Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 233 от 15 юли 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“ с 4 000 000 лв. по показател „Персонал“;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“ с 650 000 лв. по показател „Персонал“;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна програма „Социални помощи“ с 1 100 000 лв. по показател „Персонал“;
4. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“ с 1 100 000 лв. по показател „Персонал“;
5. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“, бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“ с 1 150 000 лв. по показател „Персонал“.
Чл. 2. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4352