Министерство на земеделието
брой: 48, от дата 2.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.24


Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

 

НАРЕДБА № 7 от 30 май 2023 г.
за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на интервенцията „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Стратегическия план“, за проверките по чл. 70 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и редът за налагане на административни санкции.
(2) Интервенцията по ал. 1 се прилага в три направления:
1. плащания за планински райони;
2. плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения;
3. плащания за райони със специфични ограничения.
(3) Наредбата се издава за прилагане на чл. 71 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2115“.
Чл. 2. Подпомагането по реда на тази наредба се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане на хектар земеделска площ в зависимост от съответния район с ограничения и от размера на стопанството при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) 2021/2115 г.;
2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2116“;
3. Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 – 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.);
4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);
5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);
6. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2022/1172 от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.);
7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.);
8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката (OB, L 232 от 7 септември 2022 г.);
9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението (OB, L 17 от 19 януари 2023 г.);
10. Стратегическия план.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА
Чл. 3. (1) Допустими за подпомагане са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 54 от ЗПЗП.
(2) Земеделски стопани по ал. 1 предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.
Чл. 4. (1) Заявените площи по интервенцията трябва да са:
1. на разположение на кандидатите съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;
2. с минимален размер от 0,5 ха, попадаща изцяло в райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и/или в други райони, засегнати от специфични ограничения, съгласно приложението.
(2) Допустими за подпомагане са земеделски парцели с минимална площ от 0,1 ха, попадащи изцяло в райони с природни или други специфични ограничения.
Чл. 5. (1) Земеделските стопани по чл. 3 трябва да:
1. извършват земеделска дейност в райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и/или в други райони, засегнати от специфични ограничения, съгласно приложението;
2. спазват приложимите стандарти и изисквания по чл. 55 от ЗПЗП.
(2) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).
Глава трета
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 6. Плащанията се предоставят от Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност в съответствие с чл. 67 от ЗПЗП и при условията, установени в настоящата наредба, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство на Съюза и националната правна уредба.
Чл. 7. (1) Държавен фонд „Земеделие“ отговаря за управлението и контрола на разходите по интервенцията по чл. 1, ал. 2.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 2 в рамките на бюджета по съответната интервенция, определен в Стратегическия план и неговите изменения.
(3) Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи, че съществува риск по чл. 67 от ЗПЗП от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнението на интервенцията по чл. 1, ал. 2, информира незабавно министъра на земеделието.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предлага на министъра на земеделието предприемане на подходящи действия по изпълнение на интервенцията по чл. 1, ал. 2 в рамките на определения за нея бюджет.
(5) Министърът на земеделието може да утвърди със заповед допълнителни мерки и действия по изпълнение условията на чл. 67, ал. 2 от ЗПЗП, когато правното основание за съответната мярка или действие е чл. 67, ал. 4 от ЗПЗП.
(6) Когато преди извършване на одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) на заявленията за подпомагане по интервенцията по чл. 1, ал. 2 е налице обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие“ може да приложи пропорционално намаление на плащанията по интервенцията на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията.
Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата помощ по направление „Плащания за планински райони“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
1. за частта до 30 ха – левовата равностойност на 152 евро на хектар;
2. за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 91 евро на хектар;
3. за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 53 евро на хектар;
4. над 100 ха – левовата равностойност на 38 евро на хектар.
(2) Компенсаторното плащане за хектар по направлението се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
Чл. 9. (1) Изчисленията на финансовата помощ по направление „Плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
1. за частта до 30 ха – левовата равностойност на 79 евро на хектар;
2. за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 47 евро на хектар;
3. за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 28 евро на хектар;
4. над 100 ха – левовата равностойност на 20 евро на хектар.
(2) Компенсаторното плащане за хектар по направлението се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
Чл. 10. (1) Изчисленията на финансовата помощ по направление „Плащания за райони със специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:
1. за частта до 30 ха – левовата равностойност на 74 евро на хектар;
2. за частта над 30 ха до 70 ха – левовата равностойност на 44 евро на хектар;
3. за частта над 70 ха до 100 ха – левовата равностойност на 26 евро на хектар;
4. над 100 ха – левовата равностойност на 19 евро на хектар.
(2) Компенсаторното плащане за хектар по направлението се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1.
Глава четвърта
ПРОВЕРКИ, ОТКАЗ И НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА
Чл. 11. Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверките по чл. 70 от ЗПЗП при условията и реда на съответно приложимите разпоредби на глава трета от Наредба № 3 от 2023 г. за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и ред за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.).
Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ постановява пълен отказ, когато:
1. кандидатът за подпомагане не отговаря на чл. 3;
2. кандидатът не отговаря на условията на чл. 5;
3. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;
4. по заявленията за подпомагане се отказва плащане, ако бенефициентът или негов представител умишлено възпрепятства извършването на проверка на място – с изключение на случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116 г.;
5. е установено, че са създадени изкуствени условия за подпомагане след 1 юни 2018 г.
Чл. 13. Държавен фонд „Земеделие“ намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и в случаите по глава пета, раздел VI от ЗПЗП налага административни санкции по интервенцията по чл. 1, ал. 2, когато:
1. заявените площи по интервенцията са с размер под минималния, определен в чл. 4, ал. 1, т. 2 или ал. 2;
2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;
3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост на подпомагане;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;
5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;
6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките по чл. 11.
Глава пета
РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 14. Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции по интервенцията съгласно чл. 76 от ЗПЗП.
Чл. 15. Налагането и изчисляването на административни санкции при неспазване изискването на чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва съгласно разпоредбите на чл. 78 от ЗПЗП.
Чл. 16. Когато е приложимо, Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции и намаления по интервенцията по чл. 1, ал. 2 в следната последователност:
1. санкция съгласно чл. 76, ал. 2 и 3 от ЗПЗП;
2. намаление съгласно чл. 82 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);
3. намаление съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;
4. намаления при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление изискванията, определени в методиката по чл. 55 от ЗПЗП.
Чл. 17. При установяване на недължимо платена финансова помощ по интервенцията по чл. 1, ал. 2 тя може да се оттегли изцяло или частично чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ съгласно чл. 73 от ЗПЗП.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
Приложение към чл. 4, ал. 1, т. 2
Други райони, засегнати от специфични ограничения

EKATTE
Област
Община
Наименование на населено място
07377
Благоевград
Благоевград
Българчево
12975
Бургас
Созопол
Вършило
04621
Бургас
Средец
Богданово
10166
Бургас
Средец
Варовник
15816
Бургас
Средец
Голямо Буково
36938
Бургас
Средец
Кирово
00583
Велико Търново
Велико Търново
Арбанаси
17765
Видин
Белоградчик
Граничак
16256
Враца
Мездра
Горна Кремена
69050
Враца
Мездра
Старо село
78135
Враца
Мездра
Царевец
40693
Враца
Роман
Курново
69972
Враца
Роман
Струпец
07942
Кърджали
Кирково
Брегово
24743
Кърджали
Кирково
Дюлица
40988
Кърджали
Кирково
Кърчовско
62236
Кърджали
Кирково
Растник
65214
Кърджали
Кирково
Самодива
68953
Кърджали
Кирково
Старово
77092
Кърджали
Кирково
Хаджийско
16287
Кърджали
Крумовград
Горна кула
24459
Кърджали
Крумовград
Дъждовник
30538
Кърджали
Крумовград
Звънарка
39970
Кърджали
Крумовград
Крумовград
53206
Кърджали
Крумовград
Овчари
54821
Кърджали
Крумовград
Орех
24445
Кърджали
Кърджали
Дъждино
44700
Кърджали
Кърджали
Люляково
48074
Кърджали
Кърджали
Миладиново
69715
Кърджали
Кърджали
Страхил войвода
69849
Кърджали
Кърджали
Стремово
69852
Кърджали
Кърджали
Стремци
73136
Кърджали
Кърджали
Три могили
87672
Кърджали
Кърджали
Ястреб
02155
Кърджали
Момчилград
Багрянка
02292
Кърджали
Момчилград
Балабаново
43102
Кърджали
Момчилград
Лале
59361
Кърджали
Момчилград
Прогрес
40943
Ловеч
Летница
Кърпачево
77311
Ловеч
Ловеч
Хлевене
38131
Монтана
Берковица
Комарево
23073
Монтана
Вършец
Драганица
46646
Сливен
Котел
Малко село
67859
Сливен
Котел
Соколарци
72833
Сливен
Котел
Топузево
76073
Сливен
Котел
Филаретово
12320
София
Годеч
Връдловци
23296
София
Костинброд
Драговищица
58476
Търговище
Антоново
Присойна
22664
Търговище
Омуртаг
Долно Козарево
39596
Търговище
Омуртаг
Красноселци
55381
Търговище
Омуртаг
Паничино
29074
Хасково
Ивайловград
Железари
38248
Хасково
Ивайловград
Кондово
38964
Хасково
Ивайловград
Костилково
55748
Хасково
Ивайловград
Плевун
66233
Хасково
Маджарово
Сеноклас
22770
Хасково
Стамболово
Долно поле
44803
Хасково
Стамболово
Лясковец
31365
Хасково
Хасково
Зорница

4368