Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи
брой: 7, от дата 25.1.2013 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.66


Инструкция № И-1 от 7 януари 2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 7 януари 2013 г.
за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират условията, редът и организацията на взаимодействието между военната полиция (ВП) и структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на дейностите, възложени им по Закона за военната полиция (ЗВП) и Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 2. (1) Взаимодействието по тази инструкция се осъществява на централно и на териториално (регионално) ниво.
(2) Взаимодействието на централно ниво се осъществява между централните структури на МВР и ръководството на служба „Военна полиция“ (СВП), които взаимно си обменят информация и предприемат необходимите действия след съгласуване с техните ръководители.
(3) Взаимодействието на териториално (регионално) ниво се осъществява между Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), областните дирекции на МВР (ОДМВР), областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции „Гранична полиция“, териториалните звена „Борба с организираната престъпност“, граничните полицейски управ­ления, районните управления към СДВР/ОДМВР, районните управления „Транспортна полиция“ и регионалните служби „Военна полиция“ (РСВП), които взаимно се информират и предприемат необходимите действия след съгласуване с техните ръководители.
(4) Взаимодействието по ал. 3 се осъществява и с военнополицейските формирования в Българската армия съобразно тяхната компетентност.
Чл. 3. (1) Взаимодействието между структурите на МВР и ВП се извършва чрез писмена кореспонденция, работни срещи, създаване на съвместни работни групи и провеждане на координирани мероприятия.
(2) Взаимодействието се извършва и въз основа на съвместни планове за действие, заповеди и други актове, утвърдени от ръководителите на съответните структури по чл. 2.
Чл. 4. Взаимодействието между органите на МВР и СВП се осъществява съобразно законовите им правомощия при осъществяване на:
1. оперативно-издирвателна дейност за превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
2. разследване на престъпления от общ характер по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК);
3. антитерористична дейност;
4. издирване на лица и вещи;
5. полицейска регистрация на лица;
6. идентификация на лица;
7. задържане на лица до 24 часа;
8. охранителна дейност;
9. контрол за спазването на правилата за движение по пътищата съгласно Закона за движението по пътищата.
Чл. 5. Взаимодействието между МВР и СВП по оперативно-издирвателната дейност включва и обмен на информация.
Чл. 6. Министерството на вътрешните работи и служба „Военна полиция“ при необходимост си оказват съдействие при извършването на действия по разследване на престъпления от общ характер за:
1. запазване на района и охрана на местопроизшествието до извършване на неотложните и други действия по разследването;
2. провеждане на заградителни мероприятия и задържане на лица;
3. установяване самоличността на лица.
Чл. 7. (1) Министерството на вътрешните работи и служба „Военна полиция“ могат да извършват съвместни специализирани операции с цел предотвратяване и разкриване на подготвяни, извършващи се или извършени терористични актове, задържане на извършителите и техните съучастници, както и освобождаване на заложници.
(2) Участието в действията по ал. 1 се разрешава от главния секретар на МВР и директора на СВП.
(3) Ръководството на действията по ал. 1 се осъществява от съответния ръководител от МВР или СВП, който е инициатор, при спазване на законоустановените им функции и правомощия.
Чл. 8. (1) Издирване на лица, оръжие, общоопасни средства, моторни превозни средства (МПС) и вещи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и вещи с доказателствена стойност от СВП, се извършва в пряко взаимодействие с органите на МВР.
(2) Общодържавно издирване на военнослужещи се обявява въз основа на мотивирано писмено предложение, което ведно с документите, даващи основание за издирване, се изпраща чрез директора на служба „Военна полиция“ на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).
(3) Общодържавно издирване на лица извън случаите по ал. 2 се обявява въз основа на мотивирано писмено предложение, което ведно с документите, даващи основание за издирване, се изпраща от РСВП на съответната ОДМВР/СДВР по компетентност.
(4) При неотложни издирвателни мероприятия утвърденото предложение ведно с документите, даващи основание за издирване, се изпращат по факс, електронна поща или куриер на ГДНП или съответната ОДМВР/СДВР, след което в срок до 48 часа материалите се изпращат по реда на ал. 2 или 3.
(5) Когато е било обявено за издирване лице по ал. 2, на което е прекратен договорът за кадрова военна служба, събраните материали от издирването се изпращат чрез съответната военноокръжна прокуратура на ОДМВР/СДВР по компетентност за организиране на по-нататъшното му издирване, като в Автоматизираната информационна система (АИС) „Издирвателна дейност и Национална Шенгенска информационна система“ (ИД – Н.ШИС) се прави корекция на инициатора на издирването.
(6) При необходимост от промяна (корек­ция) в АИС „ИД – Н.ШИС“ СВП изпраща писмено искане до ГДНП за извършване на промяната (корекцията).
(7) За издирвани лица, за които има данни, че ще напуснат страната, незабавно чрез оперативната дежурна част (ОДЧ) на СВП се уведомяват Националният координационен център на Главна дирекция „Гранична полиция“ и оперативният дежурен център (ОДЦ)/ОДЧ на съответната ОДМВР/СДВР.
(8) При установяване и задържане на издирвано лице ОДЧ в ръководството на СВП и ОДЦ при ГДНП се информират взаимно съобразно компетентността.
(9) Когато са налице достатъчно данни, че издирвано от СВП лице е напуснало страната, може да се пристъпи към международно издирване по линия на Интерпол или Шенгенската информационна система.
(10) Общодържавно/международно издирване на оръжия, общоопасни средства, моторни превозни средства и вещи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и вещи с доказателствена стойност, се обявява въз основа на мотивирано писмено предложение, което ведно с документите, даващи основание за издирване, се изпраща на ГДНП чрез директора на служба „Военна полиция“. В неотложни случаи уведомяването за издирване се извършва по телефон, факс или електронна поща, след което в срок до 48 часа материалите се изпращат по реда на тази алинея.
(11) В случаите, когато са постъпили данни за местонахождението на издирвани лица и вещи извън пределите на страната, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, уведомява СВП.
(12) Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява служба „Военна полиция“ за номера на телеграмата, специалното съобщение, бюлетина и други, с които обектите по ал. 1 са обявени за издирване.
Чл. 9. (1) Служба „Военна полиция“ извършва полицейска регистрация на лицата по чл. 396 НПК, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъп­ление от общ характер, в рамките на законовите им правомощия във взаимодействие с органите на МВР.
(2) След извършване на действията по чл. 59, ал. 3 ЗМВР СВП изпраща/предоставя:
1. един екземпляр от картата за полицейска регистрация на лице и един екземпляр от Европейската дактилоскопна карта на СДВР за въвеждане на данните за полицейската регистрация на лицето в АИС „Интегрирана регионална полицейска система“ (ИРПС) и препращане на материалите в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) – МВР, не по-късно от 7 работни дни след получаването им в ръководството на СВП;
2. снимките от полицейските регистрации веднъж месечно в електронен вид на СДВР за въвеждане в АИС „ИРПС“, като в имената на файловете се отразяват ЕГН, номерът на регистрацията и структурата, която я е извършила;
3. регистрационния картон за ДНК профил на лице и иззетите ДНК проби в НИКК – МВР.
(3) Данните от полицейската регистрация на лицата по ал. 1 се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности, свързани със защита на националната сигурност и обществения ред.
Чл. 10. (1) При постъпване на искане за снемане на полицейска регистрация СВП извършва проверка и изготвя мотивирано предложение за издаване на писмена заповед за снемане или отказ за снемане на полицейска регистрация. След утвърждаване от директора на СВП предложението ведно с материалите, даващи основанието, се изпраща на ГДНП.
(2) Служебно снемане на полицейска регистрация се извършва, когато в СВП се получат по служебен път документи, удостоверяващи наличието на основание по чл. 160, ал. 2 ЗМВР. Основание за служебно снемане може да се установи служебно и в документален или автоматизиран информационен фонд на СВП или МВР. Служебно снемане може да се извършва и по предложение на комисия, определена със заповед на директора на СВП.
(3) След издаване на заповедта ГДНП изпраща копие от нея на СВП за уведомяване на лицето, подало искане за снемане на полицейска регистрация.
(4) Регионалната служба „Военна полиция“, извършила регистрацията, уведомява лицето, подало искане за снемане на полицейска регистрация, като му връчва заверено копие от заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Връчването се удостоверява чрез подпис на лицето и дата върху копие на заповедта.
(5) Служба „Военна полиция“ връща на ГДНП:
1. копието на заповедта, върху което е удостоверено връчването;
2. документите по ал. 4, когато лицето не е установено на адреса за призоваване.
(6) След влизане в сила на заповедта за снемане на полицейска регистрация по чл. 160, ал. 2 ЗМВР СВП:
1. заличава полицейската регистрация на лицето;
2. изпраща копие от заповедта за снемане на полицейска регистрация на СДВР за заличаване на съответните данни на лицето чрез изтриване на записа в АИС „ИРПС“.
Чл. 11. (1) За целите на идентификацията МВР осигурява достъп на СВП до „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS“ на НИКК – МВР, чрез автоматизирано работно място (АРМ), разположено в ръководството на службата.
(2) Служители от СВП, обучени от НИКК – МВР, и с предоставен достъп, изпълняват следните задължения като оператори на системата:
1. въвеждат, обработват и проверяват дактилоскопните отпечатъци (пръстови и дланови) на лица със съхраняваните в системата отпечатъци на лицата, информационни обекти на тази система, и със съхраняваните дактилоскопни следи от неразкрити престъпления;
2. въвеждат, обработват, записват и проверяват следи (пръстови и дланови) със съхраняваните в системата отпечатъци на лицата, информационни обекти на тази система, и със съхраняваните следи от други неразкрити престъпления;
3. изследват визуално (идентифицират) резултатите от автоматичните проверки.
(3) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология – МВР, съдейства при инсталиране/актуализиране на приложния софтуер и поддръжка на АРМ по ал. 1 за сметка на служба „Военна полиция“.
Чл. 12. При необходимост и по искане на СВП структурите на МВР оказват съдействие при охрана на мероприятия, в които участват личен състав, въоръжение и техника на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 13. При придвижване на организирани групи от военнослужещи и колони от военни превозни средства, въоръжение и техника СВП/РСВП информират съответните структури на МВР за определените райони и маршрути.
Чл. 14. По искане на МВР или СВП при изпълнение на законовите им правомощия могат да се извършват съвместни проверки на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на управляваните от тях превозни средства.
Чл. 15. По искане на СВП справки за наложени наказания по Закона за движението по пътищата на водачи на МПС – служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се предоставят от СДВР/ОДМВР по местоотчет на лицето.
Чл. 16. (1) Министерството на вътрешните работи и СВП обменят информация за предстоящи работни семинари, конференции, обучения и срещи с оглед участието на служители от другото ведомство в тях.
(2) Министерството на вътрешните работи и СВП си оказват помощ за подготовка и обучение на човешките ресурси, като обменят учебни материали, осигуряват лектори и провеждат съвместни учебни занятия, семинари и тренировки.
Чл. 17. (1) Служителите от ОДЦ/ОДЧ на МВР и СВП взаимно се информират и съгласуват действията си при постъпване на информация, касаеща компетентността на другата страна.
(2) При възникнала необходимост от задържане на лица от органите на СВП извън обекти, имоти и съоръжения на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с оглед законоустановените им правомощия ОДЧ на съответната РСВП информира ОДЦ/ОДЧ на съответната структура на МВР.
Чл. 18. Министерството на вътрешните работи осигурява на СВП достъп за справочна дейност в автоматизираните информационни фондове (АИФ) на МВР от АРМ на СВП, както следва:
1. през приложния програмен интерфейс на Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР до следните информационни фондове:
а) „Национален регистър български лични документи“ – справки за български (БГ) и чужди граждани (ЧГ) с включени роднински връзки;
б) „Контрол на автомобилния транспорт“ – справки за собственост на превозното средство, свидетелство за регистрация и история за регистрация;
в) „Граничен контрол“ – справки за пътувания на лица, МПС и съвместни пътувания;
г) ИД – Н.ШИС – справки за обекти само от националната база данни;
д) „Адресна регистрация на чужди граждани“ – справки за адресна регистрация на ЧГ;
е) „Регистър на лица със съдебна и полицейска регистрация“ – справки за БГ;
ж) Регистър за лица, за които има попълнен документ „Съобщение за установен извършител на престъпление“ – справки за БГ;
2. „Централен полицейски регистър“.
Чл. 19. Служители на МВР инсталират и актуализират приложния софтуер за извършване на справочна дейност на АРМ в СВП и обучават потребители от СВП за работа със системите, посочени в чл. 18.
Чл. 20. (1) Комуникационният канал за достъп до АИФ на МВР се предоставя на централно ниво. Защитената комуникационна връзка между СВП и дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) – МВР, се реализира в рамките на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност посредством одобрено комуникационно оборудване от ДКИС – МВР.
(2) Достъпът до АИФ на МВР се осъществява чрез АРМ на СВП, инсталирани в ръководството и в РСВП.
(3) Служба „Военна полиция“ осигурява за своя сметка необходимите й комуникационни канали от ръководството до РСВП, както и техническите средства за пренос и защита на информацията.
Чл. 21. Служба „Военна полиция“ използва информацията от АИФ на МВР само за цели, свързани с дейностите на службата, възложени от ЗВП и при спазване на правилата за информационна и персонална сигурност.
Чл. 22. Служба „Военна полиция“ осигурява и поддържа:
1. комуникационното оборудване, осигуряващо защитени информационни канали за връзка с ДКИС – МВР, разположено в ръководството на СВП, при точно спазване на изискванията за сигурност на АИС и/или мрежи, предявени от МВР;
2. автоматизирано работно място – свързано с „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS“ на НИКК – МВР;
3. автоматизираните работни места за достъп до системите по чл. 18.
Чл. 23. (1) Директорът на служба „Военна полиция“ със своя заповед определя достъпа на служителите от СВП до АИФ на МВР с права за извършване на справочна дейност и реда за получаване на информацията от тях.
(2) Служба „Военна полиция“ предоставя на ДКИС – МВР, списък на служителите, определени в заповедта по ал. 1, за конфигуриране на правата им на достъп до системите по чл. 18.
(3) Служба „Военна полиция“ предоставя на НИКК – МВР, списък на определените служители за конфигуриране на правата им на достъп до „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS“ на НИКК – МВР.
(4) При настъпили промени в организационно-щатната структура, както и при освобождаване от длъжност на служители с конфигуриран достъп до АИФ на МВР, СВП изпраща в петдневен срок на ДКИС или НИКК – МВР, списък на лицата за прекратяване на достъпите.
(5) Служба „Военна полиция“ поддържа списък на АРМ и на потребителите с права на достъп до АИФ на МВР, които се предоставят на МВР при поискване.
Чл. 24. Служба „Военна полиция“ води регистри за документиране на извършените справки в АИФ на МВР, в които се вписват имената на лицето, поискало проверката, и основанието за извършването й.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за военната полиция.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната: Аню Ангелов
За министър на вътрешните работи: Веселин Вучков

343