Министерски съвет
брой: 54, от дата 16.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 118 от 12 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти (обн., ДВ, бр. 37 от 2020 г.; изм., бр. 40 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от българско сурово мляко“ се заличават.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) В търговските обекти по чл. 1, ал. 1 се предлагат мляко и млечни продукти, които са произведени:
1. от 100 % сурово мляко, добито от животни, отглеждани в животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност; при производството на кисело мляко е допустимо спазване на изискванията, заложени в утвърдената от производителя технологична документация, относно допълнителните суровини, и
2. в предприятията от група 12, секция IX от Националния електронен регистър на Българската агенция по безопасност на храните на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, при спазване на изискванията за производство.
(2) Изискванията за производство по ал. 1 се прилагат за следните продукти:
1. кисело мляко и йогурт (включително айрян и млечнокисели напитки) с изключение на плодови, ароматизирани с ядки или концентрирани млечнокисели продукти, напитки и млечни десерти;
2. заквасена сметана;
3. пастьоризирано прясно мляко (ниско- и високотемпературно и UHT) с изключение на биосертифицирано UHT;
4. бели саламурени сирена (включително вакуум опаковани);
5. цедено мляко, катък;
6. кашкавал;
7. извара;
8. кефир.
(3) Размерът на заетата площ за излагане на всеки един от продуктите по ал. 2, т. 1 – 8, сумиран с площта за излагане на съответния продукт, произведен от регионални производители, следва да заема не по-малко от 90 на сто от цялата площ за излагане, отредена за този вид продукт в търговски обект по чл. 1, ал. 1.“
§ 3. Създава се чл. 3:
„Чл. 3. Заплащането на закупените продукти по чл. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от производителя на търговеца и след представяне и приемане от страна на търговеца на съответната фактура за доставка.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4452