Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 232 от 15 юли 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Пър-вомай за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Първомай за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Първомай за 2021 г. в размер до 250 000 лв. за основен ремонт на сградата на Народно читалище „Пробуда-1908 г.“ в с. Дълбок извор, община Първомай.
(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 да се осигури чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетното взаимоотношение на Община Първомай с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Първомай.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4351