Министерство на земеделието и храните
брой: 61, от дата 18.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г., бр. 16, 33, 50, 67 и 94 от 2021 г. и бр. 20, 60 и 72 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думите „Министерството на земеделието (МЗм)“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“.
§ 2. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 11, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на изискването по чл. 17, ал. 6, чл. 18, ал. 3, чл. 63, ал. 6 и чл. 64, ал. 3“.
§ 4. За дейности, договорени между 16 октомври 2022 г. и 31 декември 2022 г., които ще се изпълняват през финансовата 2023 година и разходите и плащанията са извършени преди 16 октомври 2023 г.:
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 80 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 60 на сто и до 20 на сто от стойността на допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 40 на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е до 60 на сто;
5. максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 60 на сто по т. 1, 30 на сто по т. 2 и 20 на сто по т. 3;
6. максималният размер на финансовата помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 60 на сто и до 20 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 40 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е до 60 на сто.
§ 5. За финансовата 2023 година по мярка „Събиране на реколтата на зелено“:
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 2 дни след влизане в сила на настоящата наредба документите по букви „а“ и „б“;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 60 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
3. не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е до 20 юли 2023 г.;
5. информацията по чл. 81, ал. 2, т. 2 се проверява по служебен път;
6. не се прилага чл. 82;
7. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 26 юли 2023 г.;
8. срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 27 – 31 юли 2023 г.;
9. срокът по чл. 85, ал. 8 за сключване на всички договори за предоставяне на финансово подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е до 18 август 2023 г.;
10. срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 1 септември 2023 г. и чл. 86, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 1 не се прилагат;
11. допуска се прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството;
12. преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
13. за заявени за подпомагане през 2023 г. площи средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява на база последните две години с деклариран добив от заявените площи.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Кирил Вътев
5527