Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 73, от дата 4.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г. и бр. 46 от 2015 г.)
§ 1. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 8:
„8. Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (OB L 27, 1.02.2017 г.).“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред № 1 се изменя така:

1.
Азотен
диоксид•
10102-44-0
0,96
 
0,5
1,91
1
-

2. Ред № 3 се изменя така:

3.
Азотен
моноксид•
10102-43-9
2,5
 
2
-
-
-

3. Ред № 6 се изменя така:

6.
Акрилова киселина; 2-про-
пенова киселина•
79-10-7
29
 
10
59(4)
20(4)
-

4. Ред № 7 се изменя така:

7.
Акролеин; акрилал-
дехид; проп-2-енал•
107-02-8
0,05
 
0,02
0,12
0,05
-

5. Създава се ред № 17а:

17а.
Амитрол•
61-82-5
0,2
 
-
-
-
-

6. Ред № 65 се изменя така:

65.
Бисфенол А •; 4,4,- изопропилиден-
дифенол
80-05-7
2(6)
-
-
-
-
-

7. Създава се ред № 77а:

77а.
Бут-2-ин-1,4-диол•
110-65-6
0,5
 
 
-
-
-
-

8. Ред № 92 се изменя така:

92.
Въглероден моноксид•
630-08-0
23
 
20
117
100
-

9. Създава се ред № 102а:

102а.
Глице-
рол тринит-
рат•
55-63-0
0,095
 
 
0,01
0,19
0,02
Ко-
жа

10. Създава се ред № 105а:

105а.
Диацетил;
бутанедион•
431-03-8
0,07
 
0,02
0,36
0,1
-

11. Ред № 145 се изменя така:

145.
Дифенилетер•
101-84-8
7
 
1
14
2
-

12. Ред № 153 се изменя така:

153.
1,4-Дихлоро-бензен•;
p-дихлоро-
бензен
106-46-7
12
 
2
60
10
Ко­-
жа

13. Ред № 158 се изменя така:

158.
Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•
75-35-4
8
 
2
20
5
-

14. Ред № 178 се изменя така:

178.
Етилацетат•
141-78-6
734
 
200
1468
400
-

15. Ред № 192 се изменя така:

192.
Тетраети-
лортосиликат•
78-10-4
44
 
5
-
-
-

16. Създава се ред № 192а:

192а.
2-етилхексан-
1-ол•
104-76-7
5,4
 
1
-
-
-

17. Ред № 223 се изменя така:

223.
Калиев цианид
(като цианид)•
151-50-8
1
 
-
5
-
Кожа

18. Ред № 225 се изменя така:

225.
Калциев оксид•
1305-78-8
1(5)
 
-
4(5)
 
-
-

19. Ред № 227 се изменя така:

227.
Калциев
дихидроксид•
1305-62-0
1(5)
 
-
4(5)
-
-

20. Ред № 254 се изменя така:

254.
Литиев хидрид•
7580-67-8
-
 
-
0,02(6)
-
-

21. Ред № 259 се изменя така:

259.
Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•
-
0,2(6)
0,05(5)
 
-
-
-
-

22. Ред № 278 се изменя така:

278.
Метилен хлорид; дихлорметан•
75-09-2
353
 
100
706
200
Ко-жа

23. Създава се ред № 291а:

291а.
Метил-
формат•
107-31-3
125
 
50
250
100
Ко-жа

24. Ред № 311 се изменя така:

311.
Натриев цианид
(като цианид)•
143-33-9
1
 
-
5
-
Кожа

25. Ред № 326 се изменя така:

326.
Нитро-
етан•
79-24-3
62
 
20
312
100
Кожа

26. Ред № 348 се изменя така:

348.
Оцетна киселина•
64-19-7
25
 
10
50
20
-

27. Ред № 361 се изменя така:

361.
Тетрахло-
ретилен•
127-18-4
138
 
20
275
40
Кожа

28. Ред № 407 се изменя така:

407.
Серен диоксид•
7446-09-5
1,3
 
0,5
2,7
1
-

29. Създава се ред № 436а:

436а.
Терфенил,
хидрогениран•
61788-32-7
19
 
2
48
5
-

30. Ред № 446 се изменя така:

446.
Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан•
56-23-5
6,4
 
1
32
5
Кожа

31. Ред № 536 се изменя така:

536.
Циановодород
(като цианид)•
74-90-8
1
 
0,9
5
4,5
Ко-
жа

32. Добавят се нови забележки:
(4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута.
(5) Респирабилна фракция.
(6) Инхалабилна фракция.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 4. За мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0) от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 влизат в сила от 21 август 2023 г.
§ 5. През преходния период до 21 август 2023 г. за мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели продължават да се прилагат граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0), които са в сила преди обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“.
Министър на труда и социалната политика: Бисер Петков
Министър на здравеопазването:  Кирил Ананиев
8027