Министерски съвет
брой: 91, от дата 2.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Постановление № 365 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в общ размер до 4 695 000 лв., разпределени, както следва:
1. за допълнителна държавна субсидия за вероизповеданията – до 4 000 000 лв., разпределена пропорционално съгласно приложението;
2. за обезпечаване на дейности на Държавната агенция за бежанците в условията на засилен миграционен натиск – до 695 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 60 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Други бюджетни програми“, бюджетна програма „Убежище и бежанци“, по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
(3) Със сумата 4 635 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 16 и 20 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 1

по ред
Наименование
Сума
(лв.)
1
2
3
1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия
3 198 300
2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
595 300
3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
82 500
4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
72 200
5.
За Католическата църква в България
20 600
6.
За протестантските вероизповедания в България
16 500
7.
За Религиозната общност на евреите в България
7 300
8.
За Арменската апостолическа православна света църква
7 300
 Всичко
4 000 000

6399