Министерство на финансите
брой: 17, от дата 26.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.120


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г. и бр. 8, 9 и 68 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, както и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;“.
2. Създава се т. 10:
„10. редът за избор на лицата да ползват софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и редът за отказ от него.“
§ 2. В чл. 3, ал. 17 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон“ се заличават.
2. Точка 3 се отменя.
§ 3. В чл. 4, т. 3 след думите „Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.)“ се добавя „или когато за продажбата/залога централната компютърна система на организатор на хазартни игри подава информация към сървър на Националната агенция за приходите по реда и начина, определени в наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6 от Закона за хазарта“ и се създава изречение трето: „Изискването да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и да са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.), не се отнася за удостоверителни знаци за участие в хазартни игри в игрално казино и/или игрални зали по смисъла на Закона за хазарта.“
§ 4. В чл. 7а се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска лице по чл. 3 при извършване на продажби да предоставя на клиентите си документи, различни от фискален бон, които съдържат думите „Фискален“, „Фискална“, „Фискално“, „Фискални“ или производни словосъчетания. Изискването не се отнася до наименованието на лицето по чл. 3, което при отпечатване се придружава от правно-организационната му форма и неговия ЕИК, както и до вида на закупуваната стока.“
§ 5. В чл. 11 ал. 11 се изменя така:
„(11) При започване на изпитвания на ЕСФП в реални условия или изпитване на добавено ново средство за измерване към ЕСФП в обект, в който не е започната дейност, средствата за измерване трябва да са преминали метрологичен контрол от БИМ по реда на Закона за измерванията. Заявка за изпитване съгласно приложение № 3 се подава в 7-дневен срок преди регистрацията на ЕСФП в НАП. За започнатите изпитвания комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра – по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3, който се съхранява в обекта. След издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на този член или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване производителят на ЕСФП предприема действия по ал. 7, след което лицето по чл. 3 подава заявление за проверка по реда на чл. 16а, ал. 1.“
§ 6. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) При работа с ЕСФП в обект не се допуска функциониране на средства за измерване, включени в състава на системата, които не са преминали метрологичен контрол от органите на БИМ по реда на Закона за измерванията.“
§ 7. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата „препраща“ се добавя „по електронен път“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Органите на НАП и БИМ извършват проверка в обекта в 7-дневен срок от датата на регистрация на ЕСФП в НАП в случаите на откриване на нов обект или обект, в който има смяна на собственост. За извършената проверка се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта. В тези случаи не се допуска извършване на продажби/зареждания на течни горива, зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди чрез електронни везни до извършване на проверката от органите на НАП и БИМ. Изречение второ не се прилага за случаите на проточвания, свързани със сервизни дейности.“
3. В ал. 5 думите „проверката по ал. 3 се съставя“ се заменят с „всяка от проверките по чл. 16а се съставя задължително“.
4. В ал. 6, изречение второ след думата „препраща“ се добавя „по електронен път“, а в изречение трето думите „14-дневен“ се заменят с „30-дневен“.
§ 8. В чл. 22, ал. 2, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 11, ал. 7“.
§ 9. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
2. В ал. 10 и 11 след абревиатурата „СУПТО“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
3. Създава се ал. 12:
„(12) Допуска се лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава фискален бон, съдържащ УНП или друг номер във формат на УНП, както и да подава този номер към сървър на НАП.“
§ 10. В чл. 26а се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 25, ал. 7, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“.“
§ 11. В чл. 27, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите.“
§ 12. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6, изречение първо след думите „софтуер за управление на продажби“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
2. В ал. 7 думите „регистрира в“ се заменят с „регистрира във включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 13. В чл. 30, ал. 1, изречение първо след думата „проверки“ се добавя „на комисията по чл. 10, ал. 5,“.
§ 14. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение трето се изменя така: „Когато лицето ползва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторно операцията.“
2. В ал. 11 в основния текст думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“, а т. 3 се изменя така:
„3. когато лицето използва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ХХ000000-0000-0000000, където първите два символа са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите са нули.“
3. В ал. 12, изречение първо след думата „продажбите“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
4. Създава се ал. 13:
„(13) Допуска се лице, използващо софтуер, който не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да издава сторно фискален бон, съдържащ УНП или друг номер във формàта на УНП, както и да подава този номер към сървър на НАП.“
§ 15. В заглавието на глава седма „а“ след думите „търговски обекти“ се поставя запетая и се добавя „включени в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 16. В чл. 52а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „търговски обект“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
2. В ал. 2, изречение първо след думите „управление на продажби“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 17. В чл. 52а1, ал. 1, изречение първо след думите „софтуер за управление на продажби“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 18. В заглавието на глава седма „б“ след думите „търговски обект“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 19. В чл. 52б ал. 1 се изменя така:
„(1) За да бъде включен софтуер за управление на продажби в търговски обект в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, неговият производител/разпространител е длъжен за този софтуер да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.“
§ 20. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, избрал да декларира обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, подава декларация по образец съгласно приложение № 30, преди да започне разпространението на софтуера.“
2. В ал. 7, изречение първо думите „за който е декларирано съответствие по реда на чл. 52б, ал. 1“ се заменят с „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
3. В ал. 8 след думите „на софтуер“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС,“.
§ 21. Член 52г се изменя така:
„Чл. 52г. Производител на софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), може да съхранява базата данни на лицата, избрали да ползват такъв софтуер, само на територията на Република България или на държава – членка на ЕС.“
§ 22. В чл. 52д се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „софтуер“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
2. В ал. 2, изречение първо след думата „софтуерът“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
3. В ал. 3 думите „манипулиране на софтуера“ се заменят с „манипулиране на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 23. В чл. 52е, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, органът по приходите уведомява неговия производител/разпространител за установеното несъответствие.“
§ 24. В заглавието на глава седма „в“ след думите „търговски обект“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 25. В чл. 52з се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 „(1) Лицата по чл. 3, избрали да използват в търговски обект софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, уведомяват НАП за направения избор след започване на работа със софтуера в обекта чрез подаване на информация съгласно приложение № 32. Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32. Изборът се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията към НАП. При промяна на подадените данни съгласно приложение № 32 задължените лица подават информация по реда на тази алинея в 7-дневен срок.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по чл. 3, избрали да преустановят използването на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, подават информация по реда на ал. 1. С подаването на информацията се счита, че лицето по чл. 3 прави отказ от използването на софтуера. Отказът се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията към НАП.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В търговски обект, в който задълженото лице е избрало да използва софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, софтуерът задължително управлява всички работещи фискални устройства в този обект с изключение на софтуерите по чл. 52а, ал. 2 и чл. 52а1, както и в случаите на тестване по реда на ал. 4. Регистрираните фискални устройства в търговски обект, които се управляват от софтуера, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, могат да се използват само като фискален принтер и не се допуска преминаването им в друг режим на работа.“
4. В ал. 4 в основния текст думите „чл. 3“ се заменят с „по ал. 1“, а думата „търговски“ се заменя с „търговския“.            
5. В ал. 5 и 6 думите „чл. 118, ал. 18 от ЗДДС“ се заменят с „ал. 1“.
6. Алинея 7 се отменя.
7. В ал. 8 думите „чл. 118, ал. 18 от ЗДДС“ се заменят с „ал. 1“.
8. В ал. 9 след абревиатурата „СУПТО“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
9. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Допуска се лице по ал. 1 да въвежда (импортира) в СУПТО информация за продажби от други източници и софтуери. В този случай въвеждането (импортът) в софтуера за управление на продажби се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42.“
10. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато лице по ал. 1 извършва продажби и чрез електронен магазин, се допуска направените поръчки в електронния магазин да се въвеждат (импортират) в използвания от лицето софтуер за управление на продажби. Импортът обхваща всички нови и променени от клиентите поръчки при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42.“
11. Алинея 12 се отменя.
12. В ал. 13 след думите „софтуер за управление на продажби“ и „софтуера за управление на продажбите“ се поставят запетаи и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
13. В ал. 14 думата „софтуера“ се заменя със „софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
§ 26. В чл. 52и се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „чл. 118, ал. 18 от ЗДДС“ се заменят с „чл. 52з, ал. 1“.        
2. В ал. 2 думата „софтуерът“ се заменя със „софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
3. В ал. 3 в основния текст думата „софтуерът“ се заменя със „софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 27. В чл. 52к се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 52з, ал. 1 са отговорни за целостта, интегритета и съхранението на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.“
2. В ал. 2, изречение първо и в ал. 3 думите „чл. 118, ал. 18 от ЗДДС“ се заменят с „чл. 52з, ал. 1“.
§ 28. В чл. 52л се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 118, ал. 18 от ЗДДС“ се заменят с „чл. 52з, ал. 1“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 29. В чл. 61 се създава ал. 8:
„(8) При извършване на проверки по ал. 1 и 6 междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 съставя протокол в три еднообразни екземпляра – по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3/производителя на ФУ. Форматът и структурата на протокола се определят със съвместна заповед на председателя на БИМ и изпълнителния директор на НАП. Заповедта и образци на протоколите се публикуват на интернет страниците на БИМ и НАП.“
§ 30. В § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби след абревиатурата „СУПТО“ се поставя запетая и се добавя „включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 31. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 2 и 4“ се заменят с „ал. 2, 3, 3а, 4, 18 и 20“.
§ 32. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел V, буква „а“ забележка втора се изменя така:
„*Забележка. Уникален номер на продажба (УНП) се отпечатва задължително при работа на фискално устройство със софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС. Допуска се отпечатване на УНП и когато устройството работи с друг софтуер за управление на продажбите.“
2. В раздел VІІ се правят следните допълнения:
а) в т. 1.3 след думата „отпечатване“ и след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „генериране“, съответно „сторно операции“;
б) в т. 1.6 се правят следните допълнения:
аа) в основната част след думата „продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операция“;
бб) създават се букви „в“ и „г“:
„в) реквизитите в заглавната част и в края на документа, както и надписите „ДУБЛИКАТ“ и „СТОРНО“ по начина, показан в образците на фискалните бонове, съгласно раздел V. Заглавната част включва: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, име и адрес на търговския обект. Краят на документа включва: уникален пореден номер на документа (брояч – но не по-малко от ХХХХХХ – 6 разряда), дата, час, минута и секунда на издаване, QR код, графично фискално лого, надпис „СИСТЕМЕН БОН“, индивидуален номер на ИАСУТД и контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5. За системи, работещи с матрични буквено-цифрови печатащи устройства, е допустимо фискалното лого да е без очертанията на картата на България;
г) допуска се при издаване на разширен системен бон за продажба/сторно операция (фактура, кредитно/дебитно известие) заглавната част на документа да не е по начина, показан в образците на фискалните бонове, съгласно раздел V.“
в) в т. 1.8 след думата „продажбите“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операциите“.
§ 33. В приложение № 2, раздел VI, буква „б“ накрая се създава тире:
„– баркод четец за въвеждане на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ.“
§ 34. В приложение № 29 се правят следните изменения:
1. В заглавието след думата „обекти“ се поставя запетая и се добавя „за включване в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. Софтуерът съдържа вградена при разработването му защита от промяна или добавяне, без оторизация от производителя/разпространителя, на външни модули, позволяващи промяна на неговата функционалност и промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.“
4. В т. 22 думите „автоматизирано“ и „автоматизираното“ се заличават.
§ 35. В приложение № 30 в първа и втора част т. 2 се отменя, а т. 3 се изменя така:
„3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.“
§ 36. В приложение № 32 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС“ се заменят с „лицата, избрали да ползват в търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. Вид, наименование, адрес на обекта и начална дата на използване на софтуера в този обект.“
§ 37. В приложение № 35 заглавието се изменя така:
„Съдържание на публичния списък на софтуерите по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС“.
§ 38. В приложение № 38 в таблицата се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Наименование на домейна на електронния магазин“ в колона „Поле“ думите „Наименование на домейна“ се заменят с „Уеб адрес“.
2. На ред „Номер на документа по чл. 52о, ал. 1, т. 1“ в колона „Задължителен“ думата „да“ се заменя с „не“, а в колона „Забележка“ се добавя „Попълва се задължително, когато за продажбата е издаден документ по чл. 52о, ал. 1, т. 1.“
3. На ред „Начин на плащане на поръчка № 1“ в колона „Номенклатура“ се правят следните допълнения:
а) в т. 5 накрая се добавя „вид плащане, неизискващо издаване на фискален бон извън посочените в т. 1 – 4“;
б) създава се т. 6:
„6. плащане, отразено с фискален бон.“
4. На ред „Идентификатор на доставчика на платежни услуги“ в колона „Забележка“ след думите „идентификационен номер за данъчни цели или друг“ се поставя запетая и се добавя „както и наименование на доставчика на платежни услуги“.
§ 39. В приложение № 42 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „които не се използват за управление на продажби“ се заличават.
2. В т. 1 думите „които имат характеристиките на СУПТО, но не се използват за управление на продажбите, например собствен/нает електронен магазин (собствен/нает домейн), ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет чрез домейн на друго лице (онлайн платформа)“ се заличават.
3. В т. 1.1 думата „автоматизиран“ се заличава.
4. Точка 2 се изменя така:
„2. Изисквания при импорт на данни за продажби от други източници и софтуери, както и за импорт на данни, водещи до промени в неприключени продажби.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Лице по чл. 3, което към датата на влизане в сила на тази наредба е подало информация за използван в търговски обект софтуер съгласно приложение № 32, се счита, че е избрало да ползва в този търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, до изричното подаване на информация за преустановяване на ползването му.
§ 41. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 71, ал. 2 думите „28 февруари 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2021 г.“.
2. В § 74 ал. 2 се отменя.
3. В § 75 ал. 1 – 5 се отменят.
§ 42. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 75 от 2019 г.; изм., бр. 9 и 68 от 2020 г.) § 13 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 43. (1) Издадените удостоверения за регистрация на сервизни организации на ИАСУТД се считат за валидни до 31 декември 2021 г.
(2) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г.) в срок до 31 януари 2022 г.
§ 44. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 6, който влиза в сила 30 дни след обнародването.
Министър: Кирил Ананиев

1210