Министерство на туризма
брой: 37, от дата 22.5.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
НАРЕДБА № 1 от 29 април 2015 г.
за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне на категория, прекратяването и понижаването на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене (туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване) – туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък общо „туристически обекти“.
(2) С наредбата се определят и минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги за съответните категории за всеки вид обект.
(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти по ал. 1 независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.
(4) Според периода на експлоатация туристическите обекти по ал. 1 могат да бъдат:
1. целогодишни – в експлоатация през цялата година;
2. сезонни – в експлоатация само през определен период от годината.
Чл. 2. (1) Категорията на туристическите обекти се определя по предложение на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите обекти (ЕККСТО) по чл. 9, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Туристическите обекти се категоризират в категориите, посочени в чл. 125 и 126 от Закона за туризма.
(3) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед:
1. открива процедурата и издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране по чл. 6, ал. 1;
2. определя вида и категорията на туристическите обекти или отказва определянето им по чл. 9;
3. понижава категорията на туристическите обекти по чл. 16;
4. прекратява категорията на туристическите обекти по чл. 17.
Чл. 3. (1) Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги на:
1. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални съгласно приложение № 1;
2. заведенията за хранене, прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, съгласно приложение № 2.
(2) Съответствието или надвишаването на определени задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.
(3) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия и услуги от предвидените за съответната категория.
Глава втора
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НАТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл. 4. За категоризиране на туристически обект може да кандидатства лице, което отговаря на изискванията по чл. 113, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за туризма.
Чл. 5. (1) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристически обект до министъра на туризма. Заявлението е по образец съгласно приложение № 3 или № 4.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага попълнен съответният формуляр съгласно приложение № 5 или № 6, както и останалите документи по чл. 129, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 6. (1) Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите обекти разглежда заявлението по чл. 5 и приложените към него документи в срока и по реда, определени в чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма, и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията по чл. 5, се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.
(2) Временното удостоверение по ал. 1 е със срок на валидност 6 месеца с изключение на случаите по чл. 131 от Закона за туризма.
(3) Временното удостоверение по ал. 1 се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от издаването на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
(4) Временното удостоверение по ал. 1 се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. местонахождение на обекта;
4. собственик на обекта или лице, управляващо обекта – наименование, седалище, единен идентификационен код;
5. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище, единен идентификационен код;
6. срок на валидност;
7. номер и дата на протокола от заседанието на ЕККСТО, съдържащ предложение за откриване на процедурата;
8. номер и дата на заповедта за издаването му;
9. подпис на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
Чл. 7. (1) В случай на констатирана непълнота или нередовност в представените документи уведомяването на заявителя за тяхното отстраняване се извършва по реда и в сроковете на чл. 130, ал. 2 от Закона за туризма.
(2) При отстраняване на непълнотите или нередовностите в сроковете по ал. 1 процедурата за определяне на категорията на обекта продължава по реда на чл. 8.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/или нередовностите в указания срок по ал. 1 министърът на туризма със заповед мотивирано отказва определяне на вид и категория на обекта.
(4) Открита процедура по категоризиране на туристически обект може да се прекрати по писмено искане на заявителя.
Чл. 8. (1) Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристическите обекти с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в приложения № 1 и № 2, съобразно заявената категория.
(2) В експертните работни групи по ал. 1 се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и одобрени от министъра на туризма.
(3) Експертните работни групи по ал. 1 се състоят от председател и членове, в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
(4) Освен предложението по ал. 3 констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителя;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за съответната категория;
5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия, ако има такива;
6. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощено от него лице;
7. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощено от него лице;
8. имената и подписите на членовете на експертната работна група;
9. имената и подписите на заявителя или на упълномощено от него лице, а при отказ от негова страна – на един свидетел.
(5) При констатиране на несъответствия с минималните задължителни изисквания по приложение № 1 или № 2 експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.
(6) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 3 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до ЕККСТО в 3-дневен срок от извършване на проверката.
(7) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККСТО, който съдържа предложение за определяне на категория или за отказ за определяне на категория на туристически обект.
Чл. 9. Процедурата по категоризиране приключва със заповед за определяне на вид и категория на обекта или със заповед за отказ за определяне на категория съгласно чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма.
Чл. 10. (1) Категорията на туристическите обекти е със срок 5 години.
(2) Подновяването на категорията се извършва в срока и по реда на чл. 133, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за туризма.
Чл. 11. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 10. Категорийната символика включва удостоверение и табела.
(2) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. категория на обекта;
4. капацитет на обекта (за заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални – брой места (на закрито и открито);
5. местонахождение на обекта;
6. собственик на обекта или лице, управляващо обекта – наименование, адрес, единен идентификационен код;
7. лице, извършващо дейност в обекта – наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
8. номер и дата на заповедта за определяне на вид и категория;
9. подпис на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:
1. вида на туристическия обект – на български и на английски език;
2. определената категория на туристическия обект.
(5) Удостоверението и табелата по ал. 1 се поставят на видно място в обекта.
(6) Получаването на категорийната символика се извършва по реда на чл. 132, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 12. Дубликат на удостоверение за категория се издава при условията и по реда на чл. 145 от Закона за туризма.
Чл. 13. При захабяване на табелата по чл. 11, ал. 1 съответният хотелиер или ресторантьор може да заяви изработката на нова табела, за което заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 14. (1) Министърът на туризма по предложение на ЕККСТО издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:
1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в срока по чл. 130, ал. 2 от Закона за туризма;
2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в приложение № 1 или № 2, за които не се допускат предписания;
3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;
4. при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или наличие на някое от обстоятелствата по чл. 137, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за туризма;
5. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма.
(2) Министърът на туризма по предложение на ЕККСТО определя със заповед категория, различна от заявената, при неизпълнение на минималните задължителни изисквания, съответстващи на заявената категория, определени в приложение № 1 или № 2.
(3) Заповедта по ал. 1 и 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Уведомяването на заявителя за сроковете по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма и за заповедите по чл. 14, ал. 1 и 2 и по чл. 16, ал. 1 се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Глава трета
ПОНИЖАВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА
Чл. 16. Категорията на туристическите обекти се понижава със заповед на министъра на туризма в случаите и по реда, посочени в чл. 135 от Закона за туризма.
Чл. 17. Категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на министъра на туризма в случаите и по реда, посочени в чл. 137 от Закона за туризма.
Чл. 18. Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до министъра на туризма заявление за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока или в по-ниска от определената му по реда на чл. 134 от Закона за туризма.
Глава четвърта
ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В ТЯХ
Чл. 19. (1) За категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър данните по чл. 166, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма.
(2) Вписванията в регистъра се извършват по реда на чл. 168 от Закона за туризма.
(3) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, подават до министъра на туризма заявление по образец за промяна в обстоятелствата съгласно приложението по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма в срок до един месец от настъпването й.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилага копие на документа, удостоверяващ промяната, и на документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 20. (1) При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран обект, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава заявление по образец до министъра на туризма за отразяване на промяната във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър съгласно приложението по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копия на документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в случаите, когато това е приложимо;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. формуляр по образец за определяне на категорията съгласно приложение № 5 или № 6;
4. копия на документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
5. копие на договор за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
(3) В случай на промяна на собственика на категоризиран туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявлението по ал. 1 до министъра на туризма, към което прилага копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 определената категория на туристическия обект се запазва.
(5) Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна в капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията.
(6) Промяната в ал. 5 се заявява и отразява по реда на чл. 19, ал. 3 и 4.
(7) Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, се събира по реда на тарифата за таксите по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и не зависи от издаването или не на удостоверението за отразяване на променените обстоятелства.
(8) Удостоверението по ал. 7 се предоставя само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, заявителят прилага писмена декларация, удостоверяваща този факт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредба № 1 от 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене (ДВ, бр. 53 от 2007 г.) се отменя.
§ 2. В случаите, когато към датата на влизане в сила на наредбата има открита процедура по категоризиране на туристическите хижи и на прилежащите към тях заведения за хранене, процедурата и определянето на категорията се довършват по реда на тази наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на туризма.
Министър: Николина Ангелкова
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1
Минимални задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги в туристическите хижи, туристическите спални и туристическите учебни центрове

Изисквания
Категория
Категория
Категория
„Един еделвайс“
„Два еделвайса“
„Три еделвайса“
тур.
хижа
 
тур.
спалня
 
тур.
хижа
 
тур.
спалня
 
тур.
учебен
център
тур.
хижа
 
тур.
спалня
 
тур.
учебен
център
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
Фасада с ненарушена цялост
 да
да
 да
да
да
да
да
да
II.
Вход с поддържано и осветено входно пространство
 да
да
да
да
да
да
да
да
III.
Рецепция
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Рецепционен кът с информационно табло
не
не
не
да
да
да
да
да
2.
Ключарник
не
не
не
да
да
да
да
да
3.
План за разположение и номерация на стаите*
не
не
не
да
да
да
да
да
4.
Обща аптечка*
да
да
да
да
да
да
да
да
5.
Ценоразпис за цената на нощувката и на други туристически услуги*
да
да
да
да
да
да
да
да
IV.
Стаи
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Легло с дюшек
 да
да
да
да
да
не
не
не
2.
Легло с матрак
 не
 не
не
не
не
да
да
да
3.
Брой легла
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.
Предимно общи спални помещения и стаи с над 4 легла
Заб.: За категория „Един еделвайс“ се допуска наличие на двуетажни легла в общите спални и по изключение и нарове
 да
 да
да
да
да
не
не
не
3.2.
До 4 легла
не
не
не
не
не
да
да
да
3.3.
Пердета или щори
не
не
да
да
да
да
да
да
3.4.
Багажник*
не
не
не
не
да
да
да
да
3.5.
Масичка*
не
не
да
да
да
да
да
да
3.6.
Стол или табуретка*
Заб.: За помещенията с над 4 легла изискването е за всеки 4 легла
 да
да
да
да
да
да
да
да
3.7.
Закачалка за връхни дрехи*
да
да
да
да
да
да
да
да
3.8.
Гардероб със закачалки – по 1 брой на легло
не
не
не
не
не
да
да
да
3.9.
Кошче от негорим материал*
 да
 да
да
да
да
да
да
да
3.10.
Огледало*
да
да
да
да
да
да
да
да
3.11.
Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата
 да
да
да
да
да
да
да
да
3.11.1.
Възглавници с калъфи
да
да
да
да
да
да
да
да
3.11.2.
Завивка
да
да
да
да
да
да
да
да
3.11.3.
Горен и долен чаршаф
да
да
да
да
да
да
да
да
V.
Санитарен възел
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.
Външен санитарен възел с влагоустойчиво осветително тяло, естествена вентилация
 да
 да
не
не
не
не
не
не
1.2.
Умивалня – външна (вът­решна), поставка за тоалетни принадлежности, огледало, закачалка
 да
 да
не
не
не
не
не
не
2.1.
Общо помещение на етажа с отделни тоалетни клетки, умивалници и душ
 не
не
да
да
да
не
не
не
2.2.
Баня вътрешна с душ с топла и студена вода, умивалня вътрешна, поставка за тоалетни принадлежности, огледало, закачалка
 не
не
да
да
да
не
не
не
2.3.
Санитарен възел във всяка стая, тоалетна чиния и четка за почистване, влаго­устойчиво осветително тяло, механична вентилация, душ с топла и студена вода, мивка с топла и студена вода със стенно огледало, поставка за тоалетни принадлежности, закачалка, държател за тоалетна хартия, хавлиени кърпи – 2 бр.
 не
не
не
не
не
да
да
да
VI.
Туристическа столова и кухня, в т.ч. и за самостоятелно ползване и обслужване
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Маси за хранене
със столове
да
да
да
да
да
да
да
да
2.
Шкаф
да
да
да
да
да
да
да
да
3.
Мивка
да
да
да
да
да
да
да
да
4.
Печка (котлон)
да
да
да
да
да
да
да
да
5.
Съдове за приготвяне и консумиране на храна и напитки
 не
 не
не
не
не
да
да
да
VII.
Помещение с телевизор и забавни игри*
не
не
да
да
да
да
да
да
VIII.
Спортно-учебен блок
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Учебни и/или спортни зали, с подходящи мебелировка и съоръжения за обучения/семинари и други
не
не
не
не
да
не
не
да
2.
Методически кабинети
не
не
не
не
да
не
не
да
3.
Спортни площадки/терени, подходящо обозначени за обучение и тренировки
не
не
не
не
да
не
не
да
4.
Библиотека
не
не
не
не
да
не
не
да
IХ.
Ежедневно почистване и дезинфекциране на стаите, санитарните възли и общите помещения
 да
да
да
да
да
да
да
да
Х.
Даване на информация за:*
– природните, културните
и историческите забележителности;
– туристическата маркировка;
– продължителността
на преходите до съседни туристически обекти;
– необходимата екипировка за излизане в планината;
– правилата и ограниченията за поведение в планината или защитената територия
 да
да
да
да
да
да
да
да
ХI.
Карти на района, брошури и други*
не
не
не
не
не
да
да
да
XII.
Спортно-туристически услуги* (при наличие на съответна инфраструктура)
да
да
да
да
да
да
да
да
XIII.
Осигуряване на информацията по чл. 3а от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (ДВ, бр. 45 от 2006 г.)
да
да
да
да
да
да
да
да
XIV.
Предоставяне на
вещи под наем за развлечения и спорт
не
не
не
не
не
да
да
да

 
Общи забележки
1. Да се осигурява отопление и достатъчно вода (за готвене и измиване) в туристическия обект.
2. Да се поддържат в техническа изправност всички уреди, съоръжения и средства за комуникация.
3. Всички подове, стени, тавани, всички елементи от обзавеждането и оборудването следва да бъдат изправни, с ненарушена цялост и без следи от замърсяване и захабяване.
4. Със символа „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.
Специфични забележки за обектите, стопанисвани и управлявани от Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС)
1. До (над) главния вход на сградата да има фирмена табела, включваща следните елементи:
наименованието „Български туристически съюз“;
емблемата на БТС;
наименованието на туристическото дружество, стопанисващо туристическия обект;
вид, наименование и надморска височина на туристическия обект.
2. В обекта да има печат, включващ следните елементи:
емблемата на БТС;
наименованието на туристическото дружество, стопанисващо обекта;
вид и наименование на туристическия обект.
3. Да има на видно за туристите място правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС.
4. Да има на видно за туристите място ценоразпис за нощувките, в т. ч. обявените отстъпки за членове на Българския туристически съюз, както и цените на другите услуги.
5. Туристите да се настаняват по реда, определен с Правилника за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС.
6. Туристическата маркировка в прилежащия район да се поддържа съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България.
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2
Минимални задължителни изисквания към заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, туристическите спални и туристическите учебни центрове

Изисквания
Категория
Категория
Категория
„Един еделвайс“
„Два еделвайса“
„Три еделвайса“
тур.
столова
тур.
бюфет
тур.
столова
тур.
бюфет
тур. столова със серв. обслужване
тур. столова
със серв. обслужване
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Площ на едно място за сядане:
 
 
 
 
 
 
1.1.
1.1 кв. м
да
да
не
не
не
не
1.2.
1.2 кв. м
не
не
да
да
да
не
1.3.
1.4 кв. м
не
не
не
не
не
да
2.
Фоайе
не
не
не
не
не
да
2.1.
Декоративна растителност и художествена украса*
не
не
не
не
не
да
3.
Тоалетна клетка
1 (за
мъже
и за жени)
1 (за
мъже
и за жени)
1 (за
мъже
и за жени)
1 (за
мъже
и за жени)
1 (за
мъже
и за
жени)
1 тоалетна
клетка за
мъже и
1 тоалетна
клетка за жени
3.1.
Тоалетна чиния (клекало) с промивно устройство
 да
 да
 да
 да
 не
 не
3.2.
Фаянсови плочки на височина на вратата и под, с лесно за миене покритие
 не
 не
 не
 не
 да
 да
3.3.
Мивка
да
да
да
да
не
не
3.4.
Преддверие с огледало и мивка с топла и студена вода, сапун, сешоар за ръце/книжни салфетки
 не
не
не
не
да
да
3.5.
Във всяка тоалетна клетка
 не
не
не
не
да
да
3.5.1.
Врата с брава информатор и закачалка*
не
не
не
не
да
да
3.5.2.
Тоалетна чиния с промивно устройство и четка
не
не
не
не
да
да
3.5.3.
Тоалетна хартия, държател за тоалетна хартия, дезодорант*
не
не
да
да
да
да
3.5.4.
Всмукателна вентилация
не
не
не
не
да
да
5.
Салон:
 
 
 
 
 
 
5.1.
Закачалка
не
не
да
да
да
да
5.2.
Подова настилка, стени, таван – хигиенични и лесни за поддържане
да
да
да
да
да
да
5.3.
Пердета на прозорците
не
не
да
да
да
да
5.4.
Осветление
да
да
да
да
да
да
5.5.
Отопление
да
да
да
да
да
да
5.6.
Маси със стандартни столове
 да
да
да
да
да
да
5.7.
Маси за 2, 4, 6 и 8 души с покривки
 не
не
да
да
да
да
5.8.
Помощни масички за сервиране
не
не
не
не
не
да
5.9.
Декоративна украса
(цветя, растения,
картини и др.)*
не
не
да
да
да
да
6.
Изисквания към обслужването
 
 
 
 
 
 
6.1.
Поддържане на необходимата хигиена в тоалетните
да
да
да
да
да
да
6.2.
Сервитьорско обслужване
не
не
не
не
да
да
6.3.
Комплект за подправки, салфетки
не
не
да
да
да
да
6.4.
Лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки
не
не
да
да
да
да
6.5.
Употребените прибори и посуда се отсервират незабавно след освобождаването им
не
не
не
не
да
да
6.6.
Настаняване на туристите става само на почистена маса
не
не
не
не
да
да

 
Забележки:
1. Със символа „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.
2. Всички подове, стени, тавани, всички елементи от обзавеждането и оборудването следва да бъдат изправни, с ненарушена цялост и без следи от замърсяване и захабяване.
Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

1. Вх. №/дата
ДО
 
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
 
 
З А Я В Л Е Н И Е
за категоризиране на туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център
 
2.1. От (имена – собственик, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател, представител (и), председател на туристическо дружество)
2.2. ЕИК
 
2.3. ЕГН
 
 
3. Упълномощено лице на (търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)
 
4.1. Адрес на управление (община)
4.2. (пощ. код)
4.3. (населено място)
 
 
 
4.4. (ж.к./кв.)
4.5. (булевард/площад/улица)
4.6. (№)
 
 
 
4.7. (блок)
4.8. (вход)
4.9. (етаж)
4.10. (ап.)
4.11. (телефон/
факс)
4.12. (e-mail)
 
 
 
 
 
 
5. Туристически обект, подлежащ на категоризиране
 
5.1. Местонахождение на туристическия обект (планина, местност, населено място, телефон)
 
5.2. Вид на обекта (моля, посочете с „х“):
– туристическа хижа
– туристически учебен център
– туристическа спалня
 
5.3. Категория, за която се кандидатства (моля, посочете с „х“):
– „Един еделвайс“
– „Два еделвайса“
– „Три еделвайса“
5.4. Брой легла:
 
 
6. Приложени документи:
 
6.1.
 
6.2.
 
6.3.
 
6.4.
 
6.5.
 
6.6.
 
6.7.
 
7. Дата и място
8. Подпис и печат
 
 

 
Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1

1. Вх. №/дата
ДО
 
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
 
З А Я В Л Е Н И Е
за категоризиране на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център
 
2.1. От (имена – собственик, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател, представител (и), председател на туристическо дружество)
2.2. ЕИК
 
 
 
2.3. ЕГН
 
 
 
 
3. Упълномощено лице на (търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)
 
 
4.1. Адрес на управление (община)
4.2. (пощ. код)
4.3. (населено място)
 
 
 
 
 
 
4.4. (ж.к./кв.)
4.5. (булевард/
площад/улица)
4.6. (№)
 
 
 
 
 
 
4.7. (блок)
4.8. (вход)
4.9. (етаж)
4.10. (ап.)
4.11. (телефон,
факс)
4.12. (e-mail)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център, подлежащо на категоризиране
 
5.1. Местонахождение на туристическия обект (туристическа хижа, планина, местност, населено място, телефон)
 
5.2. Вид на обекта (моля посочете с „х“):
– туристическа столова
– туристически бюфет
– туристическа столова със сервитьорско обслужване
5.3. Категория, за която се кандидатства (моля посочете с „х“):
– „Един еделвайс“
– „Два еделвайса“
– „Три еделвайса“
5.4. Общ брой места за сядане:
 
6. Приложени документи:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7. Дата и място
8. Подпис и печат
 
 

 
Приложение № 5 към чл. 5, ал. 2

Формуляр за определяне на категория на туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център
 
1. Туристически обект (наименование):
1.1. Туристическа хижа
 
1.2. Туристически учебен център
 
1.3. Туристическа спалня
 
 
 
2. Общ брой стаи:
С едно
легло
С две
легла
С три
легла
С четири
легла
 
 
 
 
 
 
 
С пет легла
От шест
до десет легла
Над десет легла
3. Общ брой легла:
4. Времетраене на работата:
4.1. Целогодишно
 
4.2. Сезонно
 
5. Брой прилежащи заведения за хранене
 
 
 
6. Досегашна категория:
 
 
 
7. Категория, за която се кандидатства:
 
 
 
„Един еделвайс“
 
„Два еделвайса“
 
„Три еделвайса“
 
8. Собственик на обекта, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател (наименование, седалище и адрес на управление)
 
ЕИК или ЕГН
9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта (наименование, седалище и адрес на управление)
 
ЕИК или ЕГН
10. Дата и населено място
11. Подпис и печат
 
 

 
Приложение № 6 към чл. 5, ал. 2

Формуляр
за определяне на категория на заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център
 
1. Заведение за хранене, прилежащо към туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център
(наименование)
Туристическа столова
 
Туристически бюфет
Туристическа столова със сервитьорско обслужване
2. Общ брой места:
На закрито
На открито
 
 
 
3. Вид на заведението
 
 
Самостоятелно
Прилежащо – категория
 
 
4. Общ брой заети лица:
Целогодишно заети:
Сезонно заети:
5. Времетраене на работата
 
 
Целогодишно
 
Сезонно
6. Досегашна категория:
7. Категория, за която се кандидатства:
„Един еделвайс“
 
„Два еделвайса“
 
„Три еделвайса“
 
8. Собственик на обекта, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател (наименование, седалище и адрес на управление)
 
ЕИК или ЕГН
9. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта (наименование, седалище и адрес на управление)
 
ЕИК или ЕГН
10. Дата и населено място
11. Подпис и печат
 
 

 
3229