Народно събрание
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки

 

УКАЗ № 223
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за допълнение на Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г. и бр. 23 и 107 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 117а:
„Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация
Чл. 117а. (1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
4819