Президент на Републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 180 за назначаване на Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия

 

УКАЗ № 180
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4374