Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 198 от 6 юни 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Община Карлово

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Община Карлово
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Карлово за 2024 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 10 563 512 лв., разпределени, както следва:
а) за възстановяване и укрепване на дере – вариант (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси), с. Богдан – 1 072 207 лв.;
б) за възстановяване на мост на ул. 21-ва над дере Селска река, с. Богдан – 440 711 лв.;
в) за възстановяване на мост на ул. 7-а над дере Селска река, с. Богдан – 454 593 лв.;
г) за възстановяване на мост на ул. 24-та над дере Селска река, с. Богдан – 429 604 лв.;
д) за възстановяване на мост на централен площад над дере Селска река, с. Богдан – 410 042 лв.;
е) за възстановяване на мост двуотворен на общински път между с. Московец и с. Богдан – 655 815 лв.;
ж) за възстановяване и укрепване на дере – вариант (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси), с. Каравелово – 1 318 650 лв.;
з) за възстановяване и укрепване на централно дере 1150 метра (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси), с. Слатина – 1 519 512 лв.;
и) за възстановяване на мост на общински път при ул. 1-ва, при влизане в с. Слатина – 629 797 лв.;
й) за възстановяване на мост при ул. 12-а към гробищен парк, с. Слатина – 414 674 лв.;
к) за възстановяване на мост над р. Стряма, между с. Розино и с. Слатина – 1 026 055 лв.;
л) за възстановяване на разрушен мост на общински път до с. Дъбене, над р. Мъртвица, община Карлово – 100 532 лв.;
м) за корекция и повишаване проводимостта на дере Меден дол в гр. Карлово – 1 029 619 лв.;
н) за реконструкция на канал и настилки по ул. Пролет, с. Розино – 614 054 лв.;
о) за рехабилитация на улица 13-а с прилежащ водосток на дере Мендере, с. Христо Даново – 253 716 лв.;
п) за разплащане на извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи на територията на с. Каравелово и с. Богдан – 193 931 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2024 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетното взаимоотношение на Община Карлово с централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 20 на Постановление № 300 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (обн., ДВ, бр. 79 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В буква „и“ думите „реконструкция на ул. 2, с. Богдан – 1 931 390 лв.“ се заменят с „реконструкция на ул. 2, с. Богдан – 171 025 лв.“.
2. В буква „й“ думите „за реконструкция на ул. 19, с. Богдан – 908 040 лв.“ се заменят със „за реконструкция на ул. 19, с. Богдан – 75 225 лв.“.
3. В буква „о“ думите „възстановяване и укрепване на дере – вариант ІІ (стоманобетоново дъно и гъвкави системи по откоси), с. Богдан – 284 200 лв.“ се заменят с „възстановяване и укрепване на дере – вариант ІІ (стоманобетоново дъно и гъвкави системи по откоси), с. Богдан – 2 877 380 лв.“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Карлово.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3783