Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 236 от 15 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 997 850 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 945 350 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 52 500 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на Национална програма за развитие на образованието „Отново заедно“.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“

Община
Област
Средства
(в лв.)
Благоевград
Благоевград
13 650
Сатовча
Благоевград
3 850
Бургас
Бургас
81 900
Поморие
Бургас
4 200
Белослав
Варна
11 550
Варна
Варна
23 100
Велико
Търново
Велико Търново
9 100
Полски
Тръмбеш
Велико Търново
19 950
Свищов
Велико Търново
8 050
Борован
Враца
4 200
Враца
Враца
20 300
Козлодуй
Враца
11 550
Мездра
Враца
3 500
Мизия
Враца
4 200
Оряхово
Враца
4 200
Севлиево
Габрово
4 200
Добрич
Добрич
10 500
Крушари
Добрич
4 200
Ардино
Кърджали
11 550
Кирково
Кърджали
11 550
Ловеч
Ловеч
6 300
Вълчедръм
Монтана
4 200
Монтана
Монтана
40 950
Чипровци
Монтана
4 200
Лесичово
Пазарджик
3 850
Пазарджик
Пазарджик
21 000
Сърница
Пазарджик
4 200
Гулянци
Плевен
4 200
Пордим
Плевен
9 100
Червен бряг
Плевен
9 100
Пловдив
Пловдив
15 400
Садово
Пловдив
4 900
Исперих
Разград
7 000
Разград
Разград
8 750
Русе
Русе
9 450
Дулово
Силистра
4 200
Силистра
Силистра
4 200
Нова Загора
Сливен
8 050
Твърдица
Сливен
14 000
Рудозем
Смолян
15 400
Смолян
Смолян
4 200
Столична
София-град
267 050
Златица
София област
11 550
Ихтиман
София област
4 550
Пирдоп
София област
4 550
Самоков
София област
10 850
Сливница
София област
13 650
Казанлък
Стара Загора
4 200
Стара Загора
Стара Загора
7 700
Търговище
Търговище
27 300
Любимец
Хасково
11 550
Свиленград
Хасково
9 450
Стамболово
Хасково
7 700
Хасково
Хасково
14 350
Велики
Преслав
Шумен
8 400
Шумен
Шумен
7 350
„Тунджа“
Ямбол
4 200
Ямбол
Ямбол
63 000
ОБЩО
945 350

4355