Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 207 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г. за персонал в размер 2 639 080 лв., както следва:
1. за увеличаване на възнагражденията на персонала в Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – София – 1 215 280 лв.;
2. за увеличаване на възнагражденията на персонала в Многопрофилна транспортна болница – Пловдив – 692 800 лв.;
3. за увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавния авиационен оператор – 731 000 лв.;
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г., както следва:
1. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ – със 731 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ – с 1 908 080 лв.
Чл. 3. Министърът на транспорта и съобщенията да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Новите размери на възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 1 се определят считано от 1 януари 2024 г. за всички, които са в трудово правоотношение в съответната организация към момента на издаване на заповедта за увеличение на възнагражденията.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3820