Президент на Републиката
брой: 18, от дата 1.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 31 за назначаване на Драгомир Валериев Заков за постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия

 

УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Драгомир Валериев Заков за постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 февруари 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1333