Народно събрание
брой: 84, от дата 29.9.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

 

УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г.
Издаден в София на 23 септември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 44 от 2020 г.)
§ 1. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3:
„(3) При наличие на неусвоени средства по ал. 2 за здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.7, до 75 млн. лв. от тях могат да се използват за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и 2016 г.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г. се извършва чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при условия и по ред, определени съвместно от надзорния съвет на НЗОК и от управителния съвет на БЛС.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) За здравноосигурителни плащания по реда на ал. 3 може да се използва сметка за чужди средства на НЗОК до размера на неусвоените средства за здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК, преведени по тази сметка до 31 декември 2020 г.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Преведените по реда на ал. 5 суми по сметката за чужди средства се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на НЗОК за 2020 г. и се предоставят по реда на ал. 4, като за съхраняването, разплащането и отчитането на тези средства се прилагат съответните изисквания на Закона за публичните финанси за сметките за чужди средства.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6965