Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 231 от 15 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия, приет с Постановление № 305 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия, приет с Постановление № 305 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 93 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 думите „Секретариата на Международната стратегия за намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации (United Nations International Strategy for Disaster Reduction – UNISDR)“ се заменят със „Службата на Организацията на обединените нации за намаляване на риска от бедствия (United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR)“.
2. Създава се т. 11:
„11. изготвя и предоставя на Европейската комисия обобщена информация за съответните елементи от оценките на риска и оценката на способността за управление на риска, съгласно член 6, параграф 1, буква „г“ от Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза.“
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4350