Министерство на правосъдието
брой: 37, от дата 25.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
(обн., ДВ, бр. 12 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от 1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14409 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 29 от 2010 г.; бр. 33 от 2010 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 44 от 2017 г. и бр. 35 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9а се създават т. 7 и 8:
„7. извлечение от пълномощно, след нотариално удостоверяване на подпис, когато в него е включено упълномощаване за извършване на действие на разпореждане с моторно превозно средство и ремаркета, както и действия по регистрация пред органите на Министерството на вътрешните работи, като извлечението съдържа:
а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Правилника за вписванията за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения (упълномощените);
б) описание на правата, условията и срока на упълномощаването;
8. извлечение от пълномощно, след нотариално удостоверяване на подпис, когато в него е включено упълномощаване за извършване на действия пред органите на Националната агенция за приходите, като извлечението съдържа:
а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Правилника за вписванията за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения (упълномощените);
б) описание на правата, условията и срока на упълномощаването.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Крум Зарков
3183