Министерски съвет
брой: 17, от дата 1.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 35 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постанов­ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г. и бр. 18 и 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 4 се изменя така:
„(4) Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП от 1 до 31 януари на съответната календарна година.“
§ 2. В чл. 2, ал. 4, изречение трето думите „определен с влязъл в сила ревизионен акт по“ се заменят с „установен от органа по приходите при условията и по реда на“ и думата „съответната“ се заличава.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 7“ се заменят с „чл. 6, ал. 8“.
§ 4. В чл. 4, ал. 2, изречение първо след думите „съгласно чл. 4, ал. 1“ се добавя „и 10“.
§ 5. В чл. 11, ал. 2, изречение първо думите „чл. 6, ал. 8“ се заменят с „чл. 6, ал. 9“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1511