Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 125 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 54 от 2018 г., бр. 5 от 2019 г. и бр. 15 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 20 се създава т. 10:
„10. подпомага министъра при упражняване на правомощията му във връзка с разпределянето на субсидията за политическите партии и коалиции съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии съвместно с другите определени административни звена.“
§ 2. В чл. 21 се създава т. 16:
„16. подпомага министъра при упражняване на правомощията му във връзка с разпределянето на субсидията за политическите партии и коалиции съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии съвместно с другите определени административни звена.“
§ 3. В чл. 26, ал. 1, т. 9 след думата „подбор“ запетаята и думата „квалификация“ се заличават.
§ 4. В чл. 27 се създава т. 10:
„10. подпомага министъра при упражняване на правомощията му във връзка с разпределянето на субсидията за политическите партии и коалиции съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии, като следи за настъпили промени в нормативната уредба, която е относима към планирането и разпределянето на държавните субсидии за политическите партии и коалиции.“
§ 5. В чл. 30 се създава т. 23:
„23. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по квалификацията на синдиците.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2102