Президент на Републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 179 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин

 

УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4373