Министерски съвет
брой: 39, от дата 11.5.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 8 МАЙ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 76 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 27:
„27. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на дейностите по картографиране на сеизмичния риск.“
2. В ал. 2 след думата „заповед“ се добавя „на изпълнителния директор на Агенцията“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „звено за вътрешен одит“ се заличават.
§ 3. В глава трета раздел IV се отменя.
§ 4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.“
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“:
1. организира и извършва правното обслужване, включително във връзка с договори, споразумения, проекти на заповеди, процесуално представителство по дела, съгласуване на проекти на актове, изготвени от администрацията, както и контрола за срочното изпълнение на задачите;
2. организира дейностите и оказва методическа помощ при административното обслужване на физическите и юридическите лица, включително организирането и сключването на споразумения с общини и ведомства за предоставяне на услуги и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и за предоставяне на услуги от Геокартфонда, както и споразумения с общини и ведомства за съвместна дейност при административното обслужване на физически и юридически лица;
3. подпомага дирекциите от специализираната администрация при разработване на дългосрочни и годишни програми за развитието на дейностите по кадастър, геодезия и картография;
4. извършва деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив;
5. организира и участва в дейността по кадровия подбор; изготвя проекти на трудови договори и актове за назначаване на държавните служители, разработва проекти на нормативни актове за средната работна заплата и числеността на служителите; организира и провежда курсове, семинари и други форми на обучение за повишаване квалификацията на служителите; извършва дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно нормативните актове;
6. изготвя становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК и участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им; съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;
7. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по административното обслужване;
8. изготвя тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП;
9. води регистъра на договорите и споразуменията в Агенцията и осигурява съхраняването на техните досиета;
10. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на Агенцията в съответствие с изискванията на националното законодателство, включително съставянето на проекта на бюджет;
11. анализира и администрира разходите, извършвани от Агенцията;
12. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;
13. осигурява данните и изготвя годишния финансов отчет на Агенцията;
14. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
15. подпомага и координира дейността на Агенцията във връзка с участието ù в международни дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
16. планира и проучва възможности за допълнителни източници на финансиране на дейностите, извършвани от Агенцията;
17. осъществява подготовката, разработването и изпълнението на проекти, финансирани от международни финансови институции, Европейските структурни и инвестиционни фондове, други финансови инструменти или механизми;
18. създава и поддържа контакти на Агенцията в страната и в чужбина и провежда медийни стратегии и политики;
19. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане;
20. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на Агенцията;
21. осигурява поддръжката на сградния фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
22. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с транспорт, както и регистрацията на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи;
23. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности.“
§ 6. Член 13 се отменя.
§ 7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Специализираната администрация е организирана в дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ и служби по геодезия, картография и кадастър.“
§ 8. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“:
1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
2. разработва дългосрочна програма и стратегия за развитието на дейностите по геодезията и картографията;
3. разработва дългосрочна и годишна програма по чл. 94, ал. 2 ЗКИР и изготвя отчетите за изпълнението им;
4. изготвя анализи, отчети, становища и отговори на постъпили въпроси в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
5. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на геодезията, картографията и кадастъра, разработва методически указания по прилагането им и съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;
6. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически и картографски дейности, свързани със:
а) геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) работната геодезическа основа;
в) държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции;
г) едромащабната топографска карта;
7. планира дейността на Агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;
8. подпомага провеждането на процедурите по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри;
9. осъществява връзката с ведомства и общини за получаване на данни за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
10. провежда процедурите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри чрез преобразуване на картата на възстановената собственост;
11. преобразува картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри и контролира цялостната дейност по преобразуването;
12. ръководи методически и координира службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнението и приемането на геодезически, картографски и кадастрални дейности;
13. контролира дейността на службите по геодезия, картография и кадастър относно спазването на процедурите при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;
14. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните данни за обектите – публична държавна и публична общинска собственост, по ЗУЧК;
15. изготвя технически задания и прави предложения за възлагане на обществени поръчки за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по ЗУЧК;
16. организира и поддържа дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;
17. осъществява приемането, регистрирането и обработването на геодезически, картографски и кадастрални материали и данни в Геокартфонда;
18. администрира и поддържа базите данни с геодезическа, кадастрална и специализирана информация в създадения електронен архив на Геокартфонда и извършва мониторинг за функционирането на специализираната информационна система;
19. води регистър на географските имена в Република България, установява транскрипцията и правописа им и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на топографията, картографията, кадастъра, средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;
20. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за изработване на геодезически и картографски материали и данни, изработва отчет за тяхното изпълнение;
21. организира и контролира дейността по вписване и заличаване от регистрите на правоспособните лица;
22. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на кадастрални данни и други данни;
23. осъществява контрол върху сключените договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва отчет за тяхното изпълнение;
24. разработва стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър;
25. извършва планови и извънпланови проверки на административните звена относно изпълнението на приложимите за дейността на Агенцията нормативни актове и указания;
26. извършва други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията;
27. анализира практиката по прилагането на нормативните актове по геодезия, картография и кадастър от административните звена на Агенцията и при необходимост прави предложения за тяхното изменение;
28. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Агенцията;
29. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Агенцията;
30. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
31. извършва контрол на кадастралната карта, специализираните карти по ЗУЧК, специализираните карти за устройствено планиране и оцифрените кадастрални планове чрез геодезически измервания и дава становища и предложения и анализира получените резултати;
32. предоставя кадастрална информация за територията на страната;
33. участва в приемането на материалите и данните, получени в процеса на картографиране на сеизмичния риск.“
§ 9. Член 16 се отменя.
§ 10. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“:
1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на специализираните информационни и геоинформационни системи;
2. контролира и координира дейностите, свързани с информационната система на кадастъра и защитата на информацията от неоторизиран достъп;
3. поддържа базите данни с кадастрална и специализирана информация в работно и актуално състояние и извършва мониторинг на функционирането им; администрира комуникацията между централните масиви от данни и регионалните бази данни, разположени в службите по геодезия, картография и кадастър;
4. администрира дейността по даване право на достъп на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на Агенцията;
5. организира и координира интеграцията на нови информационни и геоинформационни системи и разширяването на функционалността на съществуващите;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и организации;
7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със специализирани информационни и геоинформационни системи;
8. организира и контролира изграждането и поддържането на инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите на Агенцията съгласно Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (Директива 2007/2/EО);
9. организира и контролира създаването на метаданни с определено съдържание за масивите от пространствени данни и услуги, попадащи в приложното поле на Директива 2007/2/EО;
10. организира и контролира осигуряването на оперативна съвместимост и хармонизация на масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги;
11. организира и контролира изграждането и поддържането на мрежа от услуги (мрежови услуги), свързани с масивите от и услугите за пространствени данни, за които са създадени метаданни;
12. осъществява комуникацията с европейските институции относно изпълнението на Директива 2007/2/EО;
13. организира и контролира изработването и поддържането на продуктите на Асоциация „EuroGeographics“ за проектите, в които участва Агенцията;
14. администрира, поддържа и контролира уебстраниците, регистрите на правоспособните лица и вътрешната мрежа на Агенцията;
15. организира поддръжката на хардуера и софтуера и на специализирани информационни и геоинформационни системи на Агенцията и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното осигуряване;
16. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията, следи за удовлетвореността на потребителите на кадастрална информация и предлага насоки за развитие;
17. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и изработва отчет за тяхното изпълнение;
18. подпомага провеждането на процедури по ЗОП за географски информационни системи, информационни системи, комуникации, електронни услуги, хардуер и базов софтуер.“
§ 11. В чл. 18, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и оценява тяхната точност и актуалност“ се заличават.
2. Създава се т. 11:
„11. преобразува картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри.“
§ 12. Приложението към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството – 417 щатни бройки

Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на
 
информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
35
в т.ч.:
 
дирекция „Административно-правно и
 
финансово обслужване“
35
Специализирана администрация
378
в т.ч.:
 
дирекция „Геодезия, картография и
 
кадастър“
39
дирекция „Информационни технологии
 
и пространствени данни“
13
служби по геодезия, картография и
 
кадастър
326“

Заключителни разпоредби
§ 13. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 68 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „397“ се заменя с „417“.
2. В т. 3 числото „421“ се заменя с „401“.
§ 14. В приложението към чл. 7, ал. 3 от Устройствения правилник на Дирекцията за национален и строителен контрол, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3, 83 и 97 от 2011 г., бр. 22, 58 и 103 от 2012 г., бр. 78 от 2013 г. и бр. 81 и 102 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „421“ се заменя с „401“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „381“ се заменя с „361“.
3. На ред „Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)“ числото „320“ се заменя с „300“.
§ 15. По предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите извършва по реда на чл. 110, ал. 3 от Закона за публичните финанси произтичащите от постановлението вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетни програми „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“ и „Геодезия, картография и кадастър“ в рамките на утвърдените разходи по „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството и на строителните продукти“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4789