Министерски съвет
брой: 66, от дата 24.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 156 от 21 юли 2020 г. за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г.
за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8 думите „0,25 лв.“ се заменят с „0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9 и 18 от 2020 г.), в чл. 20 думите „0,25 лв.“ се заменят с „0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5355