Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 17, от дата 23.2.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 31 и 80 от 2015 г., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г. и бр. 19 и 77 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Екологично насочените площи трябва да се ползват от земеделските стопани съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „плетове“ съюзът „или“ се заменя със запетая, след думата „ивици“ се добавя „или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват“, а след „10 м“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
2. Точка 4 се изменя така:
 „4. полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0,3 хa;“.
3. В т. 5 след думата „продукция“ се добавя „и които за целите на ЕНП се изчисляват до максимална широчина 20 м;“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „трева“ се добавя „или с бобови култури“, а изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 след думата „засети“ запетаята се заменя със съюза „или“, а думите „или като растителни остатъци след заораването“ се заличават.
§ 4. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.“
§ 5. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „които са вписани в Главния раздел на родословна книга съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (OB L 171, 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент относно разплодните животни“.“
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 20, ал. 4 след думите „новородени телета“ се добавя „различни от заявените за подпомагане животни,“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „които са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.“
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 8. В чл. 26 ал. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след числото „24“ се добавя „се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.) и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти;“
 д) в т. 7 след думата „животните“ се поставя точка, а текстът до края се заличава.
2. В ал. 2 думите „до 30 октомври“ се заменят с „до 31 октомври“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 8 думите „30 октомври“ се заменят с „до 31 октомври“.
§ 10. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Кандидатите по схемата по ал. 1 с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Кандидатите по схемата по ал. 1 с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват средни добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от средните добиви, определени в приложение № 5.“
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 15, 16 и 17 се отменят.
§ 12. В приложение № 4 към чл. 14 се правят следните изменения:
1. На ред „Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м) в колона „Тегловен коефициент“ числото „0,3“ се заменя с „0,5“.    
2. На ред „Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв. м)“ в колона „Тегловен коефициент“ числото „0,7“ се заменя с „1“.
§ 13. В приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4 в т. ІІ се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „з“:
„з) за 1 кг други сирена           = 12 кг мляко;“.
2. В т. 2 се създава буква „д“:
„д) за 1 кг други сирена           = 12 кг мляко;“.
3. В т. 3 се създава буква „д“:
„д) за 1 кг други сирена           = 12 кг мляко;“.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Неприключените производства по заявленията за кампания 2017 се довършват по досегашния ред.
§ 16. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 29 се отменя.
2. Член 2а се отменя.
3. В чл. 7, ал. 3:
а) в основния текст след думата „година“ се добавя „земеделски“;
б) в т. 3 след думите „заявените от него“ се добавя „земеделски“.
4. В чл. 10, ал. 8 след думите „заявените за подпомагане“ се добавя „земеделски“.
5. В чл. 14, ал. 1 след думите „част от“ се добавя „земеделски“.
6. В чл. 17, ал. 3 след думите „(ОВ L 181 от 20.06.2014 г.)“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
7. Приложението се изменя така:
  
 

ВИЖ приложението

 
  
8. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“ .
§ 17. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. бр. 106 от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2001 г.; изм., бр. 39 от 2002 г., бр. 79 и 89 от 2011 г.; доп., бр. 23 от 2012 г.; бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., 31 от 2015 г.; доп., бр. 52 и 105 от 2016 г.; изм., бр. 19 и 43 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 3 след думата „лице“ се добавя „с нотариално заверено пълномощно“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 2 думите „имотите, които ще ползват през съответната година и“ се заменят с „всички имоти,“;
б) в ал. 7 думите „чл. 11, ал. 1“ се заменят с „чл. 5, ал. 3“, а след думата „лице“ се добавя „с нотариално заверено пълномощно“;
в) създава се ал. 8:
„(8) При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.“
3. В чл. 11:
а) в ал. 1 след думата „лице“ се добавя „с нотариално заверено пълномощно“, а думите „срока по“ се заменят със „срока и по реда на“;
б) в ал. 1б след думата „лице“ се добавя „с нотариално заверено пълномощно“;
в) в ал. 2 след думите „чл. 7, ал. 1, т. 1, 2,“ се добавя „3а“.
4. В чл. 13 ал. 1 се отменя.
5. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 18. В Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г., бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 10 и 94 от 2012 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 15 и 62 от 2014 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 г.) в § 3а на преходните и заключителните разпоредби, думите „17.10.2008 г.“ се заменят с „11.07.2017 г.“.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Румен Порожанов
1718