Комисия за финансов надзор
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 54 от 2014 г., бр. 38 от 2016 г., бр. 6 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 81 от 2020 г. и бр. 48 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фондове за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“.
2. В ал. 2 след думата „доклада“ се добавя „за всеки фонд за допълнително пенсионно осигуряване“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „доклада“ се добавя „за всеки фонд за допълнително пенсионно осигуряване“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. Размер на пенсионния резерв към 31 декември на отчетната година и прогноза за него към 31 декември на следващата година – за доброволен пенсионен фонд.“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. Пенсионери по пол и възраст – за професионален, доброволен и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. Изплатени пенсии и извършени актуализации – за професионален, доброволен и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.“
4. В ал. 4 думите „приложенията по ал. 3, т. 4 и 5“ се заменят с „приложението по ал. 3, т. 4“, а думите „образуваните пенсионни резерви, са достатъчни“ се заменят с „образуваният пенсионен резерв е достатъчен“.
5. В ал. 5 думите „образуваните пенсионни резерви не са достатъчни“ се заменят с „образуваният пенсионен резерв не е достатъчен“, а думите „точните размери, които резервите следва да имат“ се заменят с „точния размер, който следва да има резервът“.
6. Създават се ал. 6 – 10:
„(6) Основната част на доклада на фонда за изплащане на пожизнени пенсии се изготвя със съдържание съгласно приложение № 14.
(7) Към основната част на доклада на фонда за изплащане на пожизнени пенсии се изготвят следните приложения със съдържание съгласно приложения № 15 – 19:
1. Актюерски баланс към 31 декември на отчетната година.
2. Разпределение на новите пенсионери по пол и възраст.
3. Разпределение на пенсионерите по пол и възраст.
4. Изплатени пенсии и извършени актуализации по месеци.
5. Прогноза за развитието на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.
(8) Основната част на доклада на фонда за разсрочени плащания се изготвя със съдържание съгласно приложение № 20.
(9) Към основната част на доклада на фонда за разсрочени плащания се изготвят следните приложения със съдържание съгласно приложения № 21 – 25:
1. Актюерски баланс към 31 декември на отчетната година.
2. Разпределение на лицата с новоотпуснати разсрочени плащания по пол и възраст.
3. Разпределение на лицата с разсрочени плащания по пол и възраст.
4. Изплатени разсрочени плащания и извършени актуализации по месеци.
5. Прогноза за развитието на фонда за разсрочени плащания.
(10) В актюерските доклади на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и фонда за разсрочени плащания се извършва актюерска заверка под формата на изрично изявление, подписано от отговорния актюер, с което заверява изчисленията на задълженията към пенсионерите, лицата с разсрочени плащания и техните наследници, както и на изискуемия размер на средствата, необходими за тяхното покриване.“
§ 2. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението след думите „чл. 123, ал. 1, т. 5 КСО“ се добавя „на фонд за допълнително пенсионно осигуряване“.
2. В т. 1 думите „наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване“ и запетаята след тях се заличават.
3. В т. 4.1 думите „във други фондове“ се заменят с „в други фондове (фондове за допълнително пенсионно осигуряване, фондове за извършване на плащания, Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система и фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване)“.
4. В т. 5 накрая се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване“.
5. В т. 5.1 думите „в други фондове, промяна на осигуряването по чл. 4б или чл. 4в КСО, прехвърляне на средствата по чл. 69б КСО, пенсиониране“ се заменят с „в други фондове за допълнително пенсионно осигуряване, промяна на осигуряването по чл. 4б или чл. 4в КСО, прехвърляне на средствата по чл. 69б, ал. 8 КСО, пенсиониране, разсрочено изплащане на средства по реда на чл. 167а КСО“.
6. В т. 5.3 след думите „други фондове“ се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване или поради прехвърляне на средствата си по чл. 69б, ал. 8 КСО“.
7. В т. 5.4 след думите „контингента на пенсионерите“ се добавя „в професионален, доброволен и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми“.
8. В т. 7.2 след думите „фонда към пенсионерите“ се добавя „в професионален, доброволен и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми“.
9. В т. 7.3 след думите „извършените актуализации“ се добавя „от професионален, доброволен и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми“.
10. В т. 7.4, изречение първо думите „пенсионните резерви по видове пенсионни схеми описание на формулите“ се заменят с „пенсионния резерв за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“, а в изречение второ думите „във фонда и в дружеството, техните размери и относителни дялове“ се заменят с „във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в дружеството, на резерва по чл. 193а КСО, размерите на резервите и относителните им дялове“.
11. В т. 7.5 след думите „пожизнени пенсии“ се добавя „във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване“.
12. В т. 8.1 думите „или графичен“ се заличават.
13. В т. 8.2 думата „Описание“ се заменя с „Оценка“.
14. В т. 10.2 думите „пенсионните резерви“ се заменят с „пенсионния резерв“.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 24, ал. 3, в ред „Забележки“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. Раздел I не се попълва за универсален пенсионен фонд.“
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя така:
„2. В актюерския баланс се попълва информация за всички видове изплащани пенсии,
в т.ч. пожизнени и срочни.“
3. Досегашните т. 2 – 5 стават съответно т. 3 – 6.
§ 4. В приложение № 6 към чл. 24, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови редове 4 и 5:

4.
Постъпили средства от Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (в хил. лв.)
 
 
5.
Прехвърлени средства от резерва по чл. 193а КСО (в хил. лв.)
 
 

2. Досегашните редове 4 – 8 стават съответно редове 6 – 10.
3. Създава се ред 11:

11.
Прехвърлени средства във фонда за изплащане на пожизнени пенсии (в хил. лв.)
 
 

4. Създава се ред 12:

12.
Прехвърлени средства във фонда за разсрочени плащания (в хил. лв.)
 
 

5. Досегашният ред 9 става ред 13 и в него след думите „друг фонд“ се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване“.
6. Досегашният ред 10 става ред 14 и в него след думите „друг фонд“ се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване“.
7. Създават се редове 15 и 16:

15.
Прехвърлени средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (в хил. лв.)
 
 
16.
Прехвърлени средства във фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване (в хил. лв.)
 
 

§ 5. В приложение № 8 към чл. 24, ал. 3 таблица „Размер на пенсионния резерв за ............................................................................................ (наименование на универсалния пенсионен фонд)“ се отменя.
§ 6. В приложение № 12 към чл. 24, ал. 3 накрая се добавя следното:
„Забележка:
Приложението се попълва за професионален, доброволен и доброволен фонд по професионални схеми.“
§ 7. В приложение № 13 към чл. 24, ал. 3 накрая се добавя следното:
„Забележка:
Приложението се попълва за професионален, доброволен и доброволен фонд по професионални схеми.“
§ 8. Създава се приложение № 14 към чл. 24, ал. 6:
„Приложение № 14 към чл. 24, ал. 6
Съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 КСО на фонд за изплащане на пожизнени пенсии
1. Наименование на пенсионноосигурителното дружество, наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, дата, към която е изготвен актюерският доклад, трите имена и подпис на отговорния актюер, трите имена и подписи на управляващите и представляващите дружеството.
2. Кратко описание на пенсионните схеми и описание на използваната методология и допусканията за създаване на актюерския модел.
3. Описание на икономическите, демографските и политическите характеристики на средата, в която фондът осъществява дейност.
4. Актюерски анализ на структурата на активите на фонда.
4.1. Анализ на постъпленията във фонда през отчетната година по източници на средства – прехвърлени средства от универсалния пенсионен фонд за изплащане на пожизнени пенсии и среден размер на едно лице, прехвърлени средства от универсалния пенсионен фонд на починали осигурени лица без наследници, прехвърлени средства от универсалния пенсионен фонд за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 169г, ал. 2 КСО, прехвърлени средства от фонд за разсрочено изплащане на починали лица без наследници, прехвърлени средства от пенсионноосигурителното дружество за допълване на недостиг (поотделно от резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии и от собствени средства).
4.2. Оценка на матуритетната структура на активите на фонда и сравнение с предходния отчетен период.
4.3. Анализ на дохода от инвестиране на активите на фонда и разходите за тяхното придобиване и продажба.
4.4. Анализ на разходите за изплащане на пожизнени пенсии и средства на наследници на пенсионери.
4.5. Размер на начислената такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 201, ал. 1, т. 3 КСО
5. Структурен анализ на пенсионерите във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, който включва най-малко следната информация:
5.1. Структурен анализ съгласно приложение № 16 на пенсионерите с новоотпуснати пенсии по пол и възраст през отчетната година и сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година. Анализ на ефективната пенсионна възраст и сравнение със законоустановената.
5.2. Структурен анализ съгласно приложение № 17 на пенсионерите по пол и възраст и по видове пенсии към края на отчетната година, и сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година. Посочва се броят, половата и възрастовата структура на починалите пенсионери.
5.3. Актюерска оценка на полово-възрастовия състав и средната възраст на пенсионерите във фонда и прогнозен брой пенсионери за следващата година.
6. Актюерски анализ на инвестиционния и биометричния риск и тяхното отражение върху пенсионните плащания през отчетната година.
6.1. Описание на методите за оценка, използвани за определяне на финансовото състояние на фонда за изплащане на пенсиите за целите на платежоспособността.
6.2. Актюерска оценка на ефекта от реалното проявление на рисковете, както и отражението им върху пенсионните плащания.
6.3. Анализ на фактически извършените пенсионни плащания през отчетната година и сравнение със съответните данни съгласно направените в края на предходната отчетна година допускания. Анализ на средните плащания и на средната настояща стойност на задълженията по видове пенсионни продукти. Анализ на броя пенсионери с гарантиран размер на плащанията и на средномесечния им размер.
6.4. Описание на подхода, използван за определяне на технически лихвен процент. Сравнение с реализираната възвръщаемост на активите на фонда и анализ на чувствителността при неблагоприятни отклонения. Прогноза за възвращаемостта на всеки клас активи и взаимовръзка с одобрения технически лихвен процент.
6.5. Анализ на биометричния риск и проявлението му спрямо таблиците за смъртност, актуални към подписването на съответните пенсионни договори.
6.6. Преценка за необходимост от промени в актюерските разчети и в политиката по инвестиране на средствата на фонда, произтичащи от въздействието на инвестиционния и биометричния риск.
6.7. Анализ на извършените актуализации и преизчислявания на плащанията.
6.8. Анализ на записите през отчетната година и салдата към 31 декември по аналитичната сметка по чл. 192а, ал. 11 КСО и по сметката по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания (ДВ, бр. 60 от 2021 г.) (Наредба № 70).
7. Анализ и оценка на актюерския баланс.
7.1. Актюерска оценка на задълженията към пенсионерите и техните наследници по видове пенсионни плащания при отчитане на използваните сметни основи (таблици за смъртност и технически лихвен процент) и наличието на дефицит или излишък.
7.2. Съпоставка на размера на активите на фонда с размера на задълженията към пенсионерите и техните наследници. Анализ на динамиката на прехвърлените средства към резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии по реда на чл. 192а, ал. 15, т. 1 и ал. 17 КСО.
7.3. Актюерска оценка на размера на резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии.
7.4. Актюерска оценка на чувствителността на актюерския баланс при промяна на техническия лихвен процент.
7.5. Анализ на финансовото състояние на фонда за изплащане на пенсии и на размера на граница на платежоспособност.
8. Анализ и актюерска оценка на ликвидността на фонда.
8.1. Анализ на състоянието на минималните ликвидни средства, като в табличен вид се посочват размерът и съставните им елементи. Съпоставка с текущите задължения на фонда и актюерска оценка на ликвидността на фонда съгласно нормативните изисквания.
8.2. Оценка на недостига на ликвидни средства, ако има такъв, и препоръки за неговото преодоляване.
9. Прогноза за състоянието на фонда по видове пенсионни плащания за следващата година.
9.1. Описание на демографските и икономическите допускания, приложени за разработване на прогнозата за следващата година, и тяхната обосновка.
9.2. Изготвената съгласно изискванията на т. 9.3 прогноза за отчетната година в предходния годишен актюерски доклад се сравнява с постигнатите резултати през отчетната година и се анализират причините за отклоненията от прогнозата.
9.3. В аналитичен разрез се прави описание на прогнозата за следващата година по основни параметри – брой пенсионери във фонда, в т. ч. по видове пенсионни плащания, лица с новоотпуснати пенсии, размер на нетната стойност на активите, постъпления във фонда по източници, доход от инвестиции, среден размер на плащанията по видове плащания.
10. Оценка на информационната база, използвана в актюерския доклад.
10.1. Източници на данни, използвани за допусканията в актюерския доклад.
10.2. Оценка на възможността за грешки в използваната база данни.
10.3. Използван софтуер при изготвяне на актюерския доклад.
11. Заключения и препоръки относно финансовата стабилност на фонда.“
§ 9. Създават се приложения № 15 – 19 към чл. 24, ал. 7:
„Приложение № 15 към чл. 24, ал. 7

ВИЖ приложението

Приложение № 16 към чл. 24, ал. 7

ВИЖ приложението

Приложение № 17 към чл. 24, ал. 7

ВИЖ приложението

Приложение № 18 към чл. 24, ал. 7

ВИЖ приложението

Приложение № 19 към чл. 24, ал. 7

ВИЖ приложението

§ 10. Създава се приложение № 20 към чл. 24, ал. 8:
„Приложение № 20 към чл. 24, ал. 8
Съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 КСО на фонд за разсрочени плащания
1. Наименование на пенсионноосигурителното дружество, наименование на фонда за разсрочени плащания, дата, към която е изготвен актюерският доклад, трите имена и подпис на отговорния актюер, трите имена и подписи на управляващите и представляващите дружеството.
2. Описание на икономическите, демографските и политическите характеристики на средата, в която фондът осъществява дейност.
3. Актюерски анализ на структурата на активите на фонда.
3.1. Анализ на постъпленията във фонда през на отчетната година по източници на средства – прехвърлени средства от универсалния пенсионен фонд за извършване на разсрочени плащания и среден размер на едно лице, прехвърлени средства от универсалния пенсионен фонд за преизчисляване на плащанията по реда на чл. 169г, ал. 2 КСО, прехвърлени средства от пенсионноосигурителното дружество за допълване на недостиг (поотделно от резерва за гарантиране брутните вноски и от собствени средства).
3.2. Оценка на матуритетната структура на активите на фонда и сравнение с предходния отчетен период.
3.3. Анализ на дохода от инвестиране на активите на фонда и разходите за тяхното придобиване и продажба.
3.4. Анализ на разходите за извършване на разсрочени плащания и плащания на наследници.
3.5. Размер на начислената такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 201, ал. 1, т. 3 КСО.
4. Структурен анализ на лицата с разсрочени плащания във фонда, който включва най-малко следната информация:
4.1. Структурен анализ съгласно приложение № 22 на лицата с новоотпуснати плащания по пол и възраст през отчетната година и сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година.
4.2. Структурен анализ съгласно приложение № 23 на лицата с разсрочени плащания по пол и възраст към края на отчетната година и сравнение с направените предположения в края на предходната отчетна година. Посочва се броят лицата, прекратили участието си във фонда по причини – изтичане на срока на плащането или смърт.
4.3. Прогнозен брой на лицата във фонда за следващата година.
5. Актюерски анализ на инвестиционния риск и отражението му върху плащанията през отчетната година.
5.1. Описание на методите за оценка, използвани за определяне на финансовото състояние на фонда за разсрочени плащания за целите платежоспособността.
5.2. Анализ на фактически извършените плащания през отчетната година и сравнение със съответните данни съгласно направените в края на предходната отчетна година допускания.
5.3. Преценка за необходимост от промени в политиката по инвестиране на средствата на фонда, произтичащи от въздействието на инвестиционния риск.
5.4. Анализ на извършените актуализации и преизчислявания на плащанията.
5.5. Анализ на записите през отчетната година и салдата към 31 декември по аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 КСО и по сметката по чл. 11, ал. 3 от Наредба № 70.
6. Анализ и оценка на актюерския баланс.
6.1. Актюерска оценка на задълженията към лицата с разсрочени плащания и техните наследници и наличието на дефицит или излишък.
6.2. Съпоставка на размера на активите на фонда с размера на задълженията към лицата с разсрочени плащания и техните наследници. Анализ на динамиката на прехвърлените средства към резерва за гарантиране на брутния размер на вноските по реда на чл. 192б, ал. 6, т. 1 и ал. 8 КСО и на прехвърлените средства към фонда за изплащане на пожизнени пенсии и към резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии на лица без наследници по реда на чл. 170, ал. 9, т. 3 КСО.
6.3. Анализ на финансовото състояние на фонда за разсрочени плащания и на размера на граница на платежоспособност.
6.4. Актюерска оценка на размера на резерва по чл. 193а КСО.
7. Анализ и актюерска оценка на ликвидността на фонда.
7.1. Анализ на състоянието на минималните ликвидни средства, като в табличен вид се посочват размерът и съставните им елементи. Съпоставка с текущите задължения на фонда и актюерска оценка на ликвидността на фонда съгласно нормативните изисквания.
7.2. Оценка на недостига на ликвидни средства, ако има такъв, и препоръки за неговото преодоляване.
8. Прогноза за състоянието на фонда за следващата година.
8.1. Изготвената съгласно изискванията на т. 8.2 прогноза за отчетната година в предходния годишен актюерски доклад се сравнява с постигнатите резултати през отчетната година и се анализират причините за отклоненията от прогнозата.
8.2. В аналитичен разрез се прави описание на прогнозата за следващата година по основни параметри – брой лица с разсрочени плащания, лица с новоотпуснати плащания, размер на нетната стойност на активите, постъпления във фонда по източници, доход от инвестиции, среден размер на плащанията.
9. Оценка на информационната база, използвана в актюерския доклад.
9.1. Източници на данни, използвани за допусканията в актюерския доклад.
9.2. Оценка на възможността за грешки в използваната база данни.
9.3. Използван софтуер при изготвяне на актюерския доклад.
10. Заключения и препоръки относно финансовата стабилност на фонда.“
§ 11. Създават се приложения № 21 – 25 към чл. 24, ал. 9:
„Приложение № 21 към чл. 24, ал. 9

ВИЖ приложението

Приложение № 22 към чл. 24, ал. 9

ВИЖ приложението

Приложение № 23 към чл. 24, ал. 9

ВИЖ приложението

Приложение № 24 към чл. 24, ал. 9

ВИЖ приложението

Приложение № 25 към чл. 24, ал. 9

ВИЖ приложението

Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата е приета с Решение № 224-Н от 30.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
4170