Народно събрание
брой: 104, от дата 8.12.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 262
На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 г., приет от 44-то Народно събрание на 26 ноември 2020 г.
Издаден в София на 2 декември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:  

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
27 051 399,4
 1.
Данъчни приходи
24 192 000,0
 1.1.
Корпоративен данък
2 571 400,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
79 800,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
4 306 600,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
11 220 000,0
 1.5.
Акцизи
5 580 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
46 000,0
 1.7.
Мита и митнически такси
234 200,0
 1.8.
Други данъци
154 000,0
 2.
Неданъчни приходи
2 859 399,4

(2) Приема държавния бюджет за 2021 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
15 817 840,1
 1.
Текущи разходи
13 282 823,5
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
6 735 875,5
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 258 578,2
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 135 197,8
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
117 197,7
 1.2.3.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
6 182,7
 1.3.
Лихви
622 632,2
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 738 039,0
 2.
Капиталови разходи
2 419 674,9
 2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 970 680,2
 2.2.
Капиталови трансфери
448 994,7
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
16 241,7
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
18 000,0
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 100,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
15 255 424,0
1.
 Предоставени трансфери за:
15 268 824,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
4 934 247,9
1.2.
Държавното обществено осигуряване
6 330 055,2
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
2 100 511,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
83 400,0
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
515 578,5
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
246 780,2
2.
 Получени трансфери от:
13 400,0
 
в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.1.3.
– за Министерството на здравеопазването
3 150,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 462 555,7

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-5 484 420,4

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва: 

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
5 484 420,4

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
109 000,0
1.
Неданъчни приходи
109 000,0
1.1.
Съдебни такси
93 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
2 148,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
8 842,0
1.4.
Други приходи
5 010,0
II.
РАЗХОДИ
880 317,0
1.    
Текущи разходи                                           
851 347,0
2.    
Капиталови разходи
28 370,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
28 370,0
3.    
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
771 317,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
771 317,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2021 г., както следва: 

Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
1
2
Висш съдебен съвет
52 551,2
Върховен касационен съд
22 722,4
Върховен административен съд
25 754,2
Прокуратура на Република България
330 268,4
Съдилища на Република България
434 162,2
Национален институт на правосъдието
4 387,1
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
9 871,5
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
Всичко:
880 317,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
134 522,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
121 856,5

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 500,0
1.    
Неданъчни приходи
1 500,0
1.1.
Държавни такси
430,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 212,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
50,0
1.4.
Други приходи
-192,0
II.
РАЗХОДИ
83 015,4
1.    
Текущи разходи                                           
75 485,0
2.    
Капиталови разходи
7 030,4
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
7 030,4
3.    
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
81 515,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
81 515,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва: 

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
53 050,9
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.    
Функционална област „Осигуряващи дейности“
28 201,5
3.    
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 173,0
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
590,0
 
Всичко:
83 015,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
26 477,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
29 385,4

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2021 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, раздел II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, раздел II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, раздел II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, раздел II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, раздел II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40,0
1.    
Неданъчни приходи
40,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
II.
РАЗХОДИ                                      
21 648,7
1.    
Текущи разходи                                            
20 724,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
18 776,7
2.    
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
21 608,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
21 608,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“
21 648,7
 
Всичко:
21 648,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
2 872,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
2 872,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
8 976,5
1.    
Текущи разходи                                           
8 776,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 044,5
2.    
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
8 976,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
8 976,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“
8 976,5
 
Всичко:
8 976,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
2 882,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
2 882,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
12 681,4
1.
Неданъчни приходи
12 681,4
1.1.
Държавни такси
607,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 933,0
1.3.
Други приходи
4 141,4
II.
РАЗХОДИ                                      
131 353,8
1.    
Текущи разходи                                           
127 360,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
62 245,4
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
38 770,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
38 770,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
481,2
2.    
Капиталови разходи
3 993,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 993,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
118 672,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
119 018,4
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-346,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-346,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
14 375,7
 2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
509,1
 3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
30 915,9
 4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
39 039,2
 5.
Политика в областта на архивното дело
8 121,0
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
11 546,2
 7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
26 846,7
 7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
16 148,0
 7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
10 698,7
 
Всичко:
131 353,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
66 930,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
66 903,3

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
             31 000,0
1.1.
Рилски манастир
                  600,0
1.2.
Троянски манастир
                  200,0
1.3.
Бачковски манастир
                  200,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
             5 770,0
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
800,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
700,0
 5.
За Католическата църква в България
200,0
 6.
За протестантските вероизповедания в България
160,0
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
70,0
 
Всичко:
38 770,0

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
5 579,6
1.    
Текущи разходи                                           
5 479,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 179,6
2.    
Капиталови разходи
100,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
5 579,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
5 579,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
5 579,6
 
Всичко:
5 579,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
400,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
398,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
3 639,2
1.    
Текущи разходи                                           
3 568,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 478,2
2.    
Капиталови разходи
71,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
71,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 639,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 639,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Защита правата на гражданите“
3 639,2
 
Всичко:
3 639,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
1 159,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
1 159,1

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
79 030,4
1.
Неданъчни приходи
79 030,4
1.1.
Държавни такси
75 352,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
753,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 218,0
1.4.
Други приходи
707,4
II.
РАЗХОДИ                                      
677 582,5
1.    
Текущи разходи                                           
629 083,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
415 479,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
6 182,7
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
6 182,7
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 533,6
2.    
Капиталови разходи
48 499,1
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
48 499,1
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
598 552,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
604 098,5
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-5 405,0
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-5 405,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-141,4
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-141,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
130 652,8
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
450 656,6
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
51 108,0
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
3 877,7
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
296,7
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
296,7
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
40 990,7
 
Всичко:
677 582,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
260 446,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
260 446,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени дължими, но неизплатени към 31 декември 2019 г. средства за левови компенсации на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по одобрени до същата дата от местните комисии към общините списъци съгласно Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
46 679,2
1.
Неданъчни приходи
46 679,2
1.1.
Държавни такси
34 644,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 845,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ                                      
150 557,9
1.    
Текущи разходи                                            
137 154,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
37 586,7
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
800,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
800,0
2.    
Капиталови разходи
8 203,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 203,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
5 200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
103 878,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
104 028,7
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-150,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
128 447,7
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
1 189,7
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
20 920,5
 
Всичко:
150 557,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
111 945,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
111 945,6

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 5 200 хил. лв. и субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 800 хил. лв. Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
40,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
29 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 080,0
1.4.
Други приходи
13 580,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 625 116,7
1.    
Текущи разходи                                            
1 477 820,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 205 066,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 460,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 198,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
262,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 175,0
2.    
Капиталови разходи
147 296,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
147 296,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 581 116,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 616 695,3
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-35 578,6
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-35 578,6
2.1.1.
– за държавните висши училища
-35 578,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 530 716,4
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
94 400,3
 
Всичко:
1 625 116,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
386 360,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
407 311,0

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
9 403,9
 2.
Национален военен университет „Васил Левски“
15 040,3
 3.
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
7 418,4
 4.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
3 716,0
 
Всичко:
35 578,6

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.), могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
232 000,0
1.
Неданъчни приходи
232 000,0
1.1.
Държавни такси
120 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
40 500,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
84 000,0
1.4.
Други приходи
-13 064,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 950 273,4
1.    
Текущи разходи                                           
1 935 326,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 813 336,4
2.    
Капиталови разходи
14 947,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
14 947,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 718 273,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 728 566,4
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-10 293,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-10 293,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума (хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
1 139 916,1
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
274 479,8
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
332 486,7
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
203 390,8
 
Всичко:
1 950 273,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
172 800,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
131 701,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
61 500,0
1.
Неданъчни приходи
61 500,0
1.1.
Държавни такси
61 264,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ                                       
364 814,9
1.    
Текущи разходи                                           
350 307,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
281 708,7
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
690,0
2.    
Капиталови разходи
14 507,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
14 507,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
303 314,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
303 314,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
126 986,4
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
225 963,9
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
11 864,6
 
Всичко:
364 814,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
88 539,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
81 642,6

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ със 134 щатни бройки и на Главна дирекция „Охрана“ с 66 щатни бройки за обезпечаване на възложените им със закони функции.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 400,0
1.
Неданъчни приходи
26 400,0
1.1.
Държавни такси
23 550,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
6 000,0
1.4.
Други приходи
-3 200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 838 147,4
1.    
Текущи разходи                                           
1 826 027,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
174 187,4
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 924,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
9 554,6
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 369,4
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
709,6
1.2.2.2.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
282,9
1.2.2.3.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
722,2
1.2.2.4.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
212,8
1.2.2.5.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
478,4
1.2.2.6.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
112,7
1.2.2.7.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
372,6
1.2.2.8.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
406,0
1.2.2.9.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
92,0
1.2.2.10.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
193,2
1.2.2.11.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
312,8
1.2.2.12.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
287,5
1.2.2.13.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
59,8
1.2.2.14.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
52,9
1.2.2.15.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
59,8
1.2.2.16.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
236,9
1.2.2.17.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
51,8
1.2.2.18.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
230,0
1.2.2.19.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
113,9
1.2.2.20.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
51,8
1.2.2.21.
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
59,8
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 609 978,0
2.    
Капиталови разходи
12 120,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
12 120,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 811 747,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 807 747,4
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
4 000,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
4 000,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
4 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция
137 642,4
2.
Политика в областта на трудовите отношения
20 286,5
3.
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете
269 897,6
4.
Политика в областта на хората с увреждания
721 971,4
5.
Политика в областта на социалното включване
673 060,4
6.
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции
1 078,2
7.
Бюджетна програма „Администрация“
14 210,9
 
Всичко:
1 838 147,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
1 663 191,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
1 663 191,9

(4) Утвърждава разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства в общ размер до 47 млн. лв. за изплащане на годишната финансова подкрепа по чл. 64.
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
37 500,0
1.
Неданъчни приходи
37 500,0
1.1.
Държавни такси
29 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 400,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 000,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ                                       
783 982,0
1.    
Текущи разходи                                           
747 126,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
332 082,8
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
222 697,4
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
217 497,4
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 200,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Български Червен кръст
5 200,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
20 800,0
2.    
Капиталови разходи
36 855,4
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
15 600,0
2.2.
Капиталови трансфери
21 255,4
 
в т.ч.
 
2.2.1.
Български Червен кръст
1 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
796 482,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
876 732,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-80 250,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
3 150,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
3 150,0
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-83 400,0
2.1.1.
– за Националната здравноосигурителна каса
-83 400,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
50 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-50 000,0
1.
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
-50 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
144 455,3
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
572 225,1
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
37 133,1
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
30 168,5
 
Всичко:
783 982,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
449 838,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
449 838,7

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2021 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2021 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
14 855,0
1.
Неданъчни приходи
14 855,0
1.1.
Държавни такси
875,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
13 703,7
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
1.4.
Други приходи
236,3
II.
РАЗХОДИ                                      
808 219,6
1.    
Текущи разходи                                           
783 821,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
488 625,5
1.1.1.
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
43 283,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
7 389,1
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
7 254,1
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
135,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Македонски научен институт
100,0
1.2.2.2.
Българско сдружение на родовете от Македония
35,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
16,0
2.    
Капиталови разходи
11 598,2
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
11 598,2
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
12 800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
795 364,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 481 445,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-681 081,2
2.1.
        Получени трансфери (+)
1 875,0
2.2.
        Предоставени трансфери (-)
-682 956,2
2.2.1.
в т.ч. за Българската академия на науките
-117 857,0
2.2.2.
 за държавните висши училища
-565 099,2
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
2 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-2 000,0
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-2 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
703 550,4
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
97 403,1
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 266,1
 
Всичко:
808 219,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
325 909,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.
317 956,6

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума