Министерски съвет
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 37 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постанов­ление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 38 се създава ал. 4:
„(4) При смърт на самоосигуряващото се лице паричната помощ се изплаща при условията на ал. 1 – 3, ако са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4 КСО.“
§ 2. В чл. 42, ал. 2 думите „чл. 6, ал. 8 КСО“ се заменят с „чл. 6, ал. 9 КСО“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В чл. 52 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 и 67 от 2014 г.), думите „чл. 27 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване“ се заменят с „чл. 43 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1513