Министерски съвет
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 58 от 2 април 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Заглавието на раздел VI се изменя така:
„Раздел VI. Разходи за вземане и изпитване на проби от течни и твърди горива по чл. 30е, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух“.
§ 2. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди горива се изчисляват по следния начин:

№ по ред
 
Сума
(в лв.)
1.
Вземане на проба от твърди горива (въглища и брикети, произведени от въглища).
100,00
2.
Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им.
80,00

§ 3. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2882