Президент на Републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 174 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел Салвадор

 

УКАЗ № 174
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ел Салвадор.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4342