Министерски съвет
брой: 42, от дата 9.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.
за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(3) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за пълен работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението се осигуряват в рамките на предвидените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 и 105 от 2014 г.) думите „е 340 лв.“ се заменят с „от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.“.
§ 3. С Националния план за действие по заетостта за 2015 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,20 лв. часова работна заплата.
§ 4. Постановление № 419 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се отменя.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3859