Министерство на земеделието
брой: 48, от дата 2.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАРЕДБА № 6 от 30 май 2023 г.
за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“,
включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България
за периода 2023 – 2027 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Стратегическия план“, за проверките по чл. 70 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за отказ за изплащане и намаления на плащанията, както и реда за налагане на административни санкции.
(2) Интервенцията по ал. 1 обхваща обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи в защитени зони от Натура 2000, по приложение № 1 и включени в Стратегическия план.
(3) Министерството на околната среда и водите предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието цифрови географски данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които се зареждат и актуализират в системата по чл. 30 от ЗПЗП.
(4) В срок до 30 ноември на календарната година Министерството на околната среда и водите чрез регионалните си структури предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ информация за констатирано неспазване на забрани за земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗБР.
Чл. 2. (1) Плащането по реда на тази наредба се предоставя в зависимост от типа земеделска площ и при спазване изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2115“;
2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2116“;
3. Делегиран регламент (ЕС) № 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 – 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.);
4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);
5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);
6. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2022/1172 от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.);
7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.);
8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката (OB, L 232 от 7 септември 2022 г.);
9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението (OB, L 17 от 19 януари 2023 г.);
10. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB, L 206 от 22 юли 1992 г.), наричана по-нататък „Директива 92/43/ЕИО“;
11. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, L 20 от 26 януари 2010 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/147/ЕО“;
12. Стратегическия план;
13. Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България.
(2) Наредбата се издава за прилагане на чл. 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА „ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000“
Чл. 3. (1) Допустими за подпомагане са земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПЗП.
(2) Земеделските стопани по ал. 1 предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.
Чл. 4. (1) Заявените площи по интервенцията трябва да са:
1. на разположение на кандидатите съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;
2. с минимален размер от 0,5 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.
(2) Допустими за подпомагане са земеделски парцели с минимална площ от 0,1 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.
Чл. 5. (1) Земеделските стопани по чл. 3 трябва да:
1. извършват земеделска дейност в защитена зона от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2;
2. спазват приложимите изискванията и стандарти по чл. 55 от ЗПЗП;
3. спазват наложените забрани, разписани в заповедите за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в утвърдения план за управление на съответната зона, в която попадат стопанисваните от тях земеделски площи.
(2) Земеделските стопани спазват базовите изисквания по приложение № 2.
(3) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).
(4) Когато при подаване на заявлението за подпомагане по ал. 3 се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, кандидатът избира за подпомагане една защитена зона при спазване на ал. 1, т. 3.
Глава трета
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 6. Плащанията по реда на тази наредба се предоставят под формата на годишно плащане на хектар земеделска площ в съответствие с чл. 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
Чл. 7. Плащанията се предоставят от Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, в съответствие с чл. 67 от ЗПЗП и при условията, установени в настоящата наредба, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство на Съюза и националната правна уредба.
Чл. 8. (1) Държавен фонд „Земеделие“ отговаря за управлението и контрола на разходите по интервенцията по чл. 1, ал. 1.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на бюджета по тази интервенция, определен в Стратегическия план и неговите изменения.
(3) Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи, че съществува риск по чл. 67 от ЗПЗП от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнението на интервенцията по чл. 1, ал. 1, информира незабавно министъра на земеделието.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предлага на министъра на земеделието предприемане на подходящи действия по изпълнение на интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на определения за нея бюджет.
(5) Министърът на земеделието може да утвърди със заповед допълнителни мерки и действия по изпълнение условията на чл. 67, ал. 2 от ЗПЗП, когато правното основание за съответната мярка или действие е чл. 67, ал. 4 от ЗПЗП.
(6) Когато преди извършване на одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) на заявленията за подпомагане по съответната интервенция е налице обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие“ може да приложи пропорционално намаление на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията.
Чл. 9. (1) Плащането се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, както следва:
1. забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15 юни;
2. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
3. забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;
4. забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;
5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
6. забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
7. забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.
(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:
1. А – забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 5, 6 и 7;
2. B – забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7;
3. C – забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7.
(3) Максималният размер на левовата равностойност на компенсаторно плащане за групите по ал. 2 е посочен в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.
Глава четвърта
ПРОВЕРКИ, ОТКАЗ И НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА
Чл. 10. Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверките по чл. 70 от ЗПЗП при условията и реда на съответно приложимите разпоредби на глава трета от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.).
Чл. 11. Държавен фонд „Земеделие“ намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и в случаите по глава пета, раздел VI от ЗПЗП налага административни санкции, когато:
1. установените площи са с размери, по-малки от определените в чл. 4, ал. 1, т. 2;
2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;
3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;
5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;
6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по чл. 10;
7. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3.
Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ постановява пълен отказ от изплащане на финансова помощ, когато:
1. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията на чл. 3;
2. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;
3. кандидатът за подпомагане и/или упълномощено от него лице възпрепятства извършването на проверка на място.
Глава пета
РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 13. Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции по интервенцията по чл. 1, ал. 1 съгласно чл. 76 от ЗПЗП.
Чл. 14. При неспазване на базово изискване по приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 не се отпуска подпомагане за площите в съответната група по чл. 9, ал. 2.
Чл. 15. Налагането и изчисляването на административни санкции при неспазване изискването на чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва съгласно разпоредбите на чл. 78 от ЗПЗП.
Чл. 16. Когато е приложимо, Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции и намаления на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в следната последователност:
1. санкция съгласно чл. 76, ал. 2 и 3 от ЗПЗП;
2. намаление съгласно чл. 82 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);
3. намаление съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;
4. намаления при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление изискванията, определени в методиката по чл. 55 от ЗПЗП.
Чл. 17. При установяване на недължимо платена финансова помощ по интервенцията Държавен фонд „Земеделие“ може да я оттегли изцяло или частично чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ съгласно чл. 73 от ЗПЗП.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2
Таблица № 1: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО –
за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха

Код на защитената зона
Име на защитената зона
Група А
Група B
Група C
BG0002048
Суха река
56
70
161
BG0002046
Ятата
0
0
0
BG0002017
Комплекс Беленски острови
44
0
0
BG0002015
Язовир Конуш
0
70
161
BG0002086
Оризища Цалапица
0
69
158
BG0002067
Остров Голя
0
0
0
BG0002091
Остров Лакът
0
0
0
BG0000242*
Залив Ченгене скеле
17
0
0
BG0002007
Остров Ибиша
0
0
0
BG0002005
Понор
74
0
0
BG0002009
Златията
73
70
161
BG0002023
Язовир Овчарица
17
0
0
BG0002028
Комплекс Стралджа
73
0
0
BG0002085
Чаиря
73
0
0
BG0002008
Остров до Горни Цибър
0
0
0
BG0002114
Рибарници Челопечене
0
0
0
BG0002112
Руй
74
0
0
BG0002096
Обнова
17
0
0
BG0002094
Адата – Тунджа
73
69
157
BG0002095
Горни Дъбник – Телиш
17
0
0
BG0002104
Цибърско блато
17
0
0
BG0000494*
Централен Балкан
0
0
0
BG0002018*
Остров Вардим
17
0
0
BG0002024
Рибарници Мечка
0
0
0
BG0002025
Ломовете
17
0
0
BG0002110
Априлци
74
0
0
BG0000241*
Сребърна
17
0
0
BG0002006
Рибарници Орсоя
17
0
0
BG0002031
Стената
17
0
0
BG0002064
Гарванско блато
17
0
0
BG0002065
Блато Малък Преславец
17
0
0
BG0002001
Раяновци
74
0
0
BG0000209*
Пирин
0
0
0
BG0002004
Долни Богров – Казичене
73
0
0
BG0002010
Язовир Пясъчник
0
0
0
BG0002019
Бяла река
20
0
0
BG0002102
Деветашко плато
73
0
0
BG0002003
Кресна
22
0
0
BG0002052
Язовир Жребчево
18
0
0
BG0002059
Каменски баир
18
0
0
BG0002078
Славянка
22
0
0
BG0002088
Микре
20
0
0
BG0000113*
Витоша
22
0
0
BG0000495*
Рила
0
0
0
BG0002012
Крумовица
21
0
0
BG0002013
Студен кладенец
21
0
0
BG0002039
Хърсовска река
73
70
161
BG0002083
Свищовско-Беленска низина
17
67
154
BG0000273*
Бургаско езеро
17
0
0
BG0002099
Кочериново
62
0
0
BG0002103
Злато поле
17
0
0
BG0002105
Персенк
22
0
0
BG0002111
Велчево
64
0
0
BG0002079
Осогово
22
0
0
BG0002107
Бобошево
63
0
0
BG0002108
Скрино
64
0
0
BG0002020
Радинчево
17
0
0
BG0002071
Мост Арда
20
0
0
BG0002070
Рибарници Хаджи Димитрово
17
0
0
BG0002057
Бесапарски ридове
73
64
140
BG0002014
Маджарово
20
0
0
BG0000332
Карлуковски карст
17
0
0
BG0000240*
Студенец
73
70
161
BG0002053
Врачански Балкан
21
0
0
BG0002040
Странджа
74
52
86
BG0002069
Рибарници Звъничево
17
0
0
BG0002089
Ноевци
64
0
0
BG0002101
Мещица
64
0
0
BG0002100
Долна Козница
63
0
0
BG0002030
Комплекс Калимок
73
70
161
BG0002022
Язовир Розов кладенец
17
0
0
BG0002058
Сините камъни – Гребенец
21
0
0
BG0002063
Западни Родопи
22
0
0
BG0002087
Марица – Пловдив
17
0
0
BG0002062
Лудогорие
73
70
161
BG0000237
Остров Пожарево
0
0
0
BG0000270*
Атанасовско езеро
17
0
0
BG0002027
Язовир Малко Шарково
17
0
0
BG0002074
Никополско плато
73
70
161
BG0002090
Берковица
62
0
0
BG0002092
Харманлийска река
17
0
0
BG0002093
Овчарово
62
0
0
BG0002106
Язовир Ивайловград
19
0
0
BG0002041
Комплекс Ропотамо
17
0
0
BG0002029
Котленска планина
74
50
81
BG0002081
Марица – Първомай
17
0
0
BG0000152
Поморийско езеро
0
0
0
BG0002016
Рибарници Пловдив
0
0
0
BG0002051
Калиакра
17
0
0
BG0002043
Емине
73
67
150
BG0002050
Дуранкулашко езеро
17
0
0
BG0000156
Шабленски езерен комплекс
17
0
0
BG0002098
Рупите
18
0
0
BG0002072
Мелнишки пирамиди
21
0
0
BG0002026
Дервентски възвишения
73
55
127
BG0002073
Добростан
22
0
0
BG0002109
Васильовска планина
42
0
0
BG0002077
Бакърлъка
17
0
0
BG0002113
Триград – Мурсалица
64
0
0
BG0002076
Места
21
0
0
BG0002066
Западна Странджа
73
62
142
BG0002021
Сакар
73
58
133
BG0002002
Западен Балкан
52
50
81
BG0002060
Галата
17
0
0
BG0000191
Варненско-Белославско езеро
0
0
0
BG0002082
Батова
73
70
159
BG0002061
Балчик
17
0
0
BG0000271*
Мандра-Пода
17
0
0
BG0002044
Камчийска планина
73
59
118
BG0002084
Палакария
64
0
0
BG0002038
Провадийско-Роякско плато
73
70
159
BG0002054
Средна гора
22
0
0
BG0002097
Белите скали
17
0
0
BG0002045
Комплекс Камчия
17
0
0
BG0002128
Централен Балкан буфер
22
47
64
BG0002126
Пирин буфер
22
47
64
BG0000399*
Българка
74
47
64
BG0000496*
Рилски манастир
74
144
175
BG0002115
Било
17
70
161
BG0002129
Рила буфер
74
0
0

Таблица № 2: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО –
за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха

Код на защитената зона
Име на защитената зона
Група А
Група B
Група C
BG0000589
Марина дупка
0
0
0
BG0000605
Божкова дупка
0
70
161
BG0000587
Варкан
0
70
161
BG0000269
Пещера Лястовицата
0
0
0
BG0000591
Седларката
0
70
161
BG0000552
Остров Кутово
0
0
0
BG0000574
Ахелой – Равда – Несебър
17
0
0
BG0000610
Река Янтра
17
0
0
BG0000573
Комплекс Калиакра
17
0
0
BG0000635
Девненски хълмове
0
0
0
BG0000130
Крайморска Добруджа
0
0
0
BG0000119
Трите братя
17
0
0
BG0000134
Чокльово блато
22
0
0
BG0000205
Стралджа
17
0
0
BG0000291
Гора Шишманци
17
0
0
BG0000295
Долни Коритен
22
0
0
BG0000553
Гора Тополчане
17
0
0
BG0000567
Гора Блатец
17
0
0
BG0000593
Билерниците
17
0
0
BG0000623
Таушан тепе
17
0
0
BG0000625
Изворо
22
0
0
BG0000626
Круше
22
0
0
BG0001033
Брестовица
18
0
0
BG0000255
Градинска гора
17
0
0
BG0000534
Остров Чайка
17
145
253
BG0000554
Гора Желю Войвода
17
145
253
BG0000216
Емен
17
0
0
BG0000194
Река Чая
17
0
0
BG0000203
Тулово
17
0
0
BG0000206
Съдиево
17
0
0
BG0000199
Цибър
17
0
0
BG0000532
Остров Близнаци
17
145
253
BG0000180
Боблата
17
0
0
BG0000138
Каменица
17
0
0
BG0000232
Батин
17
0
0
BG0000231
Беленска гора
17
0
0
BG0000117
Котленска планина
21
0
0
BG0000136
Река Горна Луда Камчия
18
0
0
BG0000104
Провадийско-Роякско плато
17
0
0
BG0000107
Суха река
17
0
0
BG0000106
Хърсовска река
17
0
0
BG0000149
Ришки проход
19
0
0
BG0000133
Камчийска и Еменска планина
19
0
0
BG0000570
Изворово – Краище
17
0
0
BG0000208
Босна
17
0
0
BG0000173
Островче
17
0
0
BG0000137
Река Долна Луда Камчия
19
0
0
BG0000304
Голак
21
0
0
BG0000420
Гребенец
18
0
0
BG0000151
Айтоска планина
17
0
0
BG0000314
Ребро
22
0
0
BG0000526
Долно Линево
17
0
0
BG0000569
Кардам
17
0
0
BG0000334
Остров
17
0
0
BG0000139
Луда Камчия
17
0
0
BG0000608
Ломовете
17
0
0
BG0000164
Сините камъни
22
0
0
BG0000339
Раброво
17
0
0
BG0000165
Лозенска планина
22
0
0
BG0000616
Микре
20
0
0
BG0000365
Овчи хълмове
17
0
0
BG0000620
Поморие
17
0
0
BG0000166
Врачански Балкан
21
0
0
BG0000382
Шуменско плато
17
0
0
BG0000624
Любаш
0
0
0
BG0000497
Арчар
17
0
0
BG0000266
Пещера Мандрата
17
103
180
BG0000498
Видбол
17
0
0
BG0001004
Емине – Иракли
19
0
0
BG0000500
Войница
17
0
0
BG0000529
Мартен – Ряхово
17
145
253
BG0001001
Ропотамо
17
0
0
BG0000507
Делейна
17
0
0
BG0000621
Езеро Шабла – Езерец
17
0
0
BG0000530
Пожарево – Гарван
17
0
0
BG0000132
Побитите камъни
17
0
0
BG0000340
Цар Петрово
17
0
0
BG0000374
Бебреш
22
0
0
BG0000377
Калимок – Бръшлен
17
0
0
BG0000519
Моминбродско блато
17
145
253
BG0000521
Макреш
17
0
0
BG0000523
Шишенци
17
0
0
BG0000168
Лудогорие
17
0
0
BG0000618
Видима
18
0
0
BG0000594
Божия мост – Понора
17
0
0
BG0000524
Оризището
17
0
0
BG0000366
Кресна – Илинденци
22
0
0
BG0000322
Драгоман
21
0
0
BG0000167
Беласица
22
0
0
BG0001032
Родопи – Източни
20
0
0
BG0001389
Средна гора
22
0
0
BG0001043
Етрополе – Байлово
22
0
0
BG0001042
Искърски пролом – Ржана
22
0
0
BG0001040
Западна Стара планина и Предбалкан
21
0
0
BG0001030
Родопи – Западни
22
0
0
BG0000628
Чирпански възвишения
18
0
0
BG0000146
Плаж Градина – Златна рибка
17
0
0
BG0001493
Централен Балкан – буфер
22
0
0
BG0000335
Карабоаз
17
0
0
BG0000169
Лудогорие – Сребърна
17
0
0
BG0000263
Скалско
20
0
0
BG0000275
Язовир Стамболийски
18
0
0
BG0000418
Керменски възвишения
17
0
0
BG0000421
Преславска планина
18
0
0
BG0000513
Войнишки Бакаджик
17
0
0
BG0000517
Портитовци – Владимирово
17
0
0
BG0000527
Козлодуй
0
0
0
BG0000528
Островска степ – Вадин
17
0
0
BG0000401
Свети Илийски възвишения
17
0
0
BG0000402
Бакаджиците
17
0
0
BG0000533
Острови Козлодуй
17
145
253
BG0000572
Росица – Лозница
17
0
0
BG0000576
Свищовска гора
17
0
0
BG0000602
Кабиюк
17
0
0
BG0000611
Язовир Горни Дъбник
17
0
0
BG0000627
Конунски дол
17
0
0
BG0001011
Осоговска планина
22
0
0
BG0001036
Български извор
18
0
0
BG0000182
Орсоя
17
0
0
BG0001034
Остър камък
17
0
0
BG0000224
Огражден – Малешево
21
0
0
BG0000217
Ждрелото на река Тунджа
17
0
0
BG0000214
Дряновски манастир
21
0
0
BG0000254
Бесапарски възвишения
17
0
0
BG0000261
Язовир Копринка
20
0
0
BG0000212
Сакар
17
0
0
BG0000192
Река Тунджа 1
18
0
0
BG0000178
Тича
17
0
0
BG0000196
Река Мочурица
17
0
0
BG0001039
Попинци
20
0
0
BG0001375
Острица
22
0
0
BG0001386
Яденица
22
0
0
BG0000247
Никополско плато
17
0
0
BG0000181
Река Вит
17
0
0
BG0000213
Търновски височини
17
0
0
BG0000211
Твърдишка планина
22
0
0
BG0000239
Обнова – Караман дол
17
0
0
BG0001012
Земен
22
0
0
BG0001014
Карлуково
17
0
0
BG0000615
Деветашко плато
17
0
0
BG0000393
Екокоридор Камчия – Емине
18
0
0
BG0000336
Златия
17
0
0
BG0000609
Река Росица
17
0
0
BG0000522
Видински парк
17
0
0
BG0000429
Река Стряма
18
0
0
BG0000424
Река Въча – Тракия
18
0
0
BG0000308
Верила
22
0
0
BG0000301
Черни рид
22
0
0
BG0000396
Персина
17
0
0
BG0000289
Трилистник
17
0
0
BG0000233
Студена река
17
0
0
BG0000372
Циганско градище
22
0
0
BG0000230
Факийска река
17
0
0
BG0000219
Дервентски възвишения 2
17
0
0
BG0000218
Дервентски възвишения 1
17
0
0
BG0000198
Средецка река
17
120
210
BG0001037
Пъстрина
17
0
0
BG0000118
Златни пясъци
17
0
0
BG0001017
Кървав камък
22
0
0
BG0001022
Орановски пролом – Лешко
22
0
0
BG0001023
Рупите – Струмешница
18
0
0
BG0001028
Среден Пирин – Алиботуш
22
0
0
BG0000103
Галата
17
0
0
BG0001021
Река Места
22
0
0
BG0000100
Плаж Шкорпиловци
17
0
0
BG0000154
Езеро Дуранкулак
17
0
0
BG0001031
Родопи – Средни
21
0
0
BG0000171
Лудогорие – Боблата
17
0
0
BG0000190
Витата стена
20
0
0
BG0000195
Река Тунджа 2
17
0
0
BG0000622
Варненско-Белославски комплекс
17
0
0
BG0000102
Долината на река Батова
17
0
0

* Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
Базови изисквания
1. Постоянно затревени площи
а) ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство.
б) ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.
в) ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на Натура 2000.
2. Обработваеми земи
ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.
3. Трайни насаждения
ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.
4367