Народно събрание
брой: 88, от дата 23.10.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

 

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, приет от 44-то Народно събрание на 12 октомври 2018 г.
Издаден в София на 16 октомври 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 30 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „дирекциите „Социално подпомагане“ се заменят с „Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури - регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията за социално подпомагане и на дирекциите „Социално подпомагане“ необходимата данъчна и осигурителна информация за изпълнение на функциите по ал. 3 по писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или директорите на дирекции „Социално подпомагане“.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.“
2. В ал. 4 след думите „т. 3“ се добавя „и 4“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „задължителна предучилищна подготовка“ се заменят със „задължително предучилищно образование“.
2. В ал. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите, когато спирането за третия и шестия месец е за месеца, в който изтича срокът, за който е отпусната помощта, тя може да бъде отпусната отново не по-рано от еднагодина от месеца, следващ месеца на спирането.“
§ 4. Създава се чл. 8е:
„Чл. 8е. (1) Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се предоставят на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето и живее постоянно в страната, при условие че детето:
1. не получава наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
4. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
5. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;
6. живее постоянно в страната.
(2) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска на другия родител или настойника/попечителя независимо от доходите на семейството и на детето.
(3) Месечната помощ по ал. 1 се предоставя до навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 6 месечна помощ се предоставя и за дете, което е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст.
(5) При условията на ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 месечна помощ се предоставя на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, в случай че семейството не получава месечна помощ с цел отглеждане на детето в семейства на роднини или близки съгласно Закона за закрила на детето.
(6) В случаите по ал. 5 другият родител или настойникът/попечителят нямат право на месечната помощ по ал. 1.
(7) Размерът на месечната помощ по ал. 1 се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да е по-малък от предходнатагодина.
(8) Месечната помощ по ал. 1 се прекратява преди изтичането на срока, за който е отпусната, при отпадане и/или установено неспазване на условията за отпускането й, както и:
1. при осиновяване на детето;
2. при настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. при промяна на настойника/попечителя на детето;
4. когато детето, за което се получава помощта, стане родител.
(9) В случаите по ал. 8, т. 4 се прилага чл. 7, ал. 13.
(10) Месечната помощ по ал. 1 не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „родителя, настойника или попечителя“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
3. В ал. 3 след думата „помощите“ се добавя „по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
4. В ал. 4 след думата „помощи“ се добавя „по чл. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „8 и 8д“ се заменят с „8, 8д и 8е“.
2. В ал. 3 думите „чл. 7 и 8“ се заменят с „чл. 7, 8 и 8е“.
§ 7. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 11:
„11. за месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител - след навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след числото „3“ се добавя „и чл. 8е, ал. 1, т. 3 и 4“.
2. В ал. 5 думите „8 и 8д“ се заменят с „8, 8д и 8е“.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64 и 77 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 6в:
„§ 6в. (1) Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 92 продължават да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред.
(2) Персоналната пенсия на дете, за което е отпусната месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, се прекратява на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от първо число на месеца, в който е отпусната помощта, въз основа на информация, предоставена на Националния осигурителен институт по служебен път от Агенцията за социално подпомагане в тридневен срок от отпускане на помощта.“
§ 10. Министерският съвет в срок от два месеца от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ приема необходимите изменения и допълнения в наредбата по чл. 106 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 3 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
9029