Министерски съвет
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 197 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 6 ЮНИ 2024 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, 36 и 54 от 2019 г., бр. 101 и 110 от 2020 г., бр. 33 и 36 от 2022 г. и бр. 29 от 2024 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „министър-председателят“ се заменят с „министърът на финансите“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) При изпълнение на правомощията си по ал. 2 министърът на финансите се подпомага от дирекция „Централизиранo възлагане на обществени поръчки“ на Министерството на финансите.“
2. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби думите „министър-председателя“ се заменят с „министъра на финансите“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18, 24 и 80 от 2019 г., бр. 58, 73, 77 и 101 от 2020 г., бр. 27, 60, 70 и 82 от 2021 г., бр. 44, 63 и 106 от 2023 г. и бр. 29 от 2024 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2 числото „567“ се заменя с „585“.
2. В чл. 19 се създава нова т. 13:
„13. дирекция „Централизирано възлагане на обществени поръчки;“.
3. Създава се нов чл. 32:
„Чл. 32. Дирекция „Централизирано възлагане на обществени поръчки“:
1. подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като централен орган за покупки за нуждите на централни и други органи на изпълнителната власт, като планира, организира и провежда централизирани обществени поръчки;
2. контролира изпълнението на сключените от Централния орган за покупки рамкови споразумения, договори или създадени от него динамични системи за покупки;
3. поддържа регистри на сключени, прекратени и изпълнени договори по рамковите споразумения, възложени от Централния орган за покупки, или по създадени от него динамични системи за покупки;
4. предоставя информация и дава разяснения и указания на възложителите по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, 36 и 54 от 2019 г., бр. 101 и 110 от 2020 г., бр. 33 и 36 от 2022 г. и бр. 29 от 2024 г.);
5. изготвя указания и образци на документи във връзка с централизираните обществени поръчки;
6. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в рамките на своята компетентност;
7. съхранява всички документи, свързани с дейността й, съгласно законодателството в областта на обществените поръчки.“
4. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото „567“ се заменя с „585“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „416“ се заменя с „434“;
в) след ред „дирекция „Национален фонд“ се създава нов ред:
„дирекция „Централизирано възлагане на обществени поръчки“ 18“.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 20, 27, 41, 87 и 107 от 2021 г., бр. 17, 21, 38, 60, 62, 70, 75, 82 и 85 от 2022 г., бр. 18, 44, 50, 63, 81, 95, 103, 104 и 106 от 2023 г. и бр. 29 и 34 от 2024 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 69, ал. 2 т. 11 се отменя.
2. Член 77г се отменя.
3. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1:
а) в наименованието числото „459“ се заменя с „441“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „161“ се заменя със „143“;
в) ред „дирекция „Централизирано възлагане на обществени поръчки“ 18“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Министърът на финансите встъпва в правата и задълженията на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 17 от Закона за обществените поръчки по централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки, по които не са сключени рамкови споразумения.
(2) Министърът на финансите встъпва в правата и задълженията на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 17 от Закона за обществените поръчки по всички действащи към датата на влизането в сила на постановлението рамкови споразумения на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.
(3) Служебните правоотношения на служителите от дирекция „Централизирано възлагане на обществени поръчки“ в администрацията на Министерския съвет преминават към Министерството на финансите съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител.
(4) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението на служителите по ал. 3, които за периода от 1 януари до 4 април 2024 г. включително са били в служебно правоотношение с Министерството на финансите, да се определят за периода от 1 януари до 4 април 2024 г. включително нови размери на индивидуалните основни месечни заплати (ИОМЗ) съгласно Постановление № 79 на Министерския съвет от 2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала (ДВ, бр. 30 от 2024 г.).
(5) В случаите по ал. 4 тридесетдневният срок по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала, не се прилага.
(6) Средствата за увеличенията на ИОМЗ по ал. 4 се осигуряват в рамките на разходите за персонал по бюджета на Министерството на финансите за 2024 г.
(7) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението главният секретар на Министерския съвет и министърът на финансите или оправомощени от тях длъжностни лица да уредят отношенията във връзка с преминаването на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите.
(8) Официалната кореспонденция на дирекция „Централизирано възлагане на обществени поръчки“ в администрацията на Министерския съвет, свързана с текущите централизирани процедури и действащите рамкови споразумения, се предава на Министерството на финансите в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.
§ 5. Агенцията по обществени поръчки да предприеме необходимите действия за служебното активиране на профил в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ на Централния орган за покупки в Министерството на финансите.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3782