Народно събрание
брой: 29, от дата 27.3.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

 

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)
РЕШИ:
Изменя Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г., както следва:
1. Точка 1 се изменя така:
„По време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), Народното събрание провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол в този период се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания.“
2. Точка 2 се изменя така:
„По време на извънредното положение извънредни пленарни заседания се свикват при условията и по реда на чл. 78 от Конституцията на Република България и чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“
3. Точки 3 и 5 се отменят.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
2702