Министерство на вътрешните работи
брой: 99, от дата 13.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността
(Утвърдено с Решение № 316 от 28 април 2016 г. на Министерския съвет. В сила от 9 ноември 2016 г.)
Правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, наричани по-нататък „страните“;
желаейки да си сътрудничат в превенцията и противодействието на престъпността, особено на транснационалната организирана престъпност, престъпленията, свързани с наркотици, престъпленията, свързани с трафик на хора;
позовавайки се на международноправните си ангажименти, произтичащи от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност;
на базата на взаимно зачитане на суверенитета, равенството и взаимната полза;
зачитайки човешките права и националните си законодателства;
стремейки се да допринесат за развитието и укрепването на своите двустранни отношения,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет на споразумението
Страните си сътрудничат в превенцията и борбата с престъпността в съответствие със своето вътрешно законодателство и разпоредбите на това споразумение.
Член 2
Компетентни органи
(1) Компетентните органи за изпълнението на това споразумение са:
1. За правителството на Република България:
– Министерството на вътрешните работи;
– Държавна агенция „Национална сигурност“.
2. За правителството на Китайската народна република:
– Министерството на обществената сигурност.
(2) С оглед засилване на ефективността на сътрудничеството компетентните органи определят точки за контакт, работещи в режим 24 часа, съответно:
1. За правителството на Република България:
– Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Министерство на вътрешните работи, тел.: 00359 2 982 43 51, факс: 00359 2 980 40 47, електронен адрес: ncb@mvr.bg
2. За правителството на Китайската народна република:
– Дирекция „Международно сътрудничество“, Министерство на обществената сигурност, тел.: 0086 10 66263329, факс: 0086 10 58186022.
Член 3
Обхват на сътрудничество
(1) В съответствие с чл. 1 страните си сътрудничат в предотвратяването, противодействието, разкриването и разследването на следните престъпления:
1. престъпления срещу личността;
2. транснационална организирана престъпност;
3. незаконен трафик на наркотици и психотропни вещества и прекурсори;
4. трафик на хора;
5. изпиране на пари;
6. измами;
7. други финансови и икономически престъпления;
8. документни измами;
9. корупционни престъпления;
10. киберпрестъпления;
11. контрабанда;
12. тероризъм и финансиране на тероризъм;
13. трафик на културни ценности и произведения на изкуството;
14. други престъпления, за които страните преценят, че е необходимо.
(2) Страните си сътрудничат в противодействието на престъпността, превенцията и опазването на обществения ред, както и в други области от взаимен интерес, включително размяна на експерти, обучение на полицейски служители, размяна на законодателни текстове и публикации, свързани с предмета на това споразумение.
Член 4
Форми на сътрудничество за превенция и борба с транснационалната организирана престъпност
Сътрудничеството в областта на борбата с транснационалната организирана престъпност се извършва в следните направления:
1. обмен на информация, свързана с борбата срещу транснационалната организирана престъпност, по молба или по инициатива на една от страните;
2. обмен на оперативна информация от съответен взаимен интерес;
3. обмен на законодателни актове, както и информация за техниките и техническите средства, използвани при операции на компетентните органи.
Член 5
Борба с незаконния трафик на наркотици, психотропни вещества и прекурсори
(1) Страните засилват сътрудничеството си в рамките на конвенциите на ООН за борба с наркотиците: Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. и Конвенцията срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.
(2) За целите на сътрудничеството по ал. 1 страните:
1. обменят информация за незаконен трафик, внос и износ на наркотици, психотропни вещества и прекурсори;
2. обменят релевантна информация за лица, заподозрени, че участват в незаконен трафик на наркотици, психотропни вещества и прекурсори;
3. си сътрудничат в борбата с незаконното пренасяне на парични средства или имущество, както и с изпирането на пари, придобити чрез извършването на престъпления, свързани с наркотици.
Член 6
Сътрудничество в областта на обучението
Страните си сътрудничат в обучението на служители на другата страна за развитието на техните професионални и технически умения за целите на превенцията, противодействието, разкриването и разследването на престъпления, както и за придобиването на ръководни и управленски умения.
Член 7
Обмен, обработване и защита на лични данни
(1) Молещата страна може да използва личните данни единствено за целта и съгласно условията, определени от замолената страна. Молещата страна определя срока за съхранение на личните данни.
(2) При отправена молба молещата страна информира замолената страна относно използването на личните данни и постигнатите резултати. Предаването на трета страна е възможно само след предварително писмено съгласие от замолената страна.
(3) Замолената страна гарантира верността на изпратените данни, след като потвърди необходимостта и съответствието на изпращането на данните с предвидената цел. Ако впоследствие се установи, че са били предоставени неверни данни или данни, които не е трябвало да бъдат предоставяни, молещата страна трябва да бъде незабавно уведомена. Молещата страна коригира грешките или в случай на данни, които не е трябвало да бъдат предоставени, ги унищожава.
(4) Независимо от определения срок за съхранение личните данни се унищожават, когато вече не са необходими за целта, за която са били предоставени.
(5) Страните предприемат правни, организационни и технически мерки за осигуряване на защитата на личните данни, които се обменят по силата на това споразумение.
(6) Страните осигуряват защита на личните данни, които са получили срещу загуба, неоторизиран достъп, публикуване и изменение.
Член 8
Обмен на класифицирана информация
Страните могат да обменят класифицирана информация въз основа на отделно сключено споразумение, регламентиращо обмена и взаимната защита на класифицирана информация.
Член 9
Разпоредби за прилагане на споразумението
На основата и в рамките на това споразумение компетентните органи на страните могат да подписват протоколи или други документи за неговото прилагане.
Член 10
Отказ на сътрудничество
(1) Замолената страна може да откаже изцяло или частично изпълнението на молба за съдействие в следните случаи:
1. накърняване на държавния суверенитет, националната сигурност, обществения ред и други значими интереси; или
2. противоречие с националното законодателство или с международноправни задължения.
(2) В случай че сътрудничеството е отказано или прекратено, решението и причините за това трябва да се доведат до знанието на органите на молещата страна без забавяне.
(3) Ако замолената страна е в състояние да изпълни молбата при определени условия, тя трябва да съобщи тези условия на компетентния орган на молещата страна, който трябва да реши дали да ги приеме, или не.
Член 11
Разходи
Страните поемат своите разходи, възникнали при изпълнение на настоящото споразумение, освен ако не бъде договорено друго.
Член 12
Решаване на спорове
Спорове, възникнали във връзка с тълкуването, прилагането или изпълнението на това споразумение, се уреждат чрез преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на съгласие се разрешават по дипломатически път.
Член 13
Съответствие с други международни договори
Това споразумение не засяга правата и задълженията на страните, произтичащи от други международни договори, по които техните държави са страни.
Член 14
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното уведомление, с което страните взаимно се уведомяват по дипломатически път за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.
(2) Изменения и допълнения на това споразумение могат да се извършват по взаимно съгласие на страните в писмена форма и представляват неразделна част от него. Измененията и допълненията влизат в сила по реда, предвиден в ал. 1.
(3) Всяка от страните може да прекрати това споразумение чрез писмено уведомление, отправено до другата страна по дипломатически път. Действието на споразумението се прекратява шест месеца след датата на получаване на уведомлението за прекратяване от другата страна.
(4) От датата на влизане в сила на това споразумение се прекратява действието на Споразумението за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република, подписано в Пекин на 20май 1996 г.
Подписано в два оригинални екземпляра в Пекин на 11 януари 2016 г., всеки от които на български, китайски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия в тълкуването предимство има текстът на английски език.

За правителството
на Република България:
Румяна Бъчварова,
заместник министър-
председател и министър на вътрешните работи
За правителството на
Китайската народна република:
Гуо Шънкун,
министър на
обществената
сигурност

9917