Министерство на правосъдието
брой: 27, от дата 2.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.94


Инструкция № 1 от 22 март 2019 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 22 март 2019 г.
за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат организацията, изпълнението, контролът и отчетността, включително мерките за изолация и охрана при осъществяването на конвойната дейност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби.
(2) Конвоирането по реда на тази инструкция се извършва на основание Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и правилника за прилагането му (ППЗИНЗС). Конвоирането по реда на тази инструкция не засяга правомощията по конвоиране на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО).
(3) Конвоирането е отвеждане по определен маршрут на лице/а изтърпяващо/и наказание в местата за лишаване от свобода (МЛС) или с мярка за неотклонение задържане под стража. Конвоирането се извършва от конвоен наряд, на място или при движение, ходом или със специализиран автомобил (СА).
Чл. 2. Конвойната дейност в МЛС се осъществява от служителите от надзорно-охранителния състав (НОС), които са завършили курс за първоначална професионална подготовка и са положили успешно теоретико-практически изпит.
Чл. 3. (1) Служителите по чл. 2 конвоират следните категории лица:
1. изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода;
2. обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение задържане под стража.
(2) Конвоиране се извършва на:
1. лишени от свобода – от затвор до затворническо общежитие и поправителен дом, и обратно;
2. лишени от свобода и лица с мярка за неотклонение задържане под стража – от и до лечебно заведение;
3. лишени от свобода – от и до работни обекти.
(3) Конвоираното лице трябва да бъде в състояние да се придвижва самостоятелно. Здравословното му състояние по време на конвоиране не трябва да изисква специални медицински познания и грижи от страна на конвойния наряд.
(4) Когато лицето не може да се придвижва самостоятелно, се осигурява специализиран медицински транспорт и придружаващи го медицински лица. При извеждане на лице по спешност с екип от център за спешна и неотложна медицинска помощ (ЦСНМП) конвоирането се извършва със специализирания медицински транспорт от ЦСНМП, а охраната се осъществява от служители по чл. 2 на съответното МЛС, в което е настанено лицето.
Чл. 4. В зависимост от начина на осъществяване конвоирането се извършва:
1. етапно – чрез предаване и приемане на конвоираните лица между конвойните наряди по маршрута за конвоиране от началния до крайния адресат;
2. директно – когато лицата се конвоират от един и същ наряд.
Чл. 5. Конвоирането се извършва пеша, със специализирани автомобили или автобуси, по основни или резервни маршрути, които се определят в заповедта за конвоиране. Преди началото на всеки конвой конвоиращите се запознават със заповедта.
Чл. 6. Конвоираните лица не могат да бъдат подлагани на изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНВОЙНАТА  ДЕЙНОСТ
Раздел І
Структура
Чл. 7. (1) Ръководството и контролът на конвойната дейност в ГДИН се осъществява от главния директор, който се подпомага от заместник главен директор.
(2) Основните дейности по организацията, контрола, взаимодействието, анализа и разработването на проекти за промени на нормативни и поднормативни актове, свързани с конвоирането по чл. 3, се извършват от ГДИН.
(3) Ръководителите на териториалните служби планират, организират и контролират осъществяването на конвойната дейност в подчинените им структури.
(4) Служителите осъществяват конвойна дейност съгласно ежедневното планиране на база разчет и поставени задачи.
Раздел II
Управление на дейността
Чл. 8. Управлението на конвойната дейност има за цел осигуряване на оптимално разпределение, правилно използване на силите и средствата, организиране на взаимодействието и координацията за изпълнение на поставените задачи.
Чл. 9. Ръководителите на териториалните служби утвърждават план за организацията, изпълнението и контрола на конвойната дейност, който съдържа:
1. географска, демографска и транспортна характеристика на областта;
2. местонахождението на сградите на МЛС, на работните обекти и на лечебните заведения;
3. кратък анализ за състоянието на обществения ред и криминогенната обстановка в районите по маршрутите за конвоиране и около сградите на МЛС, на работните обекти и на лечебните заведения;
4. силите и средствата, с които ще се осъществява конвойната дейност;
5. разпределение на силите, средствата и действията при извънредни ситуации;
6. реда за осъществяване на взаимодействието между различните направления на дейност в териториалните служби и други ведомства и организации.
Раздел ІІІ
Сили и средства за осъществяване на конвойната дейност
Чл. 10. (1) Конвойната дейност се осъществява от НОС в МЛС, състоящ се от главни надзиратели, младши инструктори по охраната, командири на отделения и надзиратели.
(2) При необходимост от увеличаване числения състав на конвойния наряд за осигуряване на маршрутите и обектите, по или от и до които ще се осъществява конвойна дейност, със заповед на главния директор на ГДИН могат да се придават допълнително сили и средства от други структурни звена.
(3) При необходимост за осигуряване на маршрути, опорни пунктове и обекти главният директор на ГДИН може да поиска съдействие за допълнителни сили от ГДО и МВР. В този случай се изготвя съвместен план за провеждане на мероприятието.
(4) За решаване на езикови, медицински и други специфични въпроси в конвойния наряд могат да се привличат и други лица от държавни и граждански организации.
Чл. 11. (1) Средствата за осъществяване на конвойна дейност са специализирани автомобили, въоръжение, помощни и технически средства.
(2) Специализираните автомобили за конвоиране се оборудват с необходимите технически, свързочни и помощни средства.
(3) При изпълнение на задълженията си по конвоирането служителите на ГДИН използват физическа сила, помощни средства и оръжие в случаите и при условията, предвидени в ЗИНЗС и ППЗИНЗС.
(4) При конвоиране извън МЛС служителите на ГДИН носят оръжие. Видът и количеството въоръжение се определят съобразно броя на конвоираните лица и степента на обществена опасност.
(5) При изпълнение на задълженията си по конвоирането служителите на ГДИН използват технически и свързочни средства (метал детектори, радиостанции, компютърни мрежи и др.) съгласно определения в ГДИН ред за работа с технически и оперативни средства за комуникация.
Глава трета
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел І
Разчет на силите и средствата за конвоиране
Чл. 12. (1) При конвоиране на лица, настанени в затвори, затворнически общежития и арести разчетът на силите и средствата, както и мерките за изолация и охрана се определят от степента на обществената опасност на деянието и личността на конвоирания за всеки конкретен случай и при съблюдаване на следните изисквания:
1. едно лице се конвоира най-малко от двама служители;
2. когато конвоираните лица са повече от едно, броят на служителите от конвойния наряд се определя от ръководителя на съответната териториална служба;
3. при конвоиране на лишени от свобода или задържани под стража лица с висок риск от бягство и на осъдени на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна за старши на конвоя се назначава началник на сектор надзорно-охранителна дейност в затвора или инспектор от направлението на надзорно-охранителната дейност. В арестите се назначава усилен конвоен наряд.
(2) Въоръжението, техническите, помощните и защитните средства за оборудване на конвойния наряд и видът на специализираните автомобили се определят в зависимост от изготвената оценка на риска, направения анализ на оперативната обстановка по маршрутите на движение и конкретната конвойна задача.
Чл. 13. (1) При конвоиране на лишени от свобода от затвори и затворнически общежития и на лица с мярка за неотклонение задържане под стража ръководителят на съответната териториална служба решава дали да бъдат поставени белезници, след преценка на възрастта, пола, физическото и здравословното състояние и индивидуалната оценка на риска на конвоираните лица.
(2) Необходимостта от използване на белезници се посочва в заповедта за конвоиране за всеки конкретен случай.
Чл. 14. (1) По отношение на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за срок над 10 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, обвиняеми и подсъдими за тежки умишлени престъпления, които се наказват с лишаване от свобода за срок над 10 години, особено опасни за бягство лица (ООБ), или такива, които са планирали, правили опит за или осъществили бягства от конвои, затвори или арести, лица, склонни към самонараняване, както и други особено опасни лица, в заповедта за конвой ръководителят на съответната териториална служба може да разпореди:
1. да се конвоират с поставени специални колани с фиксирани белезници на ръцете и допълнително белезници на краката или специален комплект белезници за ръце и крака;
2. да се конвоират индивидуално в специализираните автомобили или в индивидуални клетки на специализираните автомобили.
(2) Преценката по ал. 1 се прави, като се има предвид и възрастта, пола, физическото и здравословното състояние и индивидуалната оценка на риска на конвоираното лице.
Чл. 15. Усилен конвой (УК) се организира за лицата по чл. 14 при спазване на следните изисквания:
1. лицето се конвоира най-малко от трима конвойни служители;
2. служителите, участващи в УК, трябва да са оборудвани с допълнително въоръжение, защитни жилетки, индивидуални средства за защита (електрошокови прибори, защитни спрейове, Тейзери и др.) и средства за комуникация.
Чл. 16. При конвоиране на лице по чл. 14, за което има конкретна информация за бягство, съпротива, нападение и осуетяване на конвоя, се извършва усилено строг конвой (УСК) при спазване на следните изисквания:
1. в състава на УСК задължително участие вземат по-голям брой служители, пилотиращ и/или осигуряващ автомобил;
2. при изпълнение на УСК с придадени сили от ГДО или МВР се изготвя план за осъществяване на конвоирането, който се утвърждава от началника на териториалната служба на ГДИН и началника на структурното звено на ГДО или МВР; уведомява се ГДИН, като копие от плана се изпраща за сведение.
Чл. 17. При отвеждане на конвоирани лица за преглед във външни лечебни заведения свалянето на белезниците се извършва на мястото на прегледа. След оценка на конкретната оперативна обстановка и вземане мнението на медицинския специалист отговорникът на конвоя може да разпореди лицето да остане с белезници.
Раздел ІІ
Ред и особености при изпълнение на конвойната дейност
Чл. 18. (1) Организирането на конвойната дейност започва с предоставяне на информация за конвоираните лица.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. данни за заявеното за конвоиране лице:
a) дали е опитвало или осъществило бягство от конвои, затвори, арести и др.;
б) дали е с висок риск от бягство (ООБ);
в) дали е осъдено на доживотен затвор или на доживотен затвор без замяна;
г) по коя разпоредба на НК лицето е обвиняем, подсъдим или осъден;
д) индивидуална оценка на риска на лицето;
2. основанието за конвоиране, датата, часа и мястото за представяне на конвоираното лице;
3. необходими документи.
Чл. 19. (1) На базата на предоставената информация и документи по чл. 18 се издава заповед за конвоирането от началника на съответната териториална служба или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) В заповедта се определят маршрутите за конвоиране, начинът на конвоирането и броят на конвойните, транспортните средства, броят на конвоираните, обществената им опасност, особеностите на маршрута, необходимостта от използване на белезници и други помощни средства и др.
 Чл. 20. (1) Ръководителите на териториалните служби създават организация за правилното провеждане на инструктажите.
(2) При осъществяване на конвойна дейност конвоиращите се инструктират при всеки конкретен случай от началник на сектор надзорно-охранителна дейност, главен надзирател, командир на отделение или дежурен по арест.
(3) Окомплектуването на необходимите документи за конвоиране се извършва от главен надзирател и от командир на отделение или дежурен по арест.
(4) Преди започване на инструктажа инструктиращият се информира за вида и здравословното състояние на служителите, проверява оръжието, снаряжението и необходимите за конвоиране документи.
(5) На инструктажа се разглежда:
1. оперативната обстановка;
2. броят на лицата и основанието за тяхното конвоиране, характерът на извършените от тях деяния и отрицателните им прояви (бягство, агресивност и др.), правата и задълженията им;
3. редът за извършването на обиск и проверка на вещите на лицата, подлежащи на конвоиране, спазване изискванията за количеството и обема на личния багаж;
4. особеностите на маршрута или поста, тактиката при конвоиране, охраната и изолацията на лицата, недопускането на нерегламентирани свиждания и приемане на вещи и предмети;
5. възможността да се планират два маршрута за придвижване и съобразно оперативната обстановка преди тръгване да се избира по-безопасният от тях;
6. планиране на варианти и определяне действията на конвойните служители в случай на извънредни ситуации;
7. конкретни задачи за действия при възникване на извънредна ситуация;
8. разчет на силите и средствата, ред за връзка и взаимодействие с органи на МВР и ГДО;
9. правата и задълженията на служителите;
10. други въпроси от организационен и тактически характер.
(6) Когато служителите от конвойния наряд са в близки или родствени отношения с конвоираните лица, както и при наличие на друг пряк или косвен интерес, същите са длъжни незабавно да уведомят инструктиращия, който ги заменя с други служители.
(7) Проведеният инструктаж се удостоверява с полагане на подписи от служителите на конвойния наряд и инструктиращия служител.
(8) Инструктажът на придадените сили се извършва от ръководителя на мероприятието след запознаването с плана за УСК.
Чл. 21. (1) Лишените от свобода и задържаните под стража лица се предават и приемат за конвоиране от дежурния главен надзирател и от командира на отделение или дежурния по арест по списък, утвърден от началника на съответното МЛС, срещу подпис на конвойните.
(2) При приемането на лица за конвоиране старшият на конвойния наряд проверява самоличността на лицата и ги запознава с правата и задълженията им по време на конвоирането и с правомощията на служителите.
(3) Служителите от конвойния наряд:
1. изпълняват възложените им служебни задължения;
2. предприемат мерки за осигуряване на личната си безопасност и тази на конвоираните лица;
3. извършват обиск на конвоираните лица и проверка на багажа им, като отстраняват всички неразрешени вещи и предмети, които биха довели до осуетяване на конвоя или до възникване на извънредни ситуации;
4. охраняват конвоираните лица и не допускат приемането на неразрешени вещи и предмети;
5. издават разпореждания на конвоираните лица;
6. предприемат мерки за отстраняване на гражданите, които се доближават до конвоираните лица и пречат за придвижването на конвойния наряд.
(4) Обиск на лицата за конвоиране и проверка на багажа им се извършват ръчно и с метал-детектор.
(5) Обискът се извършва от служител от същия пол, като особено внимание се обръща на джобове, яки, вдлъбнатини на дрехи, колани, обувки и връхни дебели дрехи.
(6) Боравенето на конвоираното лице с личния му багаж се извършва с разрешение на старшия на конвойния наряд и под контрол на конвоен служител.
(7) На конвоираните лица се извършват периодични проверки на белезниците. Задължителни проверки се извършват при качване и слизане от превозно средство, както и при всички случаи, когато има съмнения, че лицето е въздействало върху тях.
(8) Поставянето на белезници на конвоираните лица се извършва при спазване на следните изисквания:
1. при конвоиране на едно лице пеша белезници се поставят на ръцете, които са отзад на тялото с дланите насочени навън. Допуска се поставяне на белезниците на ръцете пред тялото, но задължително свързани с конвоен колан;
2. при конвоиране на две или повече лица белезници се поставят на ръцете в следното положение  – ръка на един конвоиран се свързва с разнопосочна ръка на друг конвоиран;
3. при конвоиране със специализирани автомобили и специализирани автобуси белезници на ръцете се поставят пред тялото на конвоирани лица;
4. смяната на белезници от едно положение в друго се извършва на места, обезопасени в охранително отношение (транспортни средства), както и на места, посочени в инструкцията за конвойната дейност за съответната сграда;
5. поставените белезници се блокират с фиксиращо устройство, като не трябва да причиняват болка или да спират кръвообращението на конвоираните лица;
6. на конвоирани лица, за които има информация, че могат да отключват или да се освобождават от белезници, се поставят такива с конвоен колан или допълнителни за еднократна употреба;
7. белезниците не се покриват с дрехи или с други предмети с оглед осигуряване на непрекъснат визуален контрол;
8. при смяна на конвойни наряди на конвоираните лица задължително се поставя втори чифт белезници, след което се снемат първоначално поставените.
(9) Помещенията за временен престой и изолация, специализираните автомобили, медицинските кабинети и други места, където ще пребивават за определено време конвоираните лица, предварително се проверяват за наличие на неразрешени и опасни вещи и предмети.
(10) При използване на санитарно-хигиенните помещения от конвоирани лица всяко лице се води самостоятелно и белезниците могат да се свалят, като се предприемат необходимите охранителни мерки в зависимост от оценката на риска.
(11) Храната на всяко конвоирано лице се съхранява в багажа му.
Чл. 22. (1) Старшият на конвойния наряд извършва следните действия при конвоиране на едно лице:
1. запознава служителите от наряда с техните правомощия и определя схемата на построяване на конвойната група, задълженията и задачите на всеки един от тях;
2. предварително определя служители, които да реагират при опит за бягство на конвоирано лице;
3. съобразно разчета на конвойните служители определя един или повече от тях за изпълнение на специфични задачи – проверка на помещения, отстраняване на лица, намиращи се по маршрута на движение, и др.;
4. определя мястото на конвоираното лице в конвойната група и разположението на конвоиращите служители;
5. съобразно числеността на конвойния наряд определя периметри за наблюдение на конвоиращите служители;
6. за тръгване, спиране, промяна на маршрута или темпа на движение, както и за други действия, дава разпореждания, които трябва да са разбираеми за всички;
7. не допуска смесването на две или повече конвойни групи;
8. движи се зад конвойната група в позиция, осигуряваща максимална видимост и възможност за вземане на решение;
9. запознава конвоираното лице с правата и задълженията му.
(2) При конвоиране на две или повече лица:
1. старшият на конвойния наряд предприема действията по ал. 1;
2. построяването на конвоираните лица се извършва, като се вземе предвид техният пол, брой, физическо състояние, поведение, степента на обществената опасност на извършените деяния и други фактори, влияещи на оперативната обстановка, като се осигурява охрана в началото, в края и от двете страни на групата;
3. при необходимост от поставяне на белезници, които да свързват две или повече конвоирани лица, същите се групират физически по-силни с физически по-слаби.
Чл. 23. (1) Конвоирането в сгради и райони на МЛС се извършва съгласно инструкцията за осъществяване на конвойна дейност в съответната сграда, утвърдена от началника на затвора или от началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
(2) Конвоиране в сгради и райони на лечебни заведения се извършва съгласно инструкцията за особеностите на пост в лечебно заведение, като се спазват и следните изисквания:
1. при движение по стълбища и коридори конвоираните се движат от страна на стената, а конвоиращите – отпред, отзад и встрани, като осъществяват физически контрол спрямо конвоираните, наблюдават обстановката и обезпечават сигурността на конвоя;
2. при конвоиране на лица с увреждания и придвижващи се с помощни средства, приспособления и съоръжения или на лица, чието нормално придвижване е затруднено поради физически травми или заболявания, се допуска и използването на асансьор;
3. при преминаване по коридори и фоайета определените служители от конвойния наряд:
a) предприемат мерки за премахване на предмети, които могат да доведат до възникване на извънредна ситуация;
б) осигуряват пропускателна способност, чрез спиране и изолиране на гражданите, до преминаване на конвойната група;
в) не допускат приближаване на граждани на разстояние, по-малко от 1,5 метра до конвойната група;
4. преминаването на конвойния наряд през врати се извършва по следния начин:
a) първо преминава конвоиращ служител, който контролира помещението и посреща конвоираното лице, след което преминава другият конвоиращ служител, контролиращ ситуацията отзад;
б) при голяма конвойна група се преминава в последователност конвоиращ – конвоиран;
5. ползването на помощни средства при вътрешно конвоиране на особено опасни лица се осъществява по преценка на ръководителя на съответната териториална служба.
Чл. 24. (1) Конвоирането на лица със специално оборудвани автобуси и автомобили се извършва при спазване на следните изисквания:
1. преди настаняване на конвойната група в специализирания автобус или автомобил водачът проверява отсека, в който се настаняват конвоираните лица, вратите, решетките и заключващите механизми;
2. при качване и слизане на конвоираните лица специализираният автомобил трябва да е с изключен двигател, ключовете да са извадени и да се намират във водача, който охранява автомобила и периметъра около него;
3. специализираният автомобил не спира и не променя маршрута си освен при възникване на извънредни ситуации;
4. по време на пътуване конвойните служители непрекъснато наблюдават конвоираните лица;
5. при движение по маршрут с усложнена оперативна обстановка се използва звуков и светлинен сигнал за специален режим на движение съгласно Закона за движение по пътищата;
6. по време на движение се изпълняват разпорежданията на старшия на конвойния наряд, а при невъзможност той да изпълнява задълженията си – на определения от него заместник.
(2) Когато са необходими допълнителни мерки за сигурност, се използват пилотиращи и осигуряващи автомобили.
Чл. 25. (1) При конвоиране с други служебни автомобили конвоираното лице се настанява на задната седалка диагонално спрямо мястото на водача, като до него зад водача заема място конвоен служител.
(2) По време на движение се осъществява непрекъснат контрол на лицето и поставените белезници.
(3) Не се допуска конвоираното лице да се заключва с белезници или завързва по друг начин за отделни части на автомобила.
Чл. 26. При конвоиране на пълнолетни и непълнолетни лица в един конвой същите трябва да са отделени, без възможност от физически контакт.
Чл. 27. При конвоиране не се допуска физически контакт с лица от противоположния пол.
Чл. 28. При възникване на извънредна ситуация конвоиращите служители действат съгласно конкретната оперативна обстановка и утвърдените „Планове за действие на състава при особени случаи“.
Глава четвърта
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел І
Отчетност на конвойната дейност
Чл. 29. (1) В затворите и арестите към ГДИН се води задължителна документация, утвърдена от главния директор на ГДИН.
(2) За отчетност на конвойната дейност в затворите се водят и съхраняват следните документи:
1. заповед за конвоиране на лишените от свобода или задържаните под стража лица;
2. книга за инструктаж;
3. списък за предадени и приети за конвоиране лица;
4. конвойна книга.
(3) За отчетност на конвойната дейност в арестите се водят и съхраняват следните документи:
1. заповед за конвоиране на задържани под стража лица;
2. книга за инструктаж;
3. дневник за извеждане на задържаните лица по дни и часове;
4. записка за разпит;
5. дневник за извеждане на задържаните лица за процесуални действия извън ареста;
6. разписка за приемане и предаване на конвоирани лица.
Чл. 30. Воденето на цялостната документация, свързана с организацията и планирането на конвойната дейност, се контролира от ръководителя на съответната териториална служба.
Раздел ІІ
Контрол за изпълнението на конвойната дейност
Чл. 31. (1) Контрол и проверка на организацията и изпълнението на конвойната дейност се осъществява от:
1. министъра на правосъдието и заместник-министъра на правосъдието, отговарящ за ГДИН;
2. главния директор и заместник-главния директор на ГДИН, началника на сектор „Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода“ и държавните служители от същия сектор;
3. началника на затвора и заместник-началника на затвора по режимната и надзорно-охранителната дейност, както и началника на областната и районната служба „Изпълнение на наказанията“;
4. началника на поправителния дом, началника на затворническото общежитие и началника на арестите в съответната териториална служба;
5. началника на сектор по надзорно-охранителна дейност, главния надзирател в ареста, младши инструктора по охрана и командира на отделение в ареста;
6. дежурните главен надзирател и командир на отделение в затвора, затворническото общежитие или поправителния дом и дежурния по арест.
(2) Проверките са:
1. планирани – съгласно утвърден годишен план и график;
2. извънредни – без предварително уведомяване на ръководителя и състава, който ще бъде проверяван;
3. по конкретен повод.
(3) Констатациите от извършените проверки се отразяват в книга за извършените проверки в МЛС.
(4) Не се разрешава да се извършват проверки на конвойните наряди по време на изпълнение на служебните им задължения чрез спиране на конвоите, инсцениране на ситуации, опити да се отнеме оръжието и извършване на други провокативни действия по отношение на служителите от конвойните наряди и конвоираните лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Конвоен наряд“ са двама или повече служители, завършили курс за първоначална професионална подготовка и положили успешно теоретико-практически изпит, на които е възложено изпълнение на задачи по конвоиране.
2. „Маршрут“ е пътят, по който се извършва конвоирането.
3. „Специализирани автомобили“ са транспортни средства, използвани за превоз на лица, настанени в МЛС, оборудвани със специални технически, помощни, свързочни и комуникационни средства, светлинни и звукови сигнализации, със или без обозначителни знаци и надписи.
4. „Опорни пунктове“ са обекти на ГДИН, МВР, ГД „Охрана“ и други места по маршрута на движение, където конвойният наряд при настъпила извънредна ситуация може да потърси съдействие и/или укритие.
5. „Конвоирани лица“ са тези, които са конвоирани по реда и условията на тази инструкция.
6. „Извънредна ситуация“ е налице при настъпване на условия, събития и факти в определен район, зона, място или област, свързани с усложняване на оперативната обстановка, при което е необходимо набелязване и реализиране на допълнителни мероприятия за изпълнение на поставената задача.
7. „Неразрешени вещи и предмети“ са всички вещи и предмети извън утвърдените от министъра на правосъдието списъци с разрешени лични вещи, предмети и хранителни продукти, които лишените от свобода и задържаните под стража лица могат да получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 250а, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Министър: Цецка Цачева
2224