Комисия за финансов надзор
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба № 70 от 29 юни 2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАРЕДБА № 70 от 29 юни 2021 г.
за изискванията към фондовете за извършване на плащания
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към формирането и поддържането на фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и фондовете за разсрочени плащания, изчисляването на изискуемия размер на средствата в тях и превишението му, допълването на фондовете и освобождаването на средства от тях.
Раздел II
Фондове за изплащане на пожизнени пенсии
Чл. 2. (1) При създаването си по реда на чл. 192а, ал. 1 – 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) фондът за изплащане на пожизнени пенсии се формира от средствата на осигуряваните в универсален пенсионен фонд лица, с които са сключени пенсионни договори до края на третия работен ден след вписването на фонда за изплащане на пожизнени пенсии в регистър БУЛСТАТ.
(2) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 след допълването им при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО се начисляват като задължение на универсалния пенсионен фонд към фонда за изплащане на пожизнени пенсии в деня на сключване на пенсионния договор със съответното лице по стойност на един дял, валидна за работния ден, предхождащ сключването на договора.
(3) Начислените средства по ал. 2 се прехвърлят във фонда за изплащане на пожизнени пенсии до три работни дни след вписването му в регистър БУЛСТАТ.
(4) Средствата по индивидуалните партиди на осигуряваните в универсален пенсионен фонд лица, с които са сключени пенсионни договори след третия работен ден след вписването на фонда за изплащане на пожизнени пенсии в регистър БУЛСТАТ, след допълването им при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО се прехвърлят във фонда за изплащане на пожизнени пенсии в деня на сключване на пенсионния договор със съответното лице или най-късно на следващия работен ден след тази дата. Когато средствата по индивидуалната партида на лицето се превеждат на следващия работен ден след сключване на пенсионния договор, те се допълват при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО и се начисляват като задължение на универсалния пенсионен фонд към фонда за изплащане на пожизнени пенсии в деня на сключване на договора по стойност на един дял, валидна за работния ден, предхождащ сключването на договора.
(5) Средствата, въз основа на които се извършва преизчисляване на пенсиите, се прехвърлят от индивидуалните партиди на лицата по чл. 127, ал. 6 и 7 от КСО във фонда за изплащане на пожизнени пенсии на датата по чл. 169г, ал. 2 от КСО, а когато тя е неработен ден – на първия работен ден след тази дата.
Чл. 3. (1) В аналитичната сметка по чл. 192а, ал. 11 от КСО се отразяват:
1. доходът, с който не е увеличен размерът на плащанията към пенсионерите и техните наследници по реда на чл. 169в, ал. 1 и 2 и ал. 4, изречение първо и чл. 170, ал. 6 от КСО;
2. периодът, за който се отнася неразпределеният доход по т. 1;
3. сумата, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 4, изречение второ от КСО;
4. периодът, във връзка с който е използвана сумата по т. 3;
5. извършените операции за заделяне на средствата по т. 1 и използване на средствата по т. 3 и техните дати;
6. салдото по аналитичната сметка.
(2) Доходът по ал. 1, т. 1 възлиза на изразеното в левове превишение на реализираната доходност от инвестиране на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, с която не са увеличени плащанията, над техническия лихвен процент, приравнени на еднаква база.
(3) Сумата по ал. 1, т. 3 възлиза на изразеното в левове намаление на реализираната доходност от инвестиране на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, с която не са намалени плащанията, под техническия лихвен процент, приравнени на еднаква база.
(4) Реализираната доходност по ал. 2 и 3 се изчислява в зависимост от периода, за който се отнася, и е стойността на Ra, която удовлетворява следната формула:

       ,

 където:
Ra е постигната доходност в процент за периода, за който се отнася;
n – брой дни в периода;
i – пореден ден през периода;
A0 – нетни активи към края на предходния период;
An – нетни активи към края на периода;
Fi – нетен паричен поток във фонда за ден i (със знак + или -);
Fi = Ii – Mi – Ni ;
Ii – постъпили средства от индивидуалните партиди за извършване на плащания от фонда (вкл. по чл. 170, ал. 9, т. 1 и 3 от КСО), както и средства, постъпили по реда на чл. 192а, ал. 16 и чл. 192б, ал. 7 от КСО през i-тия ден на периода;
Mi – размер на начислените задължения през i-тия ден на периода с изключение на задълженията към лицата, получаващи плащания от фонда;
Ni – изплатени средства през i-тия ден на периода на лицата, получаващи плащания от фонда.
(5) Салдото по ал. 1, т. 6 е равно на разликата между сумите по ал. 1, т. 1 и 3 и не може да бъде по-малко от нула.
(6) Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор справка за аналитичната сметка по образец съгласно приложение № 1 до 20-о число на месеца, следващ месеца, през който е извършена актуализация.
Чл. 4. (1) Изискуемият размер на средствата във фонда за изплащане на пожизнени пенсии към 31 декември на всяка година е равен на задълженията към пенсионерите и техните наследници към тази дата.
(2) Задълженията към пенсионерите и техните наследници са равни на настоящата стойност на дължимите плащания към пенсионерите и техните наследници след последната им актуализация съгласно чл. 169в, ал. 1, 2 и 4 и чл. 170, ал. 6 от КСО и последното преизчисляване на пенсиите по чл. 169г от КСО.
(3) Настоящата стойност на задълженията към пенсионерите се определя въз основа на:
1. техническия лихвен процент, използван за изчисляване на първоначалната пенсия на съответното лице;
2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, използвана за изчисляване на първоначалната пенсия на съответното лице;
3. оставащите периоди на гарантирано изплащане на пенсиите по чл. 167, ал. 4, т. 2 от КСО;
4. оставащите периоди на разсрочено изплащане на пенсиите по чл. 167, ал. 4, т. 3 от КСО;
5. възрастта на пенсионерите към датата на изчисляване на настоящата стойност на задълженията към тях, в цели години, закръглена нагоре при навършени шест или повече месеца след последната цяла година.
(4) Настоящата стойност на задълженията към наследници на починали пенсионери се определя въз основа на:
1. техническия лихвен процент, използван за изчисляване на първоначалната пенсия на починалия пенсионер;
2. оставащите периоди на гарантирано изплащане на пенсиите по чл. 167, ал. 4, т. 2 от КСО от датите на смъртта на съответните пенсионери;
3. оставащите периоди на разсрочено изплащане на пенсиите по чл. 167, ал. 4, т. 3 от КСО от датите на смъртта на съответните пенсионери.
(5) Изчисляването на изискуемия размер по ал. 1 се извършва преди внасянето на отчета на фонда за изплащане на пожизнени пенсии по чл. 186а от КСО за месец декември на годината, за която се отнася изчисляването.
Чл. 5. Превишението по чл. 192а, ал. 15 от КСО е равно на положителната разлика между нетните активи на фонда за изплащане на пожизнени пенсии към 31 декември на съответната година и задълженията по чл. 4, ал. 2.
Чл. 6. (1) Когато разликата между нетните активи на фонда за изплащане на пожизнени пенсии към 31 декември на съответната година и размера на задълженията по чл. 4, ал. 2 е отрицателна, пенсионноосигурителното дружество допълва разликата по реда на чл. 192а, ал. 16 от КСО в срок до 31 март на следващата година.
(2) Когато превишението по чл. 5 надвишава 5 на сто от размера на задълженията по чл. 4, ал. 2, пенсионноосигурителното дружество може да вземе решение за освобождаване на средства от фонда за изплащане на пожизнени пенсии. В решението се посочва конкретният размер на средствата, които се освобождават от фонда.
(3) Освободените средства по реда на ал. 2 се отразяват в отделна сметка, отчитаща намалението на нетните активи на фонда за изплащане на пожизнени пенсии в резултат от прехвърлянето на средства в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, и не се отразяват върху салдото по аналитичната сметка по чл. 192а, ал. 11 от КСО.
(4) Освобождаването на средствата по ал. 2 и възстановяването на средства по чл. 192а, ал. 17 от КСО се извършват в срок до 31 март на годината, следваща годината, за която е изчислено превишението.
(5) При допълването на разлика по ал. 1 преведените средства във фонда за изплащане на пожизнени пенсии от резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии с източник постъпления по ал. 2 от предходни периоди се отразяват в сметката по ал. 3.
Раздел III
Фондове за разсрочени плащания
Чл. 7. (1) При създаването си по реда на чл. 192б, ал. 1 и 5 във връзка с чл. 192а, ал. 2 – 5 от КСО фондът за разсрочени плащания се формира от средствата на осигуряваните в универсален пенсионен фонд лица, с които са сключени договори за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 от КСО до края на третия работен ден след вписването на фонда за разсрочени плащания в регистър БУЛСТАТ.
(2) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 след допълването им при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО се начисляват като задължение на универсалния пенсионен фонд към фонда за разсрочени плащания в деня на сключване на договора за разсрочено изплащане със съответното лице по стойност на един дял, валидна за работния ден, предхождащ сключването на договора.
(3) Начислените средства по ал. 2 се прехвърлят във фонда за разсрочени плащания по аналитичните сметки на съответните лица до три работни дни след вписването на фонда в регистър БУЛСТАТ.
(4) Средствата по индивидуалните партиди на осигуряваните в универсален пенсионен фонд лица, с които са сключени договори за разсрочено изплащане по чл. 167а, ал. 1 от КСО след третия работен ден след вписването на фонда за разсрочени плащания в регистър БУЛСТАТ, след допълването им при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО се прехвърлят по техните аналитични сметки във фонда за разсрочени плащания в деня на сключване на договора със съответното лице или най-късно на следващия работен ден след тази дата. Когато средствата по индивидуалната партида на лицето се превеждат на следващия работен ден след сключване на договора за разсрочено изплащане, те се допълват при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО и се начисляват като задължение на универсалния пенсионен фонд към фонда за разсрочени плащания в деня на сключване на договора по стойност на един дял, валидна за работния ден, предхождащ сключването на договора.
(5) Средствата, въз основа на които се извършва преизчисляване на разсрочените плащания, се прехвърлят от индивидуалните партиди на лицата по чл. 127, ал. 6 и 7 от КСО по техните аналитични сметки във фонда за разсрочени плащания на датата по чл. 169г, ал. 2 от КСО, а когато тя е неработен ден – на първия работен ден след тази дата.
Чл. 8. (1) В аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 от КСО се отразяват:
1. доходът, с който не е увеличен размерът на разсрочените плащания по чл. 167а, ал. 1 от КСО и на наследниците на лица с такива плащания по реда на чл. 169в, ал. 1 и 3 и ал. 5, изречение първо и чл. 170, ал. 6 от КСО;
2. периодът, за който се отнася неразпределеният доход по т. 1;
3. сумата, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 5, изречение второ от КСО;
4. периодът, във връзка с който е използвана сумата по т. 3;
5. извършените операции за заделяне на средствата по т. 1 и използване на средствата по т. 3 и техните дати;
6. салдото по аналитичната сметка.
(2) Доходът по ал. 1, т. 1 възлиза на частта от доходността от инвестиране на средствата на фонда за разсрочени плащания, с която не са увеличени плащанията, изразена в левове.
(3) Сумата по ал. 1, т. 3 представлява отрицателната доходност от инвестиране на средствата на фонда за разсрочени плащания, с която не са намалени плащанията, изразена в левове.
(4) Доходността по ал. 2 и 3 се изчислява по реда на чл. 3, ал. 4.
(5) Салдото по ал. 1, т. 6 е равно на разликата между сумите по ал. 1, т. 1 и 3 и не може да бъде по-малко от нула.
(6) Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор справка за аналитичната сметка по образец съгласно приложение № 2 до 20-о число на месеца, следващ месеца, през който е извършена актуализация.
Чл. 9. (1) Изискуемият размер на средствата във фонда за разсрочени плащания към 31 декември на всяка година е равен на задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1 от КСО, и към техните наследници към тази дата.
(2) Задълженията към лицата, получаващи разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1 от КСО, и към техните наследници са равни на дължимите плащания към лицата, получаващи разсрочени плащания по чл. 167а, ал. 1 от КСО, и към техните наследници след последната им актуализация съгласно чл. 169в, ал. 1, 3 и 5 и чл. 170, ал. 6 от КСО и последното преизчисляване на разсрочените плащания по чл. 169г от КСО.
(3) Изчисляването на изискуемия размер по ал. 1 се извършва преди внасянето на отчета на фонда за разсрочени плащания по чл. 186а от КСО за месец декември на годината, за която се отнася изчисляването.
Чл. 10. Превишението по чл. 192б, ал. 6 от КСО е равно на положителната разлика между нетните активи на фонда за разсрочени плащания към 31 декември на съответната година и задълженията по чл. 9, ал. 2.
Чл. 11. (1) Когато разликата между нетните активи на фонда за разсрочени плащания към 31 декември на съответната година и размера на задълженията по чл. 9, ал. 2 е отрицателна, пенсионноосигурителното дружество допълва разликата по реда на чл. 192б, ал. 7 от КСО в срок до 31 март на следващата година.
(2) Когато превишението по чл. 10 надвишава 5 на сто от размера на задълженията по чл. 9, ал. 2, пенсионноосигурителното дружество може да вземе решение за освобождаване на средства от фонда за разсрочени плащания. В решението се посочва конкретният размер на средствата, които се освобождават от фонда.
(3) Освободените средства по реда на ал. 2 се отразяват в отделна сметка, отчитаща намалението на нетните активи на фонда за разсрочени плащания в резултат от прехвърлянето на средства в резерва по чл. 193а, ал. 1 от КСО, и не се отразяват върху салдото по аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3, т. 2 от КСО.
(4) Освобождаването на средствата по ал. 2 и възстановяването на средствата по чл. 192б, ал. 8 от превишението по чл. 192б, ал. 6, т. 2 от КСО се извършва в срок до 31 март на годината, следваща годината, за която е изчислено превишението.
(5) При допълването на разлика по ал. 1 преведените средства във фонда за разсрочени плащания от резерва по чл. 193а, ал. 1 от КСО с източник постъпления по ал. 2 от предходни периоди се отразяват в сметката по ал. 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Комисията за финансов надзор привежда регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.08.2021 г.
§ 2. Лицата, включени преди влизане в сила на тази наредба в списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им (ДВ, бр. 102 от 2018 г.), могат да бъдат назначавани за извършване на оценки на активи на фондове за извършване на плащания, без да подават нови заявления за включване в списъка.
§ 3. В Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г., бр. 41 и 55 от 2019 г. и бр. 30 и 61 от 2020 г.) в чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „фондове“ се добавя „за допълнително социално осигуряване“;
б) в т. 4 и 5 думите „ценни книжа“ се заменят с „финансови инструменти“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за извършване на плащания се вписват:
1. наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след вписването на фонда в регистъра;
2. решението на комисията за вписване на фонда в регистъра;
3. правилата на фонда;
4. ЕИК по БУЛСТАТ;
5. наименованието, ЕИК, датата и номерът на лиценза (разрешението) на банката-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;
6. наименованието на всеки инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с финансови инструменти, свързани с управлението на активите на фонда;
7. имената на инвестиционния консултант, съответно – наименованието на управляващото дружество, с което пенсионноосигурителното дружество има сключен договор за инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
8. годишният финансов отчет на фонда и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 от КСО;
9. преобразуването на фонда.“
§ 4. В Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм., бр. 18 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии“.
2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричан по-нататък доброволен пенсионен фонд;
2. изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, допълването им и освобождаването на средства от тях от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд.“
3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „изплащане на“ се добавя „отпуснатите от доброволните пенсионни фондове“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Средствата на резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии се използват само за покриване на недостиг във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии.“
4. Член 3 се отменя.
5. В чл. 4, ал. 2, т. 2 думите „КСО“ се заменят с „от Кодекса за социално осигуряване (КСО)“.
6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 и 2 думите „всеки пенсионен резерв“ се заменят с „пенсионния резерв“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Активите, с които е покрит резервът, се отчитат чрез отделни счетоводни сметки или чрез отделни подсметки към съответната счетоводна сметка.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „чл. 170, ал. 3 и“ и „чл. 3, ал. 2, т. 2 и“ се заличават, а думите „съответния пенсионен резерв“ се заменят с „пенсионния резерв“.
7. В чл. 6 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „съответния пенсионен резерв“ се заменят с „пенсионния резерв“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „съответния пенсионен резерв“ се заменят с „пенсионния резерв“;
бб) точка 1 се отменя;
в) в ал. 3 думите „поотделно за универсален и за доброволен пенсионен фонд“ и запетаята след тях се заличават.
8. В чл. 7 думата „съответен“ се заличава, а накрая се добавя „от доброволния пенсионен фонд, който управлява“.
9. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите „1 март“ се заменят с „31 март“;
б) алинея 3 се отменя.
10. В чл. 9 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Максималният размер на формирания пенсионен резерв в края на годината не може да бъде по-голям от 110 % от размера, изчислен по реда на чл. 6.“;
б) в ал. 2 думите „чл. 3, ал. 2, т. 1“ се заличават, а думите „1 март“ се заменят с „31 март“;
в) в ал. 3 думите „чл. 3, ал. 2, т. 2 и“ се заличават.
11. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество представя на Комисията за финансов надзор справка за състоянието на пенсионния резерв по образец съгласно приложение № 1 едновременно с представянето на годишните финансови отчети на дружеството и доброволния пенсионен фонд.“;
б) алинея 2 се отменя.
12. Раздел III „Административнонаказателна отговорност“ с чл. 11 се отменя.
13. Създава се раздел IV „Резерви за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии“ с чл. 12 – 16:
„Раздел IV
Резерви за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
Чл. 12. (1) Всяко пенсионноосигурително дружество, управляващо универсален пенсионен фонд, създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии от началото на годината, следваща годината на сключване на първия пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост.
(2) Когато пенсионноосигурителното дружество не е създало фонд за изплащане на пожизнени пенсии, то създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии и прехвърля в него средствата по чл. 170, ал. 9, т. 1 или 3 от КСО в срок до един месец от датата на установяване на условията за прехвърлянето им.
Чл. 13. (1) Пенсионноосигурителното дружество отчита резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии чрез отделна счетоводна сметка.
(2) Източниците, формиращи резерва, се отчитат чрез отделни подсметки към съответната счетоводна сметка.
(3) Активите, с които е покрит резервът, се отчитат чрез отделни счетоводни сметки или чрез отделни подсметки към съответната счетоводна сметка.
Чл. 14. (1) Резервът за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии е в размер 1 на сто от настоящата стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници по чл. 4, ал. 3 от Наредба № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания (ДВ, бр. 60 от 2021 г.) (Наредба № 70) към 31 декември на отчетната година.
(2) Максималният размер на резерва е 2 на сто от настоящата стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници по чл. 4, ал. 3 от Наредба № 70.
Чл. 15. (1) Пенсионноосигурителното дружество преизчислява всяка година размера на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии към 31 декември на предходната година.
(2) Когато стойността на активите, с които е покрит резервът, е по-малка от размера по чл. 14, ал. 1, пенсионноосигурителното дружество допълва недостига със средства по чл. 192, ал. 3, т. 1 и/или 2 от КСО. Пенсионноосигурителното дружество може да задели в резерва и средства от тези източници до размера по чл. 14, ал. 2.
(3) Когато стойността на активите, с които е покрит резервът, надвишава размера по чл. 14, ал. 2, средствата над максималния размер с източник постъпленията по чл. 192, ал. 3, т. 2 от КСО се освобождават от резерва и се отразяват по сметка на пенсионноосигурителното дружество.
(4) Когато стойността на активите, с които е покрит резервът, надвишава размера по чл. 14, ал. 1, но е по-ниска от размера по чл. 14, ал. 2, пенсионноосигурителното дружество може да вземе решение за освобождаване на средства от него с източник постъпленията по чл. 192, ал. 3, т. 2 от КСО и/или за допълването му със средства по чл. 192, ал. 3, т. 1 и/или 2 от КСО. В решението се посочва конкретният размер на средствата, които се освобождават от резерва, съответно на средствата, с които се допълва.
(5) Когато към 31 декември на отчетната година е налице недостиг по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 70, с него се завишава недостигът по ал. 2 и се намаляват превишенията по ал. 3 и 4 в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии.
(6) Допълването и освобождаването на средства по ал. 2 – 4 се извършват в срок до 31 март на годината, през която се извършва преизчисляването по ал. 1.
(7) В случаите, когато в резултат на постъпления по чл. 170, ал. 9, т. 1 и/или 3 от КСО и/или по чл. 192, ал. 3, т. 1 от КСО бъде надвишен размерът по чл. 14, ал. 1 или 2, разликата не се освобождава в полза на пенсионноосигурителното дружество, а остава по сметката на резерва.
Чл. 16. Пенсионноосигурителното дружество представя на Комисията за финансов надзор справка за състоянието на резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии по образец съгласно приложение № 2 едновременно с представянето на годишните финансови отчети на дружеството и на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.“
14. В параграф 1, т. 1 на допълнителната разпоредба думите „допълнителните пожизнени пенсии за старост“ и запетаята след тях се заличават, а след думите „пожизнени пенсии на пенсионерите“ се добавя „от доброволните пенсионни фондове“.
15. В параграф 3 на преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 192, ал. 2“ се заменят с „чл. 192, ал. 7“.
16. Създава се приложение № 1 към чл. 10, ал. 1:
„Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1
……………………..................................…………………………………………………………
наименование на пенсионноосигурителното дружество (ПОД)
СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЕНСИОННИЯ РЕЗЕРВ
за …………………………………………………………………………………………………………………
наименование на доброволния пенсионен фонд
към 31 декември …….. г.

по
ред
Показатели
Стойност
отчетна
година
предходна
година
1.
Размер на необходимите средства за пенсионния резерв, изчислен по реда на чл. 6 (в лв.)
 
 
2.
Налични средства в пенсионния резерв – всичко (в лв.)
 
 
2.1.
Собствени средства на ПОД (в лв.)
 
 
2.2.
Средства по чл. 245, ал. 3 и 5 КСО (в лв.)
 
 
3.
Разлика между наличните средства в пенсионния резерв и размера, изчислен по реда на чл. 6 (в лв.) (р. 2 – р. 1) (със знак –, когато е налице недостиг)
 
 
4.
Размер на собствените средства на ПОД, с които ще бъде допълнен пенсионният резерв по реда на чл. 8, ал. 2 (в лв.)
(попълва се, когато р. 3 е със знак –)
 
 
 
5.
Коефициент на покритие на пенсионния резерв (в %) (р. 2 : р. 1)
 
 
 
6.
Размер на собствените средства на ПОД, които ще бъдат освободени от пенсионния резерв по реда на чл. 9, ал. 2 (в лв.)
(попълва се когато р. 5 е > 110 %)
 
 

Дата на изготвяне: .................. г.
Отговорен актюер:
...............................................................................
(име, фамилия, подпис)
Представляващи дружеството: .....................
1. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)“.
17. Създава се приложение № 2 към чл. 16:
„Приложение № 2 към чл. 16
……………………..................................…………………………………………………………
наименование на пенсионноосигурителното дружество (ПОД)
СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕЗЕРВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПОЖИЗНЕНИТЕ ПЕНСИИ (РГИПП)
               за ……………………………………………………………………………………………………………………………..
наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии
към 31 декември…….. г.

по
ред
Показатели
Стойност
отчетна
година
предходна
година
1.
Настояща стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници (в лв.)
 
 
2.
Изискуем размер на средствата в РГИПП (в лв.) (1 % от р. 1.)
 
 
3.
Налични средства в РГИПП – всичко (в лв.)
 
 
3.1.
Прехвърлени средства по чл. 170, ал. 9, т. 1 КСО (в лв.)
 
 
3.2.
Прехвърлени средства по чл. 170, ал. 9, т. 3 КСО (в лв.)
 
 
3.3.
Средства по чл. 192а, ал. 15, т. 1 КСО (в лв.)
 
 
3.4.
Собствени средства на ПОД (в лв.)
 
 
4.
Недостиг по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината
 
 
5.
Недостиг в РГИПП (в лв.) (р. 3 – р. 2 – р. 4)
(попълва се само, ако е отрицателна величина)
 
 
6.
Коефициент на покритие на РГИПП (в %) ((р. 3 – р. 4 ): р. 2)
 
 
7.
Размер на средствата по чл. 192, ал. 3, т. 2 КСО, които ще бъдат освободени от РГИПП по реда на чл. 15, ал. 3 (в лв.)
(попълва се когато р. 6 е > 200 %)
 
 
8.
Размер на средствата по чл. 192, ал. 3, т. 2 КСО, които ще бъдат освободени от РГИПП по реда на чл. 15, ал. 4 (в лв.)
 
 
9.
Размер на средствата по чл. 192, ал. 3, т. 1 и 2 КСО, с които ще бъде допълнен РГИПП по реда на чл. 15, ал. 4 (в лв.)
 
 

Дата на изготвяне: .................. г.
Отговорен актюер:
...............................................................................
(име, фамилия, подпис)
Представляващи дружеството: .....................
1. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)“.
§ 5. В Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 8 и 81 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“;
б) в ал. 3 и 6 думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „фонд по ал. 2“.
2. В параграф 1 от заключителните разпоредби думите „чл. 176, ал. 2“ се заменят с „чл. 176, ал. 3“.
§ 6. В Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г., бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 41 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2020 г., доп. бр. 81 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания“.
2. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество може да сключва от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване или фонд за извършване на плащания сделки по чл. 179б, ал. 1 КСО, наричани по-нататък „хеджиращи сделки“, само ако са с цел намаляване на инвестиционните рискове, свързани с активите на съответния фонд.“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на целите, изискванията и ограниченията по чл. 144а, ал. 2, т. 7 КСО“;
в) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване, наричан по-нататък „фонда“ се заменят с „фонд по ал. 1“;
г) в ал. 6 думите „портфейла на фонда“ се заменят с „портфейла на съответния фонд по ал. 1“.
3. В чл. 3 в текста преди т. 1 думите „за сметка на фонда“ се заменят със „за сметка на фонд по чл. 2, ал. 1“.
4. В чл. 4, ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „фонда“ се заменя с „фонд по чл. 2, ал. 1“;
б) в т. 5 думите „и инвестиционната политика на фонда“ се заменят с „и в инвестиционната политика на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, съответно в правилата на фонда за извършване на плащания“.
5. В чл. 6:
а) в ал. 1 думата „фонда“ се заменя с „фонд по чл. 2, ал. 1“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Пазарната стойност на договора се определя при спазване на изискванията по чл. 10а, ал. 4, 5 или 6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди и на аналитичните сметки във фонд за разсрочени плащания (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) (Наредба № 9), както и в съответствие с правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове.“
в) в ал. 6 думата „фондът“ се заменя с „фонд по чл. 2, ал. 1“;
г) в ал. 8 думата „фонда“ се заменя със „съответния фонд по чл. 2, ал. 1“.
6. В чл. 7:
а) в ал. 3 думите „пенсионния фонд“ се заменят с „фонда по чл. 2, ал. 1“, а думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават;
б) в ал. 4 думите „пенсионния фонд“ се заменят с „фонда по чл. 2, ал. 1“;
в) в ал. 7 думата „фонда“ се заменя със „съответния фонд по чл. 2, ал. 1“.
7. В чл. 8, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „фонда“ се заменя с „фонд по чл. 2, ал. 1“.
8. В чл. 9, ал. 1 думата „фонда“ се заменя с „всеки фонд по чл. 2, ал. 1“.
9. В параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „на фонда“ се заличават.
§ 7. В Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (обн., ДВ, бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2019 г.; изм., бр. 66 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 5 думите „фондове за допълнително социално осигуряване“ се заменят с „фондове“.
2. В чл. 6, ал. 1 думите „фондове за допълнително социално осигуряване“ се заменят с „фондове“.
§ 8. В Наредба № 59 от 4.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 34 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2019 г.) в чл. 2, т. 4 след думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“.
§ 9. В Наредба № 60 от 2.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд (ДВ, бр. 39 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите „чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10“ се заменят с „чл. 145, ал. 1, т. 4, 8, 9 и 11“.
2. В чл. 1:
а) в т. 3 думите „чл. 145, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 145, ал. 1, т. 4“;
б) в т. 4 думите „чл. 145, ал. 1, т. 7“ се заменят с „чл. 145, ал. 1, т. 8“;
в) в т. 5 думите „чл. 145, ал. 1, т. 8“ се заменят с „чл. 145, ал. 1, т. 9“;
г) в т. 6 думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „управляваните от пенсионноосигурителното дружество фондове“, а думите „чл. 145, ал. 1, т. 10“ се заменят с „чл. 145, ал. 1, т. 11“.
3. В чл. 2:
а) в т. 3 след думата „фондовете“ се добавя „за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. прогнозни данни за тригодишен период за приходите и разходите на дружеството, за броя на лицата във всеки от предвидените за учредяване фондове и за размера на нетните им активи.“
4. В чл. 4:
а) създава се ал. 1:
„(1) Актюерските разчети по чл. 145, ал. 1, т. 4 от КСО съдържат:
1. описание на предлаганите пенсионни схеми, включващо:
а) видовете пенсии и други плащания от съответната пенсионна схема;
б) условията за придобиване на право на пенсия и на други плащания от съответната пенсионна схема;
в) реда и начина за изчисляване на размера на пенсиите и на другите плащания при съответната пенсионна схема;
г) реда и начина за актуализация и преизчисляване на пенсиите и другите плащания при съответната пенсионна схема;
2. описание на сметните основи, използвани в актюерските разчети, което включва:
а) таблицата за смъртност, която се прилага за определяне на размера на пожизнените пенсии;
б) техническия лихвен процент, използван при актюерските разчети, с обосновка за определянето му;
3. очакван размер и структура (пол, възраст, осигурителни вноски според размера по чл. 157, ал. 1 от КСО) на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за период от три години и фактори, които влияят на неговото финансово състояние:
а) прогнози за бъдещите осигурителни вноски и плащания във фонда в зависимост от броя и структурата на осигурените лица и пенсионерите;
б) оценка на бъдещите задължения;
в) анализ на риска при различни изменения на икономически и демографски фактори;
4. ред и начин за определяне на размера на минималните ликвидни средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.“;
б) досегашният текст на чл. 4 става ал. 2 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
аа) в основния текст думите „чл. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 218, ал. 2 от КСО“;
бб) създава се буква „г“:
„г) реда и начина за актуализация и преизчисляване на пенсиите и другите плащания при съответната пенсионна схема;“.
5. В чл. 7 след думите „фонд за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за извършване на плащания“.
§ 10. В Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 94 от 2018 г.) в чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“.
2. В т. 2 думите „за допълнително пенсионно осигуряване“ се заличават.
§ 11. В Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им (ДВ, бр. 102 от 2018 г.) в чл. 3 в текста преди т. 1 след думите „фонд за допълнително социално осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „на фонд за извършване на плащания“.
§ 12. Наредбата се издава на основание чл. 192а, ал. 18 и чл. 192б, ал. 5 от КСО и е приета с Решение № 222-Н от 29.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 6
……………………..................................…………………………………………………………
наименование на пенсионноосигурителното дружество (ПОД)
СПРАВКА ЗА АНАЛИТИЧНАТА СМЕТКА ПО ЧЛ. 192а, АЛ. 11 ОТ КСО
за …………………………………………………………………………………………………………………
наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии
за периода от …..…….. г. до …..…….. г.

№ по ред
Показатели
Стойност
1.
Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в лв.)
 
2.
Настояща стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници преди текущата актуализация
 
3.
Постигната доходност (Ra) по чл. 3, ал. 4 (в процент)
 
3.1.
Постигната доходност (Ra) по чл. 3, ал. 4, изразена в лв.
 
4.
Прогнозен доход съобразно техническите лихвени проценти по чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 (в лв.)
 
5.
Доход на разположение за актуализация на плащанията и заделяне по аналитичната сметка (в лв.)
р. 3.1 – р. 4
 
6.
Част от превишението на доходността над техническия лихвен процент, с което се актуализират плащанията (в %)
 
7.
Промяна в настоящата стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници след актуализацията (в лв.)
 
8.
Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към пенсионерите и техните наследници по чл. 3, ал. 1, т. 1 (в лв.)
р. 5 – р. 7
 
9.
Сума по чл. 3, ал. 1, т. 3, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 4, изречение второ от КСО (в лв.)
 
10.
Салдо по аналитичната сметка по чл. 3, ал. 1, т. 6 в края на периода (в лв.)
р. 1 + р. 8 – р. 9
 

Дата на изготвяне: .................. г.
Отговорен актюер:
...............................................................................
(име, фамилия, подпис)
Представляващи дружеството: .....................
1. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 6
……………………..................................…………………………………………………………
наименование на пенсионноосигурителното дружество (ПОД)
СПРАВКА ЗА АНАЛИТИЧНАТА СМЕТКА ПО ЧЛ. 192б, АЛ. 3, Т. 2 ОТ КСО
……………………………………………………………………………………………………………………
наименование фонда за разсрочени плащания
за периода от …..…….. г. до …..…….. г.

№ по ред
Показатели
Стойност
1.
Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в лв.)
 
2.
Настояща стойност на задълженията към лицата с разсрочени плащания и техните наследници преди текущата актуализация
 
3.
Постигната доходност (Ra) по чл. 8, ал. 4 (в процент)
 
4.
Доход на разположение за актуализация на плащанията и заделяне по аналитичната сметка (в лв.)
р. 2 * р. 3
 
5.
Част от доходността, с която се актуализират плащанията (в %)
 
6.
Промяна в настоящата стойност на задълженията към лицата с разсрочени плащания и техните наследници след актуализацията (в лв.)
 
7.
Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към лицата с разсрочени плащания и техните наследници по чл. 8, ал. 1, т. 1 (в лв.)
р. 4 – р. 6
 
8.
Сума по чл. 8, ал. 1, т. 3, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 5, изречение второ от КСО (в лв.)
 
9.
Салдо по аналитичната сметка по чл. 8, ал. 1, т. 6 в края на периода (в лв.)
р. 1 + р. 7 – р. 8
 

Дата на изготвяне: .................. г.
Отговорен актюер:
...............................................................................
(име, фамилия, подпис)
Представляващи дружеството: .....................
1. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)
2. ..........................................................................
(име, фамилия, подпис)
4123