Министерство на финансите
брой: 27, от дата 2.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.67


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г. и бр. 53 и 82 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 56з накрая се добавя „и копие от фактура, товарителница, опаковъчен лист или друг документ, удостоверяващ вида и количеството на изпратената акцизна стока от изпращача в другата държава членка“.
§ 2. В чл. 72б, ал. 5 думите „митническото учреждение, издало ревизионния акт“ се заменят с „Агенция „Митници“.
§ 3. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица и лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6 от закона и съдържа съответните реквизити на приложение № 14. Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от освободени от акциз крайни потребители само в случаите, когато енергийните продукти се използват за цели, различни от посочените в удостоверението. Реквизитите на данъчните документи по чл. 84, ал. 6 от закона се попълват при отчитане на съответната специфика за акцизната стока. Регистриран електронен акцизен данъчен документ се издава от данъчно задълженото лице:
1. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона на датата на съобщаване на решението за прекратяване на лиценза, регистрацията или прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
2. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона в 14-дневен срок от датата на влизане в сила решението за прекратяване при спряно предварително изпълнение на:
а) решение за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад, или
б) решение на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на регистрация.“
§ 4. В приложение № 6 т. 2 се изменя така:
„2. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган, или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Министър: Кирил Ананиев
1866