Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 204 от 7 юни 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 7 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) за 2024 г. в размер 2 000 000 лв. за допълнително финансиране, в т.ч. възнаграждения за укрепване на капацитета и дейността на БТА и за кореспондентските бюра.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 5.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 2. Със средствата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на БТА за 2024 г.
Чл. 3. Генералният директор на БТА да извърши съответните промени по бюджета на БТА за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 5.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на генералния директор на БТА, който отговаря и за изпълнението и отчитането на средствата при спазване на законодателството по държавните помощи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3810