Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 235 от 15 юли 2021 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г.
за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. във връзка с превенция на разпространението и/или преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, като увеличава утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ с 27 800 лв. за сметка на намаление на утвърдените разходи за издръжка с 27 800 лв.
(2) Със сумата 27 800 лв. да се намалят показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4354