съвет
брой: 51, от дата 7.7.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 164 от 2 юли 2015 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 2 ЮЛИ 2015 Г.
за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на финансите може да разреши на длъжностни лица от държавната администрация, изпълняващи важни задачи, да пътуват с билет бизнес класа при продължителност на полета повече от 5 часа.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16, в раздел I се създава т. 7:
„7. Правителствените процесуални агенти и процесуалните представители на държавата, осъществяващи нейната защита пред Съда на Европейския съюз, пред Европейския съд по правата на човека и пред международен арбитраж.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4459