Българска народна банка
брой: 49, от дата 11.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение на Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
(обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г.; доп., бр. 38 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2021 г. и бр. 83 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и доставчиците на платежни услуги, лицензирани в други държави – членки на ЕС, и извършващи дейност на територията на Република България чрез клон, предоставят на БНБ статистически данни за измамите, свързани с плащанията, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията.“
2. В ал. 2 думите „за всяко шестмесечие на календарната година в срок до края на втория календарен месец, следващ отчетния шестмесечен период“ се заменят със „с отчета на шестмесечна база по чл. 51, ал. 3“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 99, ал. 6 и чл. 155 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 263 от 30.05.2024 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител: Димитър Радев
3756