Министерски съвет
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 298 от 9 септември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“, с 69 985 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични дейности“, с 69 985 лв.
Чл. 2. По бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични дейности“, да се създаде администриран разходен параграф „Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ“ в размер 69 985 лв.
Чл. 3. Министърът на външните работи да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5439