Министерски съвет
брой: 54, от дата 12.7.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.
за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят органите, структурите и основните им функции по изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, наричан по-нататък „Плана“.
(2) Планът се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък „Механизма“, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.), и допълващо финансиране.
Чл. 2. (1) Средствата във връзка с инвестиции, получаващи подкрепа от Механизма, се управляват съобразно приложимото европейско и национално законодателство и в съответствие с принципите на добро финансово управление и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Eвропейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1046“.
(2) При управлението и изпълнението на Плана не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
(3) Лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.
Чл. 3. (1) Отговорни за изпълнението на одобрения съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/241 План за възстановяване и устойчивост са:
1. заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите;
2. ръководителите на отговорните ведомства и организации съгласно приложение № 1, в рамките на които има определени структури за наблюдение и докладване, структури за наблюдение и крайни получатели по Плана.
(2) Краен получател е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което изпълнява конкретна инвестиция по Плана. Крайните получатели са определени в приложение № 1 или по реда на Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 43 от 2022 г.).
Чл. 4. (1) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите организира и координира процесите по одобрението на Плана по смисъла на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/241 и по изменението му.
(2) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите или оправомощено от него лице сключва споразумение с лице по чл. 3, ал. 1, т. 2, както и с оправомощен представител на отговорно ведомство от приложение № 1 във връзка с изпълнение на реформите.
(3) Споразумението по ал. 2 определя всички общи и специфични правила и условия, както и правата и задълженията на страните.
(4) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите одобрява система за управление и контрол на Плана.
(5) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите или оправомощено от него лице подписва декларацията за управлението съгласно чл. 22, параграф 2, буква „в“, точка „i“ от Регламент (ЕС) 2021/241.
Чл. 5. (1) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите при осъществяване на правомощията си се подпомага от следните дирекции в специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на финансите:
1. дирекция „Национален фонд“;
2. дирекция „Икономическа и финансова политика“;
3. дирекция „Държавни помощи и реален сектор“;
4. дирекция „Централно координационно звено“.
(2) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите изпълнява функциите на координиращо звено на национално равнище, като отговаря за:
1. подготовката на нормативни актове във връзка с изпълнението на Плана и изготвяне на проекти за актуализацията му при идентифицирана необходимост;
2. подготовката и актуализацията на системата за управление и контрол на Плана на национално равнище, включително по отношение на мерките за превенция, установяване и коригиране на случаи на конфликт на интереси, корупция, измама и двойно финансиране и възстановяване на неправомерно получени средства от крайните получатели, както и за спазване на принципа „ненанасяне на значителни вреди“;
3. оказването на методическа подкрепа във връзка с прилагане на системата по чл. 4, ал. 4;
4. планирането, разплащането и финансово-счетоводната отчетност на средствата по Механизма като част от сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд;
5. определянето на структурата и съдържанието на данните на Информационната система за Механизма, включително на правилата за работа и правата за достъп на потребителите, съвместно с дирекция „Централно координационно звено“;
6. подготовката на споразуменията по чл. 4, ал. 2;
7. определянето на изисквания за аналитичната счетоводна отчетност за средствата по Механизма;
8. извършването на наблюдение, контрол, плащания и поддържане на финансово-счетоводна отчетност съгласно споразуменията и системата, съответно по чл. 4, ал. 2 и 4;
9. подготовката и изпращането на пакета документи с искане за плащане към Европейската комисия;
10. получаването на средствата от Европейската комисия.
(3) Дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите докладва напредъка в изпълнението на етапите и целите по Плана в рамките на Европейския семестър.
(4) Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерството на финансите съгласува документите по инвестициите, включени в Плана, за съответствие с приложимите правила за държавните помощи преди тяхното утвърждаване с изключение на инвестициите, посочени в чл. 7. Съгласуването се извършва по ред, определен от министъра на финансите и съобразно правомощията му по Закона за държавните помощи.
(5) Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет отговаря за:
1. изготвянето на проект на Плана и на изменението му при идентифицирана необходимост;
2. наблюдението на изпълнението на етапите и целите в Плана, включително напредъка по общите показатели, зеления и дигиталния принос на инвестициите и равнището на социалните разходи, анализиране на рисковете за неизпълнението им и предлагане на мерки за преодоляването им съгласно системата по чл. 4, ал. 4;
3. потвърждаването на напредъка в изпълнението на реформите;
4. подпомагането на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите при подготовка на информацията относно постигнатия напредък по Плана по смисъла на чл. 27 от Регламент (ЕС) 2021/241;
5. мерките за изграждане и поддържане на административния капацитет;
6. оказването на методическа подкрепа на крайните получатели във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, осигуряване на равни възможности и др.;
7. изготвянето на стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на Плана;
8. администрирането, поддръжката и надграждането на Информационната система за Механизма.
(6) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите извършва одитната дейност по Плана, която включва:
1. системни одити с цел предоставяне на увереност, че системите за управление и контрол функционират правилно при спазване на принципа за добро финансово управление и осигуряват защита на финансовите интереси на Съюза, както и увереност, че при изпълнението на инвестициите и реформите са въведени мерки, които да гарантират недопускането на двойно финансиране, на измами, на корупция и на конфликт на интереси, както и спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“;
2. одити на случаи на подкрепа за инвестиции и реформи с цел осигуряване на увереност относно надеждността на данните за изпълнение на етапите и целите и наличието на подходяща одитна следа за тях;
3. обобщение на извършените одити по Регламент (ЕС) 2021/241.
Чл. 6. (1) Дирекция „АФКОС“ в Министерството на вътрешните работи при наличие на основания за процедиране на информация като сериозна нередност (измама, корупция или конфликт на интереси) извършва допълнителна проверка с цел формиране на заключение дали тази информация да се процедира като съобщение, което да бъде изпратено до съответния компетентен орган.
(2) Дирекция „АФКОС“ информира дирекция „Национален фонд“ за предприетите действия – извършената проверка, направените анализ, оценка и заключение, уведомяването на компетентен орган, както и за получената от органа по установяване и разследване информация за актуалния статус на случая, за целите на отчитането на тази информация от дирекция „Национален фонд“ при подаване на искане за плащане към Европейската комисия.
Чл. 7. Документите по инвестициите в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавните помощи с министъра на земеделието. Съгласуването се осъществява в съответствие със Закона за държавните помощи.
Чл. 8. (1) Ръководителите на ведомствата и организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на които е определена структура за наблюдение и докладване, създават организация за изпълнение на задълженията съгласно споразумението по чл. 4, ал. 2, системата по чл. 4, ал. 4 и организират:
1. съгласуването на документите по реда на чл. 5, ал. 4 или чл. 7, в приложимите случаи, преди стартиране на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции и изпълняват отговорностите на администратор на държавна помощ;
2. предоставянето на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез извършване на подбор или чрез директно предоставяне на крайни получатели за инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост;
3. сключването на договори за финансиране с крайните получатели или с упълномощени от тях лица за изпълнение на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост;
4. извършването на проверка на получените финансово-технически отчети, включително за наличието в информационната система на данни по чл. 22, параграф 2, буква „г“ на Регламент (ЕС) 2021/241;
5. извършването на проверки на място;
6. извършването на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки, на последващ контрол на възлаганията, извършени по реда на Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 36 от 2022 г.), включително по отношение на спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“;
7. изготвянето и въвеждането в информационната система на Механизма на обобщен финансово-технически отчет за инвестицията;
8. в случай на забава при изпълнението на одобрения план-график в споразумението по чл. 4, ал. 2 – представянето на информация за причините, рисковете и възможностите за преодоляване на закъснението при изпълнението;
9. извършването на плащания към крайните получатели;
10. въвеждането на информация в информационната система за Механизма, включително при съмнение за измама, конфликт на интереси, корупция или двойно финансиране;
11. осчетоводяването на всички стопански операции, които осъществява структурата за наблюдение и докладване;
12. извършването на проверка за осигурена аналитична счетоводна отчетност от крайните получатели за всички разходи и извършени плащания по инвестицията, за произтичащите от тях вземания и задължения, както и за съпоставимостта на финансовата информация, която се включва във финансово-техническия отчет;
13. въвеждането и изпълнението на мерки за превенция, установяване, докладване и коригиране на случаи на конфликт на интереси, корупция, измама и двойно финансиране и възстановяване на неправомерно получени средства от крайните получатели, включително създават организация за извършване на оценка на риска от измами;
14. осигуряването на достъп от крайните получатели до документи/електронни данни и кореспонденция и до мястото на изпълнение на инвестициите на национални и европейски контролни и одитни органи, включително на Европейската комисия, на Европейската сметна палата, на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура.
(2) Ръководителите на ведомствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на които е създадена структура за наблюдение и докладване, могат да възложат на друго ведомство – второстепенен разпоредител с бюджет към тях, дейности и/или функции на съответната структура за наблюдение и докладване.
(3) Правомощия по ал. 1 могат да бъдат упражнявани и от лице, овластено от ръководителя на съответното ведомство по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на което е създадена структура за наблюдение и докладване. Правомощия по ал. 1 могат да бъдат упражнявани и от ръководителя на ведомство – второстепенен разпоредител с бюджет по ал. 2, на което са възложени дейности и/или функции на структура за наблюдение и докладване, когато е овластен от ръководителя на съответното ведомство по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на което е създадена структурата за наблюдение и докладване.
Чл. 9. Ръководителите на ведомствата и организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на които е определена структура за наблюдение, или овластено лице създават организация за изпълнение на задълженията съгласно споразумението по чл. 4, ал. 2, системата по чл. 4, ал. 4 и организират:
1. проследяването на изпълнението на етапите и целите по инвестициите и реформите извън тези, за които отговарят структурите за наблюдение и докладване по чл. 8;
2. при необходимост екип от служители с подходяща експертиза за извършване на проверки на място за изпълнение на дейности по чл. 5, ал. 2, т. 8;
3. осигуряването на достъп до документи по изпълнение на инвестициите на национални и европейски контролни и одитни органи, включително на Европейската комисия, на Европейската сметна палата, на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура.
Чл. 10. В случаите, в които споразумението по чл. 4, ал. 2 се сключва с краен получател без структура за наблюдение и докладване съгласно приложение № 1, функциите по чл. 8, ал. 1, т. 4 – 7 и 9 – 14 се осъществяват от дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.
Чл. 11. (1) Крайните получатели по чл. 3, ал. 2 отговарят за изпълнението на инвестициите при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и условията на сключените договори за финансиране.
(2) Крайните получатели по чл. 3, ал. 2:
1. изпълняват всички изисквания на приложимото европейско и национално законодателство и на споразумението по чл. 4, ал. 2 или на договора по чл. 8, ал. 1, т. 3;
2. сключват договори за изпълнение на дейностите по инвестицията;
3. осъществяват контрол върху изпълнението на сключените договори;
4. осигуряват информацията съгласно чл. 22, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2021/241;
5. осигуряват одитна следа;
6. представят в информационната система за Механизма финансово-технически отчети;
7. осигуряват аналитична счетоводна отчетност за всички разходи и извършени плащания по инвестицията, за вземанията и задълженията, както и съпоставимост с финансовата информация, която се посочва във финансово-техническия отчет;
8. осигуряват достъп до документи и на мястото на изпълнение на инвестициите на национални и европейски контролни и одитни органи, включително структурата за наблюдение и докладване или структурата за наблюдение на Европейската комисия, на Европейската сметна палата, на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура;
9. идентифицират и предприемат действия за намаляване на рисковете за изпълнение на мерките;
10. спазват принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ при изпълнението на мерките, включително при възлагането на обществени поръчки.
(3) В случай че изпълнението на инвестицията се осъществява от крайни получатели в партньорство, заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите или оправомощено от него лице подписва общо споразумение с всички крайни получатели, в което се определят водещ краен получател, отговорен за цялостното изпълнение на инвестицията, както и конкретните отговорности на всеки партньор.
Чл. 12. (1) За осигуряването на дейностите по управление и изпълнение на оперативните споразумения по чл. 4, ал. 2 в Плана ръководителите на ведомствата и организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 13, ал. 1, които са администрации на изпълнителната власт и администрации на органите по чл. 340 от Закона за съдебната власт, могат да наемат лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала, ако възнагражденията им са допустими за финансиране изцяло по Механизма за възстановяване и устойчивост. Договорите се сключват за срока на съответната дейност по инвестицията.
(2) При наемане на служители по ал. 1 се прилагат:
1. длъжностните нива, длъжностните наименования и минималните изисквания за квалификация и професионален опит за длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, определени в Класификатора на длъжностите в администрацията – за администрациите на изпълнителната власт;
2. минималната образователна степен и квалификация за длъжността „експерт, програми и проекти“, определени в Класификаторите на длъжностите на администрациите по чл. 340 от Закона за съдебната власт.
(3) За служителите по ал. 1 се прилага съответно чл. 107а от Кодекса на труда – за администрациите на изпълнителната власт, и чл. 340а от Закона за съдебната власт – за администрациите по чл. 340 от Закона за съдебната власт.
(4) За назначените служители по този член се създава допълнително поименно разписание на длъжностите съгласно приложение № 2 – допълнително поименно разписание на длъжностите за осигуряване на дейностите по изпълнение на оперативните споразумения по чл. 4, ал. 2 за администрация на изпълнителната власт, и приложение № 3 – допълнително длъжностно разписание за осигуряване на дейностите и/или управлението на инвестиции по Плана, с краен получател – администрация на органите по чл. 340 от ЗСВ.
Чл. 13. (1) Ръководителите на ведомства, определени за водещи при изпълнението на реформите в съответствие с приложение № 1, отговарят за координацията и отчетността на изпълнението на съответната реформа по ред и в срокове, регламентирани в системата по чл. 4, ал. 4.
(2) Ръководителите по ал. 1 осигуряват достъп до документи и до мястото на изпълнение на инвестициите на национални и европейски контролни и одитни органи, включително на Европейската комисия, на Европейската сметна палата, на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура.
Чл. 14. Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите създава експертно-консултативен съвет с цел проследяване на напредъка на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Съветът се основава на принципа на партньорство и осигурява възможност за обмен на информация и идеи за постигане на висока ефективност на реформите и инвестициите от Плана.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Допълващо финансиране“ е финансирането с източник, различен от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, отнасящо се за конкретна инвестиция в Плана за възстановяване и устойчивост и формиращо общата й стойност.
2. „Информационна система за Механизма“ е Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост.
3. „Ръководител на структура за наблюдение“ е ръководителят на структурата по т. 5. Правомощията на ръководител на структура за наблюдение по това постановление може да се упражняват и от овластено от ръководителя лице.
4. „Ръководител на структура за наблюдение и докладване“ е ръководителят на ведомството или организацията, в чиято структура се намира структурата за наблюдение и докладване. Правомощия на ръководител на структура за наблюдение и докладване по това постановление може да се упражняват и от овластено от ръководителя лице.
5. „Структура за наблюдение“ е определено звено в министерство или друго ведомство в централната администрация или определено негово звено, което проследява изпълнението на етапите и целите по инвестициите и реформите.
6. „Структура за наблюдение и докладване“ е определено звено в министерство или друго ведомство в централната администрация или определено негово звено, или определени с акт на ръководителя на министерство негови звена и ведомства, второстепенни разпоредители към министерството, или национална автономна организация, определена със закон, което отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.
7. „Система за управление и контрол“ е единна система за управление, контрол и одит на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изградена за осигуряване функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава вътрешноконтролна среда за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, която включва:
а) правната и институционалната рамка за изпълнението на Плана с ясно определяне на правата и задълженията на всеки участник;
б) детайлните правила и процедури относно предоставянето на средствата от Механизма на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, буква „г“ от Регламент 2021/241, информация и публичност, управление на риска и др.;
в) образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите;
г) контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите;
д) организацията и отговорностите на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

Инвестиция
Отговорно ведомство/организация
Структура за наблюдение и докладване (СНД)/Структура за наблюдение (СН)
Краен получател
STEM центрове и иновации в образованието
Министерство на образованието и науката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Модернизация на образователна инфраструктура
Министерство на образованието и науката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни
Министерство на труда и социалната политика
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Младежки центрове
Министерство на образованието и науката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации
Министерство на иновациите и растежа/Министерство на образованието и науката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии
Българска академия на науките
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Програма за подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции (AttractInvestBG)
Министерство на иновациите и растежа
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Програма за икономическа трансформация
Министерство на иновациите и растежа
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост/Получатели по финансови инструменти
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради
Министерство на енергетиката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление
Министерство на енергетиката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на Енергийния системен оператор в условията на нисковъглеродна енергетика
Министерство на енергетиката
СН – Министерство на енергетиката
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД
Национална инфраструктура за съхраняване на електрическа енергия от ВЕИ (RESTORE)
Министерство на енергетиката
-
Министерство на енергетиката
Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз
Министерство на енергетиката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1,4 GW ВЕИ и батерии
Министерство на енергетиката
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници
Министерство на енергетиката
-
Министерство на енергетиката
Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата, в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000
Министерство на околната среда и водите
-
Министерство на околната среда и водите и партньори
Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт
Министерство на околната среда и водите
-
Министерство на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и партньори
Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство
Министерство на земеделието/Държавен фонд „Земеделие“
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Дигитализация на процесите от фермата до трапезата
Министерство на земеделието
-
Министерство на земеделието
Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България
Министерство на електронното управление/Министерство на транспорта и съобщенията
-
Министерство на електронното управление, Министерство на транспорта и съобщенията
Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от Министерство на вътрешните работи
Министерство на вътрешните работи
-
Министерство на вътрешните работи
Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги
Български пощи – ЕАД
-
Български пощи – ЕАД
Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления чрез закупуване на нов подвижен състав
Министерство на транспорта и съобщенията
-
Министерство на транспорта и съобщенията
Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България
Министерство на транспорта и съобщенията
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2, в железопътен участък Русе – Каспичан
Министерство на транспорта и съобщенията
СН – Министерство на транспорта и съобщенията
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе
Министерство на транспорта и съобщенията
СН – Министерство на транспорта и съобщенията
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
-
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ с партньор Агенция „Пътна инфраструктура“
„Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Eтап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски-Г“
„Метрополитен“ – ЕАД
-
„Метрополитен“ – ЕАД
„Зелена мобилност“ – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
СН – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
„Български ВиК холдинг“ – ЕАД
Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите
Министерство на околната среда и водите
-
Министерство на околната среда и водите с партньори
Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата
Висш съдебен съвет
-
Висш съдебен съвет
Цифровизация на ключови съдопроиз-водствени процеси в системата на административното правораздаване
Върховен административен съд
-
Върховен административен съд
Трансформация на съществуващата в Прокуратурата на Република България информационна и комуникационна инфраструктура в нов тип – отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена
Прокуратура на Република България
-
Прокуратура на Република България
Подобряване на качеството и устойчивостта на услугите в сферата на сигурността
Министерство на вътрешните работи
-
Министерство на вътрешните работи
Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове
Висш съдебен съвет
-
Висш съдебен съвет
Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
-
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
-
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни, и е-удостове-ряване от регистри
Администрация на Министерския съвет
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Надграждане на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН) – Министерство на вътрешните работи, с цел достигане на национално значение в космическата политика и изпълнение на европейските изисквания и ползите за хората
Министерство на вътрешните работи
-
Министерство на вътрешните работи
Инструмент за по-добро стратегическо планиране и управление на изпълнението на стратегически документи
Национален статистически институт
-
Национален статистически институт
Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост
Министерство на финансите
-
Министерство на финансите с партньор Института по публична администрация
Модернизиране на дългосрочната грижа
Министерство на труда и социалната политика
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания
Министерство на труда и социалната политика
-
Министерство на труда и социалната политика с партньори
Развитие на социалната икономика
Министерство на труда и социалната политика
-
Министерство на труда и социалната политика
Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика
СН – Министерство на труда и социалната политика
Агенцията за социално подпомагане
Модернизиране на Агенцията по заетостта
Министерство на труда и социалната политика
СН – Министерство на труда и социалната политика
Агенцията по заетостта
Развитие на културните и творчески сектори
Национален фонд „Култура“
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост – държавни и общински културни институти, културни организации, независими артисти и общини
Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви
Министерство на културата
-
Министерство на културата с партньори
Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ
Министерство на здравеопазването
-
Министерство на здравеопазването
Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания
Министерство на здравеопазването
-
Министерство на здравеопазването
Модернизация на психиатричната помощ в България
Министерство на здравеопазването
-
Министерство на здравеопазването
Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха
Министерство на здравеопазването
-
Министерство на здравеопазването
Национална дигитална платформа за медицинска диагностика
Министерство на здравеопазването
-
Министерство на здравеопазването
Подобряване на Националната система за спешни комуникации 112
Министерство на вътрешните работи
-
Министерство на вътрешните работи и партньори
Развитие на извънболничната помощ
Министерство на здравеопазването
СНД
Съгласно Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост

 
Реформа
Водещо ведомство/организация
Реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот
Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика
Реформа във висшето образование
Министерство на образованието и науката
Изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускорено икономическо и социално развитие на страната
Министерство на иновациите и растежа, Министерство на образованието и науката
Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми
Министерство на иновациите и растежа
Създаване на Национален фонд за декарбонизация
Министерство на енергетиката
Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Разработване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност
Министерство на енергетиката
Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия
Министерство на енергетиката
Обслужване на едно гише
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ
Министерство на енергетиката
Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород
Министерство на иновациите и растежа
Либерализация на пазара на електрическа енергия
Министерство на енергетиката
Създаване на Комисия за енергиен преход за изработването на Пътна карта към климатична неутралност
Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите
Декарбонизация на енергийния сектор
Министерство на енергетиката
Подобряване на корпоративното управление на държавните компании в енергийния сектор
Министерство на енергетиката
Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа
Министерство на околната среда и водите
Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор
Министерство на земеделието
Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка
Министерство на транспорта и съобщенията
Ефективно използване на радиочестотния спектър
Министерство на транспорта и съобщенията
Създаване на благоприятна инвестиционна среда
Министерство на транспорта и съобщенията
Актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор
Министерство на транспорта и съобщенията
Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021 – 2030 г.
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Реформа за устойчивата градска мобилност
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт
Министерство на транспорта и съобщенията
Eлектрическа мобилност
Министерски съвет (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на околната среда и водите)
Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Продължаване на реформата във водния сектор
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие
Министерство на правосъдието
Противодействие на корупцията
Министерство на правосъдието
Разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела
Министерство на правосъдието/Висш съдебен съвет
Укрепване на процедурата по несъстоятелност
Министерство на правосъдието
Цифрова реформа на българския строителен сектор
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата
Администрация на Министерския съвет
Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия
Министерство на финансите/Агенцията за публичните предприятия и контрол
Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари
Министерство на финансите/Държавната агенция за национална сигурност
По-високо качество и предсказуемост на законодателния процес в рамките на Народното събрание
Народно събрание
Обществени поръчки
Министерство на финансите/Агенцията за обществени поръчки
Разрастване България
Министерство на иновациите и растежа, Министерство на икономиката и индустрията
Съвет за икономически анализи
Администрация на Министерския съвет
Реформа в сферата на минималните доходи
Министерство на труда и социалната политика
Реформа в областта на социалните услуги
Министерство на труда и социалната политика
Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“
Министерство на здравеопазването
Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система
Министерство на здравеопазването
Подобряване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на цялата страна
Министерство на здравеопазването
Подобряване на достъпа до първична и извънболнична помощ
Министерство на здравеопазването
Подобряване на достъпа до превантивни скринингови дейности
Министерство на здравеопазването
Съвременно здравно образование в българското училище
Министерство на здравеопазването
Приложение № 2 към чл. 12, ал. 4
УТВЪРЖДАВАМ:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2 ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
На:
В сила от:

№ по ред
Инвестиция
Име, презиме, фамилия
Наименование на длъжността
Длъжностно ниво от КДА
Наименование на длъжностното ниво от КДА
Код по НКПД
Срок на трудовото правоотношение
Размер на възнаграждението
Забележка
Минимален размер на основната месечна заплата (в лв.)
Максимален размер на основната месечна заплата (в лв.)
Индивидуална основна месечна заплата (в лв.)
Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (в лв.)
Брутна месечна заплата (в лв.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ръководител на проект/инвестиция:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Главен счетоводител:

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 4
УТВЪРДИЛ:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НПВУ С КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ – АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 340 ОТ ЗСВ
На:
В сила от:

№ по ред
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ
Численост, брой
Код по НКПД
Минимални изисквания
Максимален размер на заплатата (в лв.)
Забележка
Образователна степен
Професионален опит (години)
Минимален ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ръководител на проект/инвестиция:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Ръководител на финансовото звено:

УТВЪРДИЛ:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НПВУ С КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ – АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 340 ОТ ЗСВ
На:
В сила от:

№ по ред
Име, презиме, фамилия
Длъжност
Код по НКПД
Срок на договора
Притежавано от лицето образование
Индивидуална основна месечна заплата
Възнаграждение за ранг
Основно месечно възнаграждение (9=7+8)
Допълнителни възнаграждения
Брутно месечно възнаграждение (13=9+11+12)
За придобит трудов стаж и проф. опит
Други възнаграждения
%
Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ръководител на проект/инвестиция:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Ръководител на финансовото звено:

4220