Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 228 от 15 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 2009 г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 39, 77 и 103 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „наричано по-нататък „Решение № (ЕС) 2020/1101“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Решение (ЕС) 2021/660 на Комисията от 19 април 2021 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/491 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (OB, L 140 от 23 април 2021 г.), наричано по-нататък „Решение (ЕС) № 2021/660“;
б) в т. 3 след думите „Решение № (ЕС) 2020/1101“ се поставя запетая, а думите „и Решение (ЕС) 2020/1573“ се заменят с „Решение (ЕС) № 2020/1573 и Решение (ЕС) № 2021/660“.
2. В ал. 2, в основния текст думите „31 август 2021 г.“ се заменят с „30 април 2022 г.“.
§ 2. В § 4 от заключителните разпоредби думите „30 април 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2021 г.“.
§ 3. В приложението към чл. 7а, ал. 1, т. 1, накрая на ред 11 се добавя:

 
Ваксини
Ваксини срещу COVID-19
3002 20 10
осв.

 
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4347