Министерство на здравеопазването
брой: 27, от дата 27.3.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.49


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 7 думите „след електронно автентификиране от страна на пациента“ се заличават.
§ 2. В чл. 25, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Пациентът потвърждава извършените медицински дейности, назначени изследвания и терапия с подпис или друг инициализиращ знак върху документа.“
§ 3. В чл. 26, ал. 2 запетаята след думата „медицина“ и думите „освен в случаите, когато информацията от първичната медицинска документация бъде предоставена по електронен път след електронно автентификиране от страна на пациента“ се заличават.
§ 4. В чл. 27, ал. 1, изречение първо запетаята след думите „диспансерни прегледи“ и думите „включително в своето здравно досие чрез електронно автентификиране“ се заличават.
§ 5. В чл. 29, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 6. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В колона 1 „Възраст“ на ред 4 думите „на 30 години (навършващи 30-годишна възраст през календарната година)“ се заменят с „от 30 до 40 години“.
2. В колона 7 „Периодичност на консултативните прегледи“ на ред 4 думата „веджьж“ се заменя с „веднъж“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се създава т. 4.2:
„4.2. При назначена по време на профилактичния преглед (или по друг повод) мамография при установени отклонения съгласно писмено тълкуване на получените резултати от лекар специалист по образна диагностика с данни за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза.“
§ 8. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. На ред Z13.6 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „При много висок риск, определен по SCORE системата – задължителна консултация със специалист по кардиология“.
2. На ред Z13.1 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „При много висок риск (над 20 т. по FINDRISK) – задължително допълнително изследване на гликиран хемоглобин“.
3. На ред Z12.4 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „При резултат от цитонамазка ≥ РАР ІІІВ – задължителна консултация със специалист по акушерство и гинекология“.
4. На ред Z12.3 в колона 3 „Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед“ накрая се добавя „Задължителна консултация със специалист по хирургия или акушерство и гинекология – при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза“.
§ 9. В приложение № 13 към чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред М45 се отменя.
2. След ред Q07 се създава ред Q96:

Q96
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Ендо-
кринология и болести на обмяната
До края на живота
Общ клиничен статус с насо-
ченост към сърдечно-съдовата система
До 2 пъти
6 месеца
1. Кръвна картина –
поне осем показатели
2. TSH, FT4, Anti TPO, LH, FSH, естрадиол
1. 12 ме-сеца
2. 12 ме-сеца
1. Кардиолог
2. Ехокар-
диография
3. Уролог или акушер-
гинеколог
1. 12 ме-
сеца
2. на 5 го-
дини
3. 12 ме-
сеца

Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 април 2018 г.
Министър: Кирил Ананиев
3144